Двустаен апартамент

Начална цена: 48960.00 лв. Покажи в EUR

76 кв.м., РАЗГРАД
бул."Бели Лом" №32, ет.7, ап.27

Окръжен съд: Окръжен съд Разград
ЧСИ: Гюнеш Шабанов Солаков
Срок: от 27.02.2018 до 27.03.2018
Обявяване на: 28.03.2018 11:00
Публикувана на: 26.02.2018 10:20
Резултат: Нестанала. Спряна по молба на взискателя

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА , находящ се в град Разград , община Разград, област Разград , бул. „Бели Лом“№ 32 /тридесет и две / , етаж 7 /седем/ , апартамент 27 / двадесет и седем / с идентификатор № 61710.502.6346.3.27 / шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка петстотин и две точка шест хиляди триста четиридесет и шест точка три точка двадесет и седем / съгласно одобрените със Заповед №РД-18-37/10.03.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК кадастрална карта и кадастрални регистри на гр.Разград, община Разград, област Разград, находящ се в сграда с идентификатор № 61710.502.6346.3/ шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка петстотин и две точка шест хиляди триста четиридесет и шест точка три/ , разположена в поземлен имот с идентификатор № 61710.502.6346 / шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка петстотин и две точка шест хиляди триста четиридесет и шест / , с предназначение на обекта : ЖИЛИЩЕ – АПАРТАМЕНТ , състоящ се от : две спални , дневна с кухненска ниша и сервизни помещения , със застроена площ 76.46 кв.м / седемдесет и шест цяло и четиридесет и шест стотни квадратни метра / , брой нива на обекта : 1 /едно/ , съседни самостоятелни обекти в сградата : на същия етаж : № 61710.502.6346.3.28, № 61710.502.6346.3.26, под обекта : № 61710.502.6346.3.23, над обекта : няма , заедно с принадлежащите му : Избено помещение № 27 / двадесет и седем / с полезна площ 4.76 кв.м /четири цяло седемдесет и шест стотни квадратни метра / , при граници на избеното помещение : коридор, ляво – избено помещение на жилище № 25, дясно – избено помещение на жилище №28, горе- първи жилищен етаж , както и 3.30% / три цяло и тридесет стотни процента / идеални части от общите части на сградата и съответните идеални части от правото на строеж върху мястото. При начална продажна цена 48960.00 лв. (четиридесет и осем хиляди деветстотин и шестдесет лева). Тежести на имота: учредена Договорна ипотека в полза на Уникредит Булбанк АД, с вх.рег.№2249/04.05.2012г., акт №55, том І, дело №1552/2012г. Служба по вписванията -Разград, възбрана по изпълнителното дело. Начална дата на проданта – 27.02.2018 г. - 08.00 часа Крайна дата на проданта - 27.03.2018 г. - 17.00 часа Наддавателните предложения в затворен плик, придружени от документ удостоверяващ внасянето на 10% задатък от началната продажна цена се приемат до 17.00 часа на 27.03.2018г. в канцеларията – регистратура на РАЙОНЕН СЪД РАЗГРАД. Задатъкът една десета част от началната цена на продаваемия имот за правоучастие в проданта се внася предварително по сметка на ЧСИ – Г.Солаков в "Банка ДСК" ЕАД , IBAN BG44STSA93000012368932, BIC STSABGSF по изпълнително дело №20147610400016. Приключване на проданта и обявяване на резултатите :  по реда на чл.492, ал.1 и ал.2 ГПК на 28.03.2018г. В 11:00 часа в сградата на РАЙОНЕН СЪД РАЗГРАД. Оглед на обекта – всеки четвъртък от 14 до 16 часа  през периода на публичната продан

ЧСИ

Име: Гюнеш Шабанов Солаков
Служебен номер: 761
Телефон: 084 - 663011
E-mail: [email protected]
Адрес: Разград, ул. Цар Асен No2, ет.3, стая 1
Окръжен съд: Окръжен съд Разград
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Гюнеш Шабанов Солаков

Актуални обяви