Къща

Начална цена: 41360.00 лв. Покажи в EUR

884 кв.м., Гецово
ул."Неофит Бозвели"№5

Окръжен съд: Окръжен съд Разград
ЧСИ: Гюнеш Шабанов Солаков
Срок: от 28.02.2018 до 28.03.2018
Обявяване на: 29.03.2018 11:00
Публикувана на: 26.02.2018 09:49

Сканирано обявление:

Виж на картата

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 18589.501.380 (осемнадесет хиляди петстотин осемдесет и девет точка петстотин и едно точка триста и осемдесет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Гецово, община Разград, област Разград, одобрени със Заповед № РД-18-4/24.01.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, находящ се в село Гецово, улица „Неофит Бозвели“ № 5(пет), с площ от 884 (осемстотин осемдесет и четири) квадратни метра, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10м), с номер по предходен план: квартал 49, парцел: XIX, при граници и съседи: 18589.501.935, 18589.501.823, 18589.501.387, 18589.501.388 и 18589.501.379, ведно с построените в същия този имот: 1. ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор № 18589.501.380.1 (осемнадесет хиляди петстотин осемдесет и девет точка петстотин и едно точка триста и осемдесет точка едно), със застроена площ от 48 (четиридесет и осем) квадратни метра; 2.ЕДНОЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор № 18589.501.380.2 (осемнадесет хиляди петстотин осемдесет и девет точка петстотин и едно точка триста и осемдесет точка две), със застроена площ от 29 (двадесет и девет) квадратни метра; 3.СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА с идентификатор № 18589.501.380.3 (осемнадесет хиляди петстотин осемдесет и девет точка петстотин и едно точка триста и осемдесет точка три), със застроена площ от 25 (двадесет и пет) квадратни метра и 4. ЕДНОЕТАЖНА СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА с идентификатор № 18589.501.380.4 (осемнадесет хиляди петстотин осемдесет и девет точка петстотин и едно точка триста и осемдесет точка четири), със застроена площ от 30 (тридесет) квадратни метра, При начална продажна цена 41360.00 лв. (четиридесет и едно хиляди триста и шестдесет лева). Тежести на имота: учредена Договорна ипотека в полза на "Алианц Банк България"АД, с вх.рег.№7052/18.12.2007г., акт №36, том 5, дело №5171/20074г. на Служба по вписванията -Разград, възбрана по изпълнителното дело. Начална дата на проданта – 28.02.2018 г. - 08.00 часа Крайна дата на проданта - 28.03.2018 г. - 17.00 часа Наддавателните предложения в затворен плик, придружени от документ удостоверяващ внасянето на 10% задатък от началната продажна цена се приемат до 17.00 часа на 28.03.2018г. в канцеларията – регистратура на РАЙОНЕН СЪД РАЗГРАД. Задатъкът една десета част от началната цена на продаваемия имот за правоучастие в проданта се внася предварително по сметка на ЧСИ – Г.Солаков в "Банка ДСК" ЕАД , IBAN BG44STSA93000012368932, BIC STSABGSF по изпълнително дело №20177610400270. Приключване на проданта и обявяване на резултатите :  по реда на чл.492, ал.1 и ал.2 ГПК на 29.03.2018г. в 11:00 часа в сградата на РАЙОНЕН СЪД РАЗГРАД. Оглед на обекта – всеки четвъртък от 14 до 16 часа  през периода на публичната продан.

ЧСИ

Име: Гюнеш Шабанов Солаков
Служебен номер: 761
Телефон: 084 - 663011
E-mail: [email protected]
Адрес: Разград, ул. Цар Асен No2, ет.3, стая 1
Окръжен съд: Окръжен съд Разград
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Гюнеш Шабанов Солаков

Актуални обяви