Къща

Начална цена: 17617.50 лв. Покажи в EUR

782 кв.м., Раковски
ул."Княз Борис I"№81

Окръжен съд: Окръжен съд Разград
ЧСИ: Гюнеш Шабанов Солаков
Срок: от 28.02.2018 до 28.03.2018
Обявяване на: 29.03.2018 11:00
Публикувана на: 26.02.2018 09:21

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 62089.501.432 (шестдесет и две хиляди осемдесет и девет точка петстотин и едно точка четиристотин тридесет и две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Раковски, община Разград, област Разград, одобрени със Заповед № РД-18-38/10.07.2007 година на Изпълнителния директор на АК, находящ се в село Раковски, улица „Княз Борис I” № 81 (осемдесети един), с площ от 782 (седемстотин осемдесет и два) квадратни метра, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Ниско застрояване (10 м), с номер по предходен план: 432 , при граници и съседи: 62089.501.426, 62089.501.433, 62089.501.1236 и 62089.501.424, заедно с ЕДНОЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор № 62089.501.432.1 (шестдесет и две хиляди осемдесет и девет точка петстотин и едно точка четиристотин тридесет и две точка едно), със застроена площ от 60 (шестдесет) квадратни метра и ЕДНОЕТАЖНА СГРАДА -постройка на допълващо застрояване с идентификатор № 62089.501.432.2 (шестдесет и две хиляди осемдесет и девет точка петстотин и едно точка четиристотин тридесет и две точка две), със застроена площ от 18 (осемнадесет) квадратни метра. При начална продажна цена 17 617.50 лв. (седемнадесет хиляди шестстотин и седемнадесет лева и петдесет стотинки). Тежести на имота:няма . Начална дата на проданта – 28.02.2018 г. - 08.00 часа Крайна дата на проданта - 28.03.2018 г. - 17.00 часа Наддавателните предложения в затворен плик, придружени от документ удостоверяващ внасянето на 10% задатък от началната продажна цена се приемат до 17.00 часа на 28.03.2018г. в канцеларията – регистратура на РАЙОНЕН СЪД- РАЗГРАД. Задатъкът една десета част от началната цена на продаваемия имот за правоучастие в проданта се внася предварително по сметка на ЧСИ – Г.Солаков в "Банка ДСК" ЕАД , IBAN BG44STSA93000012368932, BIC STSABGSF по изпълнително дело №20177610400037. Приключване на проданта и обявяване на резултатите :  по реда на чл.492, ал.1 и ал.2 ГПК на 29.03.2018г. в 11:00 часа в сградата на РАЙОНЕН СЪД РАЗГРАД. Оглед на обекта – всеки четвъртък от 14 до 16 часа  през периода на публичната продан.

ЧСИ

Име: Гюнеш Шабанов Солаков
Служебен номер: 761
Телефон: 084 - 663011
E-mail: [email protected]
Адрес: Разград, ул. Цар Асен No2, ет.3, стая 1
Окръжен съд: Окръжен съд Разград
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Гюнеш Шабанов Солаков

Актуални обяви