Двустаен апартамент

Начална цена: 44000.00 лв. Покажи в EUR

63 кв.м., ПЛЕВЕН
ж.к. „Кайлъка“, блок №311

Окръжен съд: Окръжен съд Плевен
ЧСИ: Татяна Бориславова Кирилова
Срок: от 27.02.2018 до 27.03.2018
Обявяване на: 28.03.2018 09:45
Публикувана на: 14.02.2018 13:12

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ Татяна Кирилова, с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, адрес на кантората: гр.Плевен, ул.”Ресен”№15, ет.1, тел.:064/806 778 О Б Я В Л Е Н И Е ПО ИД №1685/ 2017г. с Изх. № 7026/ 14.02.2018г. Подписаната Татяна Кирилова, ЧСИ с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, обявявам на интересуващите се, че от 27.02.2018г. до 17.00 часа на 27.03.2018г. в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, ул.”Димитър Константинов”№25 ще се проведе първа публична продажба, приключваща в края на работното време на последния ден на следния недвижим имот собственост на АСЕН ИВАНОВ АНДРЕЕВ и ЕЛЕНА КРЪСТЕВА АНДРЕЕВА, а именно: АПАРТАМЕНТ №1 /едно/, на първия етаж, етажна собственост в сградата на ЖСК „ДОМОСТРОИТЕЛ-2“, находящ се в град Плевен, община Плевен, област Плевен, с административен адрес: ж.к. „Кайлъка“, блок №311 /триста и единадесет/, вход „А” /буква „А“/, с изложение: север-юг, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56722.666.23.1.1 /петдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и две, точка, шестотин шетдесет и шест, точка, двадесет и три, точка, едно, точка, едно/, съгласно кадастрална карта одобрена със заповед № РД-18-71/06.06.2008г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, (стар идентификатор няма), с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, на едно ниво, който апартамент се състои от ДВЕ СТАИ, КУХНЯ, БАНЯ С ТОАЛЕТНА, със застроена площ от 62.95 кв.м. / шестдесет и две цяло и деветдесет и пет стотни квадратни метра/ при съседи по кадастрална карта, одобрена със заповед № РД-18-71/06.06.2008год. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър: на същия етаж – обект с идентификатор 56722.666.23.1.2, под обекта -обекти с идентификатори 56722.666.23.1.14, 56722.666.23.1.13, 56722.666.23.1.21, 56722.666.23.1.20, над обекта-обект с идентификатор 56722.666.23.1.4, ведно с прилежащата му маза №1/едно/ с полезна площ от 10.34 кв.м. /десет цяло и тридесет и четири стотни квадратни метра/, при съседи: изток-маза №2, запад-стълбище, север-тупик, юг-коридор, както и 1.302 % идеални части /едно цяло триста и две хилядни процента идеални части/ от общите части на сградата, обозначена на кадастралната схема с №1 /едно/ и 1.302% идеални части /едно цяло триста и две хиляди процента идеални части/ от отстъпеното право на строеж върху общинска земя, съставляваща поземлени имоти с идентификатори 56722.666.9 /петдесет и шест иляди седемстотин двадесет и две точка шестотин шестдесет и шест, точка, девет/ и 56722.666.23 /петдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и две точка, шестотин шестдесет и шест, точка, двадесет и три/ по кадастралния план на град Плевен. Правото на строеж е отстъпено със заповед № РД-15-2601/10.11.1989 год. на ГНС-Плевен, съгласно описание по документ за собственост нотариален акт за недвижим имот, строен от ЖСК върху общинка земя, вписан в АВ под том 15, акт №138, дело №3097/2014г. - при първоначална цена – 44 000 лева /четиридесет и четири хиляди лева/, съгласно съдебно Решение №1778 от 23.10.2017г. по гр.д.№9623/2016г. по описа на Плевенски Районен Съд. Данъчната оценка на имота е в размер на 17138.60 лева, съгласно удостоверение на Община Плевен, МДТ. Пазарната стйност на имота определена от лицензиран оценител е в размер на 55 000 лева. Гореописания недв.имот се изнася на публична продан, съгласно Решение №1778 от 23.10.2017г. по гр.д.№9623/2016г. по описа на Плевенски Районен Съд. От получената при публична продан сума, да се образуват два равни дяла, от които един дял за АСЕН ИВАНОВ АНДРЕЕВ и един за ЕЛЕНА КРЪСТЕВА АНДРЕЕВА. Тежести за имота: искова молба том 1, акт 36/2017г., ищец Асен Андреев ответник Елена Андреева; вписана възбрана том 1, акт №8/2018г. по изп.дело № 20178150401685/17г. , по описа на ЧСИ Кирилова, съгласно удостоверение за тежести на Агенция Вписвания Имотен Регистър с изх.№70/2017. Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Книжата за проданта се държат в деловодството на СИС при РС-Плевен, ет.2 на разположение на всеки, който се интересува от имота. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това всеки вторник и четвъртък от 14 ч. до 16 ч. на посочен адрес в гр. Плевен, след предварителна уговорка с кантората на чси. За участие в наддаването по сметка на съдебния изпълнител се внася задатъкът 10 на сто върху началната цена съгласно чл.489, ал.1 от ГПК по сметка в „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД, IBAN:BG66 CECB 9790 50D4 5129 00, BIC: CECBBGSF-титуляр ЧСИ Татяна Кирилова, по изп.дело № 20178150401685. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи, и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, Районен съд-Плевен, деловодство на Съдебно Изпълнителна Служба, което се отразява във входящ регистър. На 28.03.2018 год. в 9.45 ч., в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, зала №10, етаж 4 в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявява купувача. Ако при обявяването на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък, съдебният изпълнител отразява предложението в протокола и след като наддавачът го подпише, съдебният изпълнител пита три пъти има ли желаещи да предложат по висока цена с размера на още един задатък. Ако постъпи предложение, то се отразява в протокола и наддавачът го подписва. След изчерпване на предложенията за купувач на имота се обявява този наддавач който е предложил най-висока цена.

ЧСИ

Име: Татяна Бориславова Кирилова
Служебен номер: 815
Телефон: 064 – 806 778; 0879-125 174
E-mail: [email protected]
Адрес: Плевен, ул. Ресен No15, ет.1
Окръжен съд: Окръжен съд Плевен
Уеб сайт: http://www.taniakirilova.com
Виж всички активни обяви за имоти на Татяна Бориславова Кирилова

Актуални обяви