Парцел

Начална цена: 461.00 лв. Покажи в EUR

36 кв.м., ГАБРОВО
ул."Братя Гъбенски" 2

Окръжен съд: Окръжен съд Габрово
ЧСИ: Ивайло Илиев Илиев
Срок: от 28.02.2018 до 29.03.2018
Обявяване на: 30.03.2018 11:45
Публикувана на: 14.02.2018 13:56
Резултат: Обявен купувач

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

Описание по нот.акт: 1/12 идеална част от Парцел II - 16 б /втори за шестнадесет/ от квартал 255 /двеста петдесет и пет/ в гр. Габрово, в кв."Борово" от 430 /четиристотин и тридесет/ кв. метра при граници: улица О.Т. 584 - 587, парцел I - 16 б, парцел III - 16 б, парцел IV - 15 и парцел V - 15 от същия квартал. Описание по кадастрална скица: 1/12 идеална част от Поземлен имот с идентификатор 14218.515.118, находящ се в гр. Габрово, общ. Габрово, обл. Габрово; По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД - 18 - 64 /26.10.2007г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК; Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР; Адрес на поземления имот: гр. Габрово, п.к. 5300, ул."Братя Гъбенски" № 2; Площ: 461 кв.м.; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Ниско застрояване ( до 10 м); Номер по предходен план: 5398, квартал: 208, парцел 5; Съседи: 14218.515.116, 14218.515.115, 14218.515.119, 14218.515.120, 14218.515.117.

ЧСИ

Име: Ивайло Илиев Илиев
Служебен номер: 735
Телефон: 066-99 00 22; 066-99 05 99; GSM 0888-44 34 54
E-mail: [email protected]
Адрес: Габрово, бул. Априлов No46, ет.7
Окръжен съд: Окръжен съд Габрово
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Ивайло Илиев Илиев

Актуални обяви