Магазин

Начална цена: 28000.00 лв. Покажи в EUR

36 кв.м., РАЗГРАД
бул."България"№36, ет.2

Окръжен съд: Окръжен съд Разград
ЧСИ: Гюнеш Шабанов Солаков
Срок: от 27.02.2018 до 27.03.2018
Обявяване на: 28.03.2018 11:15
Публикувана на: 26.02.2018 08:26

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА – МАГАЗИН №8 /осем/, находящ се в град Разград, община Разград, област Разград, булевард“България“№36 /тридесет и шест / , със застроена площ от 36.26 кв.м / тридесет и шест цяло и двадесет и шест стотни квадратни метра/, като имота е с идентификационен номер № 61710.505.4310.1.34 /шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка петстотин и пет точка четири хиляди триста и десет точка едно точка тридесет и четири/, който имот попада на втория етаж в триетажна масивна сграда , с идентификационен номер №61710.505.4310.1 /шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка петстотин и пет точка четири хиляди триста и десет точка едно/ , която сграда е построена в имот , с идентификационен номер № 61710.505.4310 / шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка петстотин и пет точка четири хиляди триста и десет/ по плана на град Разград, община Разград, област разград, одобрен със Заповед №РД – 18-37/10.03.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, при граници и съседи за обекта : на същия етаж : имот № 61710.505.4310.1.33 и имот № 61710.505.4310.1.35, заедно с 0.8% ид.ч. / нула цяло и осем десети процента идеални части / от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж върху мястото. При начална продажна цена 28000.00 лв. (двадесет и осем хиляди лева). Тежести на имота: учредена Договорна ипотека в полза на Агенция за събиране на вземания ЕАД, Договор за цесия с вх. №3080/24.07.2017г. , акт № 118, том 2 на СВ- Разград, на вземане обезпечено с дог. ипотека с вх.рег.№4477 от 05.09.2006г., акт №31, том ІІІ, възбрана по изпълнителното дело.. Начална дата на проданта – 27.02.2018 г. - 08.00 часа Крайна дата на проданта - 27.03.2018 г. - 17.00 часа Наддавателните предложения в затворен плик, придружени от документ удостоверяващ внасянето на 10% задатък от началната продажна цена се приемат до 17.00 часа на 27.03.2018г. в канцеларията – регистратура на РАЙОНЕН СЪД РАЗГРАД. Задатъкът една десета част от началната цена на продаваемия имот за правоучастие в проданта се внася предварително по сметка на ЧСИ – Г.Солаков в "Банка ДСК" ЕАД , IBAN BG44STSA93000012368932, BIC STSABGSF по изпълнително дело №20117610400810. Приключване на проданта и обявяване на резултатите :  по реда на чл.492, ал.1 и ал.2 ГПК на 28.03.2018г. в 11:15 часа в сградата на РАЙОНЕН СЪД РАЗГРАД. Оглед на обекта – всеки четвъртък от 14 до 16 часа  през периода на публичната продан.

ЧСИ

Име: Гюнеш Шабанов Солаков
Служебен номер: 761
Телефон: 084 - 663011
E-mail: [email protected]
Адрес: Разград, ул. Цар Асен No2, ет.3, стая 1
Окръжен съд: Окръжен съд Разград
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Гюнеш Шабанов Солаков

Актуални обяви