Ателие, Таван

Начална цена: 35088.00 лв. Покажи в EUR

89 кв.м., Кранево

Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
ЧСИ: Лучия Тасева Тасева
Срок: от 12.03.2018 до 12.04.2018
Обявяване на: 13.04.2018 10:00
Публикувана на: 06.03.2018 08:52

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

- ТАВАНСКИ ЕТАЖ с административен адрес с. Кранево, п.к. 9649, ул. «Калиакра» № 24, ет.3, ап. Таван, със застроена площ от 88,50 кв.м. /осемдесет и осем цяло петдесет стотни кв.м./ в двуетажна жилищна сграда със сутерен и тавански етаж, обособен като Самостоятелен обект в сграда, жилище, апартамент, с идентификатор 39459.502.100.1.3 /три, девет, четири, пет, девет, точка, пет, нула, две, точка, едно, нула, нула, точка, едно, точка, три/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Кранево, общ. Балчик, обл. Добрич, одобрен със Заповед № 300-5-74 от 15.09.2003г. на АГКК, при граници и съседи на обекта: на същия етаж и над обекта – няма, под обекта – имот с идентификатор 39459.502.100.1.6 /три, девет, четири, пет, девет, точка, пет, нула, две, точка, едно, нула, нула, точка, едно, точка, шест/, ведно със съответните идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж върху Поземлен имот, дворно място с площ от 575 кв.м. /петстотин седемдесет и пет кв.м./, общинска собственост с идентификатор 39459.502.100 /три, девет, четири, пет, девет, точка, пет, нула, две, точка, едно, нула, нула/, урегулиран в парцел XII /дванадесет/ - общински квартал 24 /двадесет и четири/ по регулационния план на с. Кранево, общ. Балчик, обл. Добрич, одобрен със Заповед № 990/1984г. Върху имота са вписани следните тежести: 1. Договорна ипотека, вписана в СВ гр. Балчик под № 82, том 1, дв.вх.рег. № 2679/17.11.2015г.; 2. Възбрана, вписана в СВ гр. Балчик под № 171, том 1, дв.вх.рег. № 1587/05.07.2016г.; 3. Възбрана, вписана в СВ гр. Балчик под № 287, том 1, дв.вх.рег. № 2693/30.10.2017г.

ЧСИ

Име: Лучия Тасева Тасева
Служебен номер: 737
Телефон: 058 – 600313
E-mail: [email protected]
Адрес: Добрич, ул. Ген.Киселов 5,ет.4 -ловно-рибарско дружество
Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
Уеб сайт: http://www.luchiataseva.com
Виж всички активни обяви за имоти на Лучия Тасева Тасева

Актуални обяви