Търговски имот

Начална цена: 200000.00 лв. Покажи в EUR

1262 кв.м., Брестовец

Окръжен съд: Окръжен съд Плевен
ЧСИ: Татяна Бориславова Кирилова
Срок: от 17.03.2018 до 17.04.2018
Обявяване на: 18.04.2018 09:45
Публикувана на: 14.02.2018 12:58

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ Татяна Кирилова, с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, адрес на кантората: гр.Плевен, ул.”Ресен”№15, ет.1, тел.:064/806 778 О Б Я В Л Е Н И Е ПО ИД №595/ 2016г. с Изх. № 6948/ 14.02.2018г. Подписаната Татяна Кирилова, ЧСИ с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, обявявам на интересуващите се, че от 17.03.2018г. до 17.00 часа на 17.04.2018г. в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, ул.”Димитър Константинов”№25 ще се проведе публична продажба, след определяне на нова начална цена, приключваща в края на работното време на последния ден на следния недвижим имот принадлежащ на ТОНИ МИЛКОВ ПЕТРОВ и „ТОНИ-П“ ЕООД, представлявано от управителя и едноличен собственик на капитала Тони Милков Петров, а именно: УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ находящ се в село Брестовец, община Плевен, обл.Плевен, съставляващ УПИ с № XXII-210, 211, 212, 244 /двадесет и втори римско - за имоти с номера двеста и десет, двеста и единадесет, двеста и дванадесет и двеста четиридесет и четири арабско/, в квартал 2 / две / по плана на село Брестовец, целият с площ от 1262 кв.м. / хиляда двеста шестдесет и два квадратни метра/, при граници и съседи: улица, УПИ XХI-210, 211, 212, 244 на Тони Милков Петров, УПИ XVIII-213, УПИ XX-243, УПИ XXV-244 за админстр. сграда, който имот е образуван от разделянето на УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ целият с площ от 2 295,00 кв.м. /две хиляди двеста деветдесет и пет квадратни метра/, находящ се в село Брестовец, община Плевен, съставляващ УПИ с № XXI-210, 211, 212, 244 /двадесет и първи римско - за имоти с номера двеста и десет, двеста и единадесет, двеста и дванадесет и двеста четиридесет и четири арабско/ от квартал 2 / две / по плана на селото, урегулиран със Заповед № РД-15-2421/11.09.1991год., Заповед № РД-12-15/11.01.2007 год. и Заповед № РД-12-455/2005год. от ПИ с № 210 /двеста и десет/ с площ по документ за собственост от 580,00 кв.м. /петстотин и осемдесет квадратни метра/, ПИ с № 211 /двеста и единадесет/ с площ по документ за собственост от 520,00 кв.м. /петстотин и двадесет квадратни метра/, ПИ с № 212 /двеста и дванадесет/ с площ по документ за собственост от 955,00 кв.м. /деветстотин петдесет и пет квадратни метра/, имот УПИ № XXIV-244 /двадесет и четири римско – за имот двеста четиридесет и четири арабско/, с площ по документ от 260,00 кв.м. /двеста и шестдесет квадратни метра/, при съседи на целия поземлен имот: улица; ОК 100 към ОК-111, ПИ № I – 209 на насл. на Петър Йорданов Генов и Петра Генова Маринова, ПИ № II-214 на Иван Николов Конов, Искрена Иванова Симеонова и Георги Николов Симеонов, ПИ № XVIII-213 на Севдалин Георгиев Иванов, ПИ № ХХ-243 на Симеон Прокопов Петров, УПИ № XXV-244 отреден за административна сграда, заедно с изградените в същия имот ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, СТОПАНСКИ ПОСТРОЙКИ, МАГАЗИН ЗА ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ едноетажна сграда с площ от 42,00 кв.м. /четиридесет и два квадратни метра/ въведен в експлоатация с разрешение за ползване №658/27.11.2000 год. на ДНСК, КАФЕ-АПЕРАТИВ с пристройка към него от които кафе-аперативът е въведен в експлоатация с решение за ползване № 651/18.11.1999 година на ДНСК, а пристройката е въведена в експлоатация с разрешение за ползване № 659/27.11.2000 година на ДНСК, РЕСТОРАНТ монолитна стоманобетонна конструкция едноетажна пристройка към съществуващ кафе-аперитив в ПИ № 212 /двеста и дванадесет/ на уличната регулационна линия, със застроена площ от 249,50 кв.м. /двеста четиридесет и девет цяло и петдесет стотни квадратни метра/ като кухненската част на съществуващия кафе -аперитив се придава към ресторанта, на който новата застроена площ възлиза на 221,50 кв.м. /двеста двадесет и едно цяло и петдесет стотни квадратни метра/, състоящ се от зала за клиенти с обособен бар-бюфет и камина, тоалетни за посетители, склад напитки, помещение за персонала с отделен санитарен възел, сервитьорски офис като връзка с кухненската част, умивалня за трапезни съдове, подготвителни към кухнята и склад, при съседи от три страни дворно място и магазин за хранителни стоки, заедно с всички подобрения и приращения в имота. - при първоначална цена – 200 000 лева Данъчната оценка на целият недвижим имот е в размер на 26 554.90 лева, от които: Данъчна оценка на земя с площ 1262 кв.м., жилищна и стопанска сграда- 4517.10 лв. Данъчна оценка на търговски обект магазин -2669.30 лв, търговски обект кафе-2442.30 лв и търговски обект ресторант-16926.20 лв, /общо в размер на 22037.80 лв/, съгласно удостоверение на Община Плевен, МДТ. „ТОНИ-П“ ЕООД, е собственик на ресторанта, Тони Петров е собственик на земята и всички останали сгради в имота. „ТОНИ-П“ ЕООД, е дерегистриран по ЗДДС на 15.12.2016г., Тони Петров е дерегистриран по ЗДДС на 02.03.2017г. Тежести за имота: вписана договорна ипотека том 3, акт №152/2007г., в полза на „ТОКУДА БАНК” АД, с ЕИК 813155318, вписана договорна ипотека том 12, акт №40/2007г., в полза на „ТОКУДА БАНК” АД, с ЕИК 813155318, вписана възбрана том 2, акт №141/2016г., в полза на „ТОКУДА БАНК” АД, с ЕИК 813155318, вписана възбрана том 2, акт №136/2016г., /по отношение на недв.имот- ресторант/, в полза на „ТОКУДА БАНК” АД, с ЕИК 813155318, възбрана том 3, акт 138/2017г., съгласно удостоверения за тежести на АВ Имотен регистър. Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Книжата за проданта се държат в деловодството на СИС при РС-Плевен, ет.2 на разположение на всеки, който се интересува от имота. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това всеки вторник и четвъртък от 14 ч. до 16 ч. на посочен адрес в с.Брестовец За участие в наддаването по сметка на съдебния изпълнител се внася задатъкът 10 на сто върху началната цена съгласно чл.489, ал.1 от ГПК по сметка в „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД, IBAN:BG66 CECB 9790 50D4 5129 00, BIC: CECBBGSF-титуляр ЧСИ Татяна Кирилова, по изп.дело № 20168150400595/16г. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи, и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, Районен съд-Плевен, деловодство на Съдебно Изпълнителна Служба, което се отразява във входящ регистър. На 18.04.2018 год. в 9.45 ч., в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, зала №10, етаж 4 в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявява купувача. Ако при обявяването на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък, съдебният изпълнител отразява предложението в протокола и след като наддавачът го подпише, съдебният изпълнител пита три пъти има ли желаещи да предложат по висока цена с размера на още един задатък. Ако постъпи предложение, то се отразява в протокола и наддавачът го подписва. След изчерпване на предложенията за купувач на имота се обявява този наддавач който е предложил най-висока цена.

ЧСИ

Име: Татяна Бориславова Кирилова
Служебен номер: 815
Телефон: 064 – 806 778; 0879-125 174
E-mail: [email protected]
Адрес: Плевен, ул. Ресен No15, ет.1
Окръжен съд: Окръжен съд Плевен
Уеб сайт: http://www.taniakirilova.com
Виж всички активни обяви за имоти на Татяна Бориславова Кирилова

Актуални обяви