Къща

Начална цена: 23200.00 лв. Покажи в EUR

841 кв.м., КУБРАТ
ул."Пирин"№24

Окръжен съд: Окръжен съд Разград
ЧСИ: Гюнеш Шабанов Солаков
Срок: от 26.02.2018 до 26.03.2018
Обявяване на: 27.03.2018 15:00
Публикувана на: 23.02.2018 09:38

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

½ /една втора / идеална част от ПОЗЕМЛЕН НЕДВИЖИМ ИМОТ с идентификатор №40422.505.1315 / четиридесет хиляди четиристотин двадесет и две точка петстотин и пет точка хиляда триста и петнадесет / по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Кубрат, община Кубрат, област Разград, одобрени със Заповед № РД-18-51/27.07.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК , находящ се в град Кубрат , община Кубрат, област Разград, улица „Пирин“№24 /двадесет и четири / , целият с площ от 841.00кв.м /осемстотин четиридесет и един квадратни метра /, с трайно предназначение на територията : урбанизирана , с начин на трайно ползване :ниско застрояване / до 10m/ , с с номер на имота по предходен план : 5011315, при граници на имота : имот №40422.505.1313, имот №40422.505.1319, имот №40422.505.1316, имот №40422.505.3074 и имот №40422.505.1314, ведно с построените в имота сгради : 1.САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор №40422.505.1315.1.1 / четиридесет хиляди четиристотин двадесет и две точка петстотин и пет точка хиляда триста и петнадесет точка едно точка едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Кубрат, община Кубрат, област Разград, одобрени със Заповед № РД-18-51/27.07.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение засягащо имота със заповед №18-3108/20.03.2014г. на Началник на СГКК – Разград , с административен адрес / в град Кубрат , община Кубрат, област Разград, улица „Пирин“№24 /двадесет и четири / , етаж 1 /първи /, апартамент : 1 /едно/ , със застроена площ от 96.37кв.м /деветдесет и шест цяло и тридесет и седем стотни квадратни метра /, с предназначение : ЖИЛИЩЕ , АПАРТАМЕНТ , брой нива на обекта : 1 /едно/, при граници на обекта : на съжия етаж : имот № 40422.505.1315.1.2 , под обекта : няма и над обекта : няма . Самостоятелният обект се намира в сграда №1 /едно/ , разположена в поземлен имот с идентификатор №№40422.505.1315 / четиридесет хиляди четиристотин двадесет и две точка петстотин и пет точка хиляда триста и петнадесет /. 2.СГРАДА с идентификатор №№40422.505.1315.2/ / четиридесет хиляди четиристотин двадесет и две точка петстотин и пет точка хиляда триста и петнадесет точка две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Кубрат, община Кубрат, област Разград, одобрени със Заповед № РД-18-51/27.07.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК , находящ се / с административен адрес / в град Кубрат , община Кубрат, област Разград, улица „Пирин“№24 /двадесет и четири /, със застроена площ от 41.00кв.м /четиридесет и един квадратни метра /, с предназначение : Хангар, депо , гараж , брой етажи :1 /един/ . Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор №№40422.505.1315 / четиридесет хиляди четиристотин двадесет и две точка петстотин и пет точка хиляда триста и петнадесет /. При начална продажна цена 23 200.00 лв. (двадесет и три хиляди и двеста лева). Тежести на имота: ЗАКОННА ИПОТЕКА с вх.рег.№1381/10.05.2014г. , акт №1, том 1 на СВ- Кубрат в полза на „Уникредит Булбанк“АД , възбрана по изп. Дело №20167610400159 по описа на ЧСИ. Начална дата на проданта – 26.02.2018 г. - 08.00 часа Крайна дата на проданта - 26.03.2018 г. - 17.00 часа Наддавателните предложения в затворен плик, придружени от документ удостоверяващ внасянето на 10% задатък от началната продажна цена се приемат до 17.00 часа на 26.03.2018г. в канцеларията – регистратура на РАЙОНЕН СЪД КУБРАТ. Задатъкът една десета част от началната цена на продаваемия имот за правоучастие в проданта се внася предварително по сметка на ЧСИ – Г.Солаков в "УНИКРЕДИТ БУЛБАНК"АД, IBAN BG49UNCR70001520207535, BIC код UNCRBGSF, по изпълнително дело №20167610400159. Приключване на проданта и обявяване на резултатите :  по реда на чл.492, ал.1 и ал.2 ГПК на 27.03.2018г. в 15:00 часа в сградата на РАЙОНЕН СЪД КУБРАТ. Оглед на обекта – всеки четвъртък от 14 до 16 часа  през периода на публичната продан.

ЧСИ

Име: Гюнеш Шабанов Солаков
Служебен номер: 761
Телефон: 084 - 663011
E-mail: [email protected]
Адрес: Разград, ул. Цар Асен No2, ет.3, стая 1
Окръжен съд: Окръжен съд Разград
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Гюнеш Шабанов Солаков

Актуални обяви