Производствен имот

Начална цена: 160988.31 лв. Покажи в EUR

8840 кв.м., КАВАРНА

Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
ЧСИ: Лучия Тасева Тасева
Срок: от 02.03.2018 до 02.04.2018
Обявяване на: 03.04.2018 11:00
Публикувана на: 14.02.2018 13:04

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 35064.23.114 /три, пет, нула, шест, четири, точка, две, тр, точка, едно, едно, четири/ по кадастралната карта и кадасрталните регистри на гр. Каварна, одобрени със Заповед РД-18-32/27.02.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 8840 /осем хиляди осемстотин и четиридесет/ кв.м., трайно предназначение: територията, заета от води и водни обекти, начин на трайно ползване: водоем, стар идентификатор: 64 /шестдесет и четири/, при съседи: 35064.23.134, 35064.23.128, 35064.23.131, 35064.23.110, ведно с построената в имота Сграда с идентификатор 35064.23.114.1 /три, пет, нула, шест, четири, точка, две, тр, точка, едно, едно, четири, точка, едно/ със застроена площ от 61 /шестдесет и един/ кв.м., предназначение: сграда за водоснабдяване и/ или, както и всички подобрени и приращения Описание: Оценяваният обект е разположен в северния край на землището на гр. Каварна, извън строителните граници на селището. Отстои на 3500 м. от  центъра  на гр. Каварна и на 700м. от международен път Е87 Варна-Балчик-Каварна-ГКП Дуранкулак-Румъния и на 100 м. от междуселищен път. Подходът до имота е по асфалтов път и следва полски път от юг. В близост няма промишлени предприятия, които да носят риск за околната среда. Наоколо територията е заета с обработваеми земеделски земи. Обектът се намира извън строителните граници в землището на гр. Каварна наоколо няма стопански дейности с рисков характер, които да предизвикват замърсяване на околната среда или опасни производства, които да са със специален надзор по опазване на същата. Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията: Възбрана, вписана в СВ - гр. Каварна, акт №199, том 1, дв.вх.рег.№2280/26.09.2016 г. по изпълнително дело №20157370400067, Възбрана, вписана в СВ - гр. Каварна, акт №165, том 1, дв.вх.рег.№2175/30.09.2015 г. по изпълнително дело №47/2015г. по описа на ДСИ при РС – Каварна.

ЧСИ

Име: Лучия Тасева Тасева
Служебен номер: 737
Телефон: 058 – 600313
E-mail: [email protected]
Адрес: Добрич, ул. Ген.Киселов 5,ет.4 -ловно-рибарско дружество
Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
Уеб сайт: http://www.luchiataseva.com
Виж всички активни обяви за имоти на Лучия Тасева Тасева

Актуални обяви