Земеделска земя

Начална цена: 1035.36 лв. Покажи в EUR

3089 кв.м., Синапово
НИВА с площ от 3.089 дка, пета категория, в землището на с. СИНАПОВО, общ.Тополовград, местност КОРИТОТО, съставляваща имот № 042064 по картата на възстановената собственост на землището на селото

Окръжен съд: Окръжен съд Ямбол
ЧСИ: Ирина Станева Христова
Срок: от 26.03.2018 до 26.04.2018
Обявяване на: 27.04.2018 15:00
Публикувана на: 02.03.2018 12:20

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ №878 И.ХРИСТОВА О Б Я В Л Е Н И Е Подписаната Ирина С. Христова Частен съдебен изпълнител рег.№878 с район на действие-Ямболски окръжен съд, обявявам на заинтересованите,че съгл.чл.487 ГПК от 26.03.2018г.до 26.04.2018г. ще се проведе ВТОРА публична продан по изп. дело № 2017878040552, в сградата на РС-Тополовград, като на следващия работен ден 27.04.2018г в 15.00 ч. в залата на съда ще бъдат отворени наддавателните предложения за закупуването на недвижими имоти с цел удовлетворяване вземането на „ТАРАНИС”ЕООД, а именно: 1. НИВА с площ от 23.517 дка, пета категория, в землището на с. СИНАПОВО, общ.Тополовград, местност ГОЛЯМА ПОЛЯНА, съставляваща имот № 042069 по картата на възстановената собственост на землището на селото, при граници: имоти №№ 042071, 042070, 042066, 000474, 042068, 000473, 000472, 000471; - Цената, от която ще започне проданта,съгл.чл.468 ГПК е в размер на 9210,96 лв. /девет хиляди двеста и десет лева и деветдесет и шест стотинки/. За имота Сл Вп РС Тополовград има вписан договор за наем за срок от 6 години – дв. вх. рег. №648/12.03.2014 г., акт 45 том 1. 2. НИВА с площ от 2.979 дка, седма категория, в землището на с. СИНАПОВО, общ.Тополовград, местност КАБАЛЪЦИ, съставляваща имот № 023030 по картата на възстановената собственост на землището на селото, при граници: имоти №№023031, 023039, 000379; - Цената, от която ще започне проданта,съгл.чл.468 ГПК е в размер на 1008.72 лв. /хиляда и осем лева и седемдесет и две стотинки/. 3. НИВА с площ от 3.089 дка, пета категория, в землището на с. СИНАПОВО, общ.Тополовград, местност КОРИТОТО, съставляваща имот № 042064 по картата на възстановената собственост на землището на селото, при граници: имоти №№042068, 042067, 042063, 042062, 000521; - Цената, от която ще започне проданта,съгл.чл.468 ГПК е в размер на 1035,36 лв. /хиляда тридесет и пет лева и тридесет и шест стотинки стотинки/. Имотите са собственост на „НОВ ФЕРМЕР” ЕООД, за тях е наложена възбрана в полза на взискателя, Книжата за проданта се намират в кантората на ЧСИ За участие в наддаването се внася задатък 10% от оценката в„Интернешънъл Асет Банк” Ямбол с BIC:IABGBGSF,IBAN:BG74IABG70945000664000. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Всяко наддавателно предложение се прави отделно. Предложенията се подават в канцелярията на ДСИ при РС-Тополовград, което се отразява във входящия регистър. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. Не могат да участват в публичната продан:лицата по чл.185 ЗЗД,ЧСИ и работещите при ЧСИ. При придобиване на имота се дължат:местен данък, такса за издаване на постановление за възлагане в размер на 1.8% от достигнатата цена/не по-малко от 60лв. и не повече от 3600лв./, такса за вписване на постановлението за възлагане 0.1% от стойността и за въвод в придобития имот 1.2% от стойността му, но не по-малко от 240лв.с ДДС. За всички преводи на суми над 30000лв., съобразно Закона за мерките срещу изпирането на пари, следва да се подаде декларация: за физически лица-Декларация по чл.4 ал.7 и чл.6, ал.5,т.3 ЗМИТ за произход на средствата, а за юридически лица-Декларация по чл.6 ал.2 ЗМИТ за действителния собственик. Проданта приключва в края на работния ден-26.04.2018г. -17,00ч. Гр.Ямбол,02.03.2018г. ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ………..И.Христова

ЧСИ

Име: Ирина Станева Христова
Служебен номер: 878
Телефон: 046 - 623003
E-mail: [email protected]
Адрес: Ямбол, ул. ЖОРЖ ПАПАЗОВ 5, ЕТ. 3
Окръжен съд: Окръжен съд Ямбол
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Ирина Станева Христова

Актуални обяви