Земеделски имот

Начална цена: 3120.00 лв. Покажи в EUR

3583 кв.м., СОФИЯ
кв. Орландовци, м. "Орландовци - Малашевци" 8/144 ид.ч.

Окръжен съд: Софийски градски съд
ЧСИ: Ренета Милчева Василева
Срок: от 12.03.2018 до 12.04.2018
Обявяване на: 13.04.2018 09:00
Публикувана на: 08.03.2018 16:16

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

Подписаната Ренета Милчева, Частен Съдебен Изпълнител, рег. № 790, с район на действие СГС, обявявам на интересуващите се, че на основание чл. 494, ал. 2 ГПК във връзка с чл. 487 от ГПК, по искане на взискателя БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ АД е насрочена ПУБЛИЧНА ПРОДАН с времетраене от 12.03.2018 г. до 12.04.2018 г. на следния недвижим имот, собственост на Стефан Недков Недков, а именно: 8/144 (осем върху сто четиридесет и четири) идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 68134.508.1716 (шест, осем, едно, три, четири, точка, пет, нула, осем, точка, едно, седем, едно, шест) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-53/23.11.2011 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот: гр. София, район „Сердика“, кв. „Орландовци“, площ на имота: 3 583 (три хиляди петстотин осемдесет и три) кв. м, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за друг вид застрояване, категория на земята при неполивни условия: 0 (нула), стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 99116.008003, квартал: 1, при съседи поземлени имоти с идентификатори 68134.508.1554, 68134.508.1863, 68134.508.1434, 68134.508.5078, 68134.508.1679, 68134.508.5076, 68134.508.1432, 68134.508.1648, а по нотариален акт представлява Поземлен имот, находящ се в гр. София, Столична община, район "Сердика", съставляващ имот с планоснимачен №1716 (хиляда седемстотин и шестнадесет) от квартал 1 (едно) по плана на гр. София, местността "Орландовци - Малашевци", целият с площ от 3 584 (три хиляди петстотин осемдесет и четири) кв. м, при съседи: улица, поземлен имот с планоснимачен №1434 (хиляда четиристотин тридесет и четири), поземлен имот с планоснимачен №1433 (хиляда четиристотин тридесет и три), поземлен имот с планоснимачен №1554 (хиляда петстотин петдесет и четири), поземлен имот с планоснимачен №1648 (хиляда шестстотин четиридесет и осем), поземлен имот с планоснимачен №1432 (хиляда четиристотин тридесет и две), поземлен имот с планоснимачен №1679 (хиляда шестстотин седемдесет и девет) Публичната продажба ще се произведе в сградата на СРС, в гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 54, п.к. 1612, тел.: 8955300, 9526539, факс: 9516798 и приключва на основание чл. 489, ал. 5 от ГПК в края на работното време в последния ден. Началната цена, от която ще започне наддаването за имота, е 3120.00 лв. (три хиляди сто и двадесет лева). Същата представлява новата начална цена за имота. Тежести за имота: Възбрана по настоящото изпълнително дело, вписана в СВ-гр. София, акт № 137, том 21, дв.вх.рег. № 45164/20.09.2013 г. за сумата от 494 082,15 лв.; Възбрана в полза на „Юробанк България“ АД по изпълнително дело № 20128580401394 по описа на ЧСИ Уляна Димоларова, вписана в СВ – гр. София, акт № 114, том ХХІ, дв.вх.рег.№ 45023/20.09.2013г. Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията на съда всеки присъствен ден, за да прегледат книжата/чл.488, ал.2 от ГПК/. Всички желаещи да прегледат имота, могат да сторят това след предварителна уговорка с пазача. За пазач на имота е назначен Стефан Недков, тел.: 0888 922 620. Задатъкът - 10 % върху началната цена на продавания имот за участие в проданта се внася предварително по сметка на Частен Съдебен Изпълнител Ренета Милчева - IBAN BG 43 PIRB 8050 1604 0134 21, BIC код PIRBBGSF по изпълнително дело № 20137900401552 (чл. 489, ал. 1 от ГПК). Взискателят не внася задатък, ако вземането надвишава неговия размер. На основание чл. 489 от ГПК всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Предложенията се подават в канцеларията на районния съд, което се отразява във входящия регистър. Проданта приключва в края на работното време в последния ден. Наддавателните предложения могат да се оттеглят най-късно в този срок. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан /чл. 185 от ЗЗД/, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. На 13.04.2018 г. в 9.00 часа в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявя купувача по реда на чл. 492 от ГПК.

ЧСИ

Име: Ренета Милчева Василева
Служебен номер: 790
Телефон: 02 – 98 98 255; 0884 719 782
E-mail: [email protected]
Адрес: София, ул. "Княз Борис I" №130, ет.1
Окръжен съд: Софийски градски съд
Уеб сайт: http://www.milcheva.com
Виж всички активни обяви за имоти на Ренета Милчева Василева

Актуални обяви