Многостаен апартамент

Начална цена: 78880.00 лв. Покажи в EUR

127 кв.м., РАЗГРАД
бул."Априлско въстание"№60, ет.4, ап.8

Окръжен съд: Окръжен съд Разград
ЧСИ: Гюнеш Шабанов Солаков
Срок: от 06.03.2018 до 10.04.2018
Обявяване на: 11.04.2018 11:00
Публикувана на: 02.03.2018 08:45

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 61710.505.635.1.8 (шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка петстотин и пет точка шестотин тридесет и пет точка едно точка осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Разград, община Разград, област Разград, одобрени със Заповед № РД-18-37/10.03.2008 година на Изпълнителния директор на АГКК, находящ се в град Разград, булевард „Априлско въстание“ № 60 (шестдесет), етаж 4(четири), апартамент 8(осем), като самостоятелният обект се намира в сграда № 1 (едно), разположена в поземлен имот с идентификатор № 61710.505.635 ( шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка петстотин и пет точка шестотин тридесет и пет), с предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, със застроена площ от 127.16 (сто двадесет и седем цяло и шестнадесет стотни) квадратни метра, състоящо се от две спални, хол, кабинет, ниша със столова и сервизни помещения, ведно с принадлежащото му избено помещение № 5(пет), с полезна площ от 12.94 (дванадесет цяло деветдесет и четири стотни) квадратни метра, както и 1.129% (едно цяло сто двадесет и девет стотни процента) идеални части от общите части на сградата и съответния процент идеални части от отстъпеното право на строеж върху мястото, при граници на самостоятелния обект: на същия етаж – няма, под обекта - 61710.505.635.1.6, над обекта – няма, при граници на избеното помещение : коридор, ляво – стълбище, дясно – избено помещение на жилище № 6. При начална продажна цена 78880.00 лв. (седемдесет и осем хиляди осемстотин и осемдесет лева). Тежести на имота: вписана Законна ипотека в полза на Уникредит Булбанк АД, вх.рег.№ 6572/04.11.2013г., акт №45, том 1 на Св- Разград , възбрана по изпълнителното дело. Начална дата на проданта – 06.03.2018 г. - 08.00 часа Крайна дата на проданта - 10.04.2018 г. - 17.00 часа Наддавателните предложения в затворен плик, придружени от документ удостоверяващ внасянето на 10% задатък от началната продажна цена се приемат до 17.00 часа на 10.04.2018г. в канцеларията – регистратура на РАЙОНЕН СЪД РАЗГРАД. Задатъкът една десета част от началната цена на продаваемия имот за правоучастие в проданта се внася предварително по сметка на ЧСИ – Г.Солаков в ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД , IBAN BG50CECB97905040193100, BIC CECBBGSF по изпълнително дело №20177610400178. Приключване на проданта и обявяване на резултатите :  по реда на чл.492, ал.1 и ал.2 ГПК на 11.04.2018г. в 11:00 часа в сградата на РАЙОНЕН СЪД РАЗГРАД. Оглед на обекта – всеки четвъртък от 14 до 16 часа  през периода на публичната продан

ЧСИ

Име: Гюнеш Шабанов Солаков
Служебен номер: 761
Телефон: 084 - 663011
E-mail: [email protected]
Адрес: Разград, ул. Цар Асен No2, ет.3, стая 1
Окръжен съд: Окръжен съд Разград
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Гюнеш Шабанов Солаков

Актуални обяви