Етаж от къща

Начална цена: 116384.00 лв. Покажи в EUR

120 кв.м., БАЛЧИК

Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
ЧСИ: Лучия Тасева Тасева
Срок: от 16.03.2018 до 16.04.2018
Обявяване на: 17.04.2018 10:00
Публикувана на: 07.03.2018 14:46

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

недвижим имот, находящ се в гр. Балчик, община Балчик, област Добрич, ул. САМАРА № 2А, представляващ ЖИЛИЩЕ, АПАРТАМЕНТ, с идентификатор №02508.87.77.1.2 (нула, две, пет, нула, осем, точка, осем, седем, точка, седем, седем, точка, едно, точка, две) със застроена площ 120 (сто и двадесет) квадратни метра, състоящо се от пет стаи, две сервизни помещения и коридор, представляващ целия втори етаж от масивна жилищна сграда с идентификатор № 02508.87.77.1 (нула, две, пет, нула, осем, точка, осем, седем, точка, седем, седем, точка, едно), при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж – няма, под обекта - 02508.87.77.1.1, над обекта - няма, ведно с половината идеални части от терасата на първия етаж, плочника на двора, септична яма, цялата ограда, половината идеални части от външното стълбище и площадката на първия етаж, заедно с ½ идеална части – 200 кв.м. (двеста квадратни метра) от поземлен имот с идентификатор № 02508.87.77 (нула, две, пет, нула, осем, точка, осем, седем, точка, седем, седем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Балчик, одобрени със Заповед № 300-5-5/04.02.2004г. на ИД на АГКК, изменени със Заповед № КД-14-08-110/24.01.2005г. на Началника на СГКК Добрич, целият с площ по акт за собственост 400 (четиристотин) квадратни метра, а съгласно скица – 422 (четиристотин двадесет и два) квадратни метра, номер по предходен план 2065, квартал 108, трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване /до 10м/, при граници и съседи: имот с идентификатор № 02508.87.78, имот с идентификатор № 02508.87.90, имот с идентификатор № 02508.87.76 и имот с идентификатор № 02508.87.78, тавана и 42% идеални части от сграда с идентификатор №02508.87.77.1 . Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията Балчик: Договорна ипотека № 25, том І, дв. вх. рег. № 1961/09.04.2013г. до размера на сумата 195000 лв., възбрана № 200, том І/09.08.2016г.

ЧСИ

Име: Лучия Тасева Тасева
Служебен номер: 737
Телефон: 058 – 600313
E-mail: [email protected]
Адрес: Добрич, ул. Ген.Киселов 5,ет.4 -ловно-рибарско дружество
Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
Уеб сайт: http://www.luchiataseva.com
Виж всички активни обяви за имоти на Лучия Тасева Тасева

Актуални обяви