Земеделска земя

Начална цена: 11040.00 лв. Покажи в EUR

6681 кв.м., ТЕРВЕЛ

Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
ЧСИ: Лучия Тасева Тасева
Срок: от 03.04.2018 до 03.05.2018
Обявяване на: 04.05.2018 10:00
Публикувана на: 08.03.2018 09:58

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

Недвижим имот с начин на трайно ползване – НИВА с площ от 6681 кв.м. (шест хиляди шестстотин осемдесет и един) квадратни метра , пета категория, находящ се в землището на гр. Тервел, местност “САЯМАШЕ”, община Тервел, област Добрич, представляващ имот с идентификатор №72271.47.11 (седем, две, две, седем, едно, точка, четири, седем, точка, едно, едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Тервел, община Тервел, област Добрич, одобрени със Заповед № РД-18-91/19.12.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, при граници и съседи имоти с идентификатори: №72271.47.10, №72271.47.155, №72271.47.12, №72271.47.38 Описание: поземленият имот е разположен на равен терен, с правилна правоъгълна форма е, среден за парцела, стопанисва се, обработва се, арендува се. Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията Тервел: възбрана №128, том I, дв. вх. рег. № 2633/21.11.2017г., възбрана №94, том I, дв. вх. рег. № 2401/15.11.2016г., договорна ипотека №18, том I, дв. вх. рег. № 1155/06.06.2017г., до размера на 9900 лв., договор за аренда №14, том II, дв. вх. рег. №822/24.04.2017г., за срок от 5 години, договор за аренда №22, том VI, дв. вх. рег. №2903/26.10.2012г., за срок от 10 години.

ЧСИ

Име: Лучия Тасева Тасева
Служебен номер: 737
Телефон: 058 – 600313
E-mail: [email protected]
Адрес: Добрич, ул. Ген.Киселов 5,ет.4 -ловно-рибарско дружество
Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
Уеб сайт: http://www.luchiataseva.com
Виж всички активни обяви за имоти на Лучия Тасева Тасева

Актуални обяви