Офис

Начална цена: 29200.00 лв. Покажи в EUR

63 кв.м., СОФИЯ
ул. Димитър Хаджикоцев № 10, ОФИС № 3, 1/2 ид.ч.

Окръжен съд: Софийски градски съд
ЧСИ: Ренета Милчева Василева
Срок: от 12.03.2018 до 12.04.2018
Обявяване на: 13.04.2018 09:00
Публикувана на: 08.03.2018 17:17

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

Подписаната Ренета Милчева, Частен Съдебен Изпълнител, рег. № 790, с район на действие СГС, обявявам на интересуващите се, че на основание чл. 494, ал. 2 ГПК във връзка с чл. 487 от ГПК, по искане на взискателя БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ АД е насрочена ПУБЛИЧНА ПРОДАН с времетраене от 12.03.2018 г. до 12.04.2018 г. на следния недвижим имот, собственост на ЕТ ИНФОГАРД - СТЕФАН НЕДКОВ C ЕИК 020722985, а именно: ½ (една втора) идеална част от ОФИС №3 /три/, находящ се в гр. София, Столична община, район "Лозенец", ул. "Димитър Хаджикоцев" №10 /десет/, на сутеренния етаж, с площ от 62.75 /шестдесет и две цяло седемдесет и пет стотни/ кв.м, при съседи: подземен гараж №1 /едно/, стълбище общо помещение, трафопост, ул. "Димитър Хаджикоцев, сграда в УПИ XII-15 /дванадесети, отреден за имот с планоснимачен номер петнадесет/, заедно със Склад с площ от 29.55 /двадесет и девет цяло петдесет и пет стотни/ кв.м., заедно с 3.05% /три цяло и пет стотни върху сто/ идеални части от общите части на сградата и толкова идеални части от правото на строеж върху дворното място, върху което е построена сградата, представляващо Урегулиран поземлне имот XI-14 /единадесети, отреден за имот с планоснимачен номер четиринадесет/ в квартал 230 /двеста и тридесет/ по плана на гр. София, местността "Лозенец", целият с площ по нотариален акт от 575 /петстотин седемдесет и пет/ кв.м. и с площ по скица - 576 /петстотин седемдесет и шест/ кв.м., при съседи по скица: УПИ X-13 /десети, отреден за имот с планоснимачен номер тринадесет/, ул. "Димитър Хаджикоцев", УПИ XII-15 /дванадесети, отреден за имот с планоснимачен номер петнадесети/ и УПИ IV-14 /четвърти, отреден за имот с планоснимачен номер четиринадесети/ Публичната продажба ще се произведе в сградата на СРС, в гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 54, п.к. 1612, тел.: 8955300, 9526539, факс: 9516798 и приключва на основание чл. 489, ал. 5 от ГПК в края на работното време в последния ден. Началната цена, от която ще започне наддаването за имота, е 29200.00 лв. (двадесет и девет хиляди и двеста лева). Същата представлява новата начална цена за имота. Тежести за имота: 1.Подновяване новиране на договорна ипотека в полза на „Банка Пиреос България“ АД /акт №125, том 017, дв.вх.рег.№27178/06.07.2004 г./, вписано в СВ – гр. София, акт № 227, том 26, дв. вх. рег. № 33167/04.07.2015 г., за сумата от 54 000 евро, съгласно Договор за кредит № 435/2003 и сумата от 390 000 лв., съгласно Договор за кредит № 407/2003 г.; 2.Възбрана по настоящото изпълнително дело, вписана в СВ - гр. София, акт № 136, том 21, дв. вх. рег. № 45161/20.09.2013 г. за сумата от 494 082,15 лв.; 3.Възбрана в полза на "Юробанк България" АД, по изпълнително дело № 20128580401394 по описа на ЧСИ Уляна Димоларова, вписана в СВ - гр. София, акт № 110, том 21, дв. вх. рег. № 44984/20.09.2013 г. за сумата от 915 079,89 лв.; 4.Договор за наем, вписан в СВ – гр. София, акт № 34, том 12, дв. вх. рег. № 45569/17.10.2012 г.; 5.Възбрана в полза на „БИ ЕМ ДЖИ“ ООД по изп. дело № 20128480400412 по опис на ЧСИ Росица Апостолова, вписана в СВ - гр. София, акт № 229, том 16, дв. вх. рег. № 33810/06.08.2012 г. за сумата от 112 374,38 лв. (главници); Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията на съда всеки присъствен ден, за да прегледат книжата/чл.488, ал.2 от ГПК/. Всички желаещи да прегледат имота, могат да сторят това след предварителна уговорка с пазача. За пазач на имота е назначен Стефан Недков, както и в качеството му на ЕТ „Инфогард – Стефан Недков“, тел.: 0888 922 620. Задатъкът - 10 % върху началната цена на продавания имот за участие в проданта се внася предварително по сметка на Частен Съдебен Изпълнител Ренета Милчева - IBAN BG 43 PIRB 8050 1604 0134 21, BIC код PIRBBGSF по изпълнително дело № 20137900401552 (чл. 489, ал. 1 от ГПК). Взискателят не внася задатък, ако вземането надвишава неговия размер. На основание чл. 489 от ГПК всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Предложенията се подават в канцеларията на районния съд, което се отразява във входящия регистър. Проданта приключва в края на работното време в последния ден. Наддавателните предложения могат да се оттеглят най-късно в този срок. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан /чл. 185 от ЗЗД/, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. На 13.04.2018 г. в 9.00 часа в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявя купувача по реда на чл. 492 от ГПК.

ЧСИ

Име: Ренета Милчева Василева
Служебен номер: 790
Телефон: 02 – 98 98 255; 0884 719 782
E-mail: [email protected]
Адрес: София, ул. "Княз Борис I" №130, ет.1
Окръжен съд: Софийски градски съд
Уеб сайт: http://www.milcheva.com
Виж всички активни обяви за имоти на Ренета Милчева Василева

Актуални обяви