Двустаен апартамент

Начална цена: 124000.00 лв. Покажи в EUR

66 кв.м., СОФИЯ
ул. "Силистра" № 13, ет.1, ап.2

Окръжен съд: Софийски градски съд
ЧСИ: Ренета Милчева Василева
Срок: от 10.03.2018 до 10.04.2018
Обявяване на: 11.04.2018 09:00
Публикувана на: 08.03.2018 20:11

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

Подписаната Ренета Милчева, Частен Съдебен Изпълнител, рег. № 790, с район на действие СГС, обявявам на интересуващите се, че на основание чл. 487 от ГПК, по искане на взискателя е насрочена ПУБЛИЧНА ПРОДАН с времетраене от 10.03.2018 г. до 10.04.2018 г. на следния недвижим имот, собственост на ВУДУ ООД , а именно: Самостоятелен обект с идентификатор 68134.406.55.1.2 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, четиристотин и шест, точка, петдесет и пет, точка, едно, точка две/, находящ се в гр. София, общ. Столична, обп. София (Столица), по кадастралната карта и кадастралните регистри одобрени със Заповед РД-18-45/09.07.2010г. на изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота: гр. София, район "Оборище", ул. Силистра №13 /тринадесет/, ет. 1 /първи/ ,ап. 2 /две/, който самостоятелен обект се намира в сграда №1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.406.55 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, четиристотин и шест, точка, петдесет и пет/, с предназначение на самостоятелния обект: жилище,апартамент, брой нива на обекта: 1 /едно/, с посочена в документа площ:няма, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 68134.406.55.1.1; 68134.406.55.1.3.; под обекта: 68134.406.55.1.19; 68134.406.55.1.23, над обекта: 68134.406.55.1.5, който самостоятелен обект, съгласно документ за собственост представлява: Апартамент №2 /две/, находящ се в гр. София, ул. "Силистра" №13 /тринадесет/, на 2 /втория/ етаж, със застроена площ от 65.72 кв.м. /шестдесет и пет цяло и седемдесет и две стотни/ кв.м., състоящ се от: антре, дневна-столова с кухненски бокс, спалня, баня с тоалетна и балкон, при съседи: апартамент №1, стълбищна клетка, апартамент №3 и от двете страни двор, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху урегулирания поземлен имот, в който е построена сградата, съставляващ УПИ II-642 /втори, отреден за имот планоснимачен номер шестстотин четиридесет и две/, от квартал 739Б /седемстотин тридесет и девет, буква "Б"/, по плана на гр. София, местност "ГГЦ-зона Г-13-юг", с площ 335 /триста тридесет и пет/ кв.м., при съседи по документ за собственост: улица, наследници на Розев, наследници на Ал. Стоилов и наследници на Милан Георгиев, а по скица: улица, парцел III-640, парцел IV-641, парцел V-644 и парцел I за общ. строителство и трафопост. Публичната продажба ще се произведе в сградата на СРС, в гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 54, п.к.1612, тел.: 8955300, 9526539, факс: 9516798 и приключва на основание чл. 489, ал. 5 от ГПК в края на работното време в последния ден. Началната цена, от която ще започне наддаването за имота, е 124000.00 лв. (сто двадесет и четири хиляди лева и нула стотинки). Същата представлява 80% от пазарната цена на имота. Тежести за имота: 1.Възбрана в полза на „Уникредит Булбанк“ АД, вписана по изп.д.№20188410400518 по описа на ЧСИ Неделчо Митев, с рег.№841, с район на действие СГС, вписана в СВ-гр. София, акт №171, том3, дв.вх.рег.№8074/15.02.2018г. за сумата от267 446.72 лв.; 2.Възбрана в полза на взискателя по настоящото изпълнително дело, вписана в СВ-гр. София, акт №177, том 2, дв.вх.рег.№4461/31.01.2018г. За сумата от 61 653.67 лв.; 3.Възбрана в полза на НАП, вписана по изп.д.№22150000790/2015г., вписана в СВ-гр. София, акт №56, том 17, дв. вх. Рег. №60748/07.10.2016г. За сумата от 42 103.47 лв.; 4.Възбрана в полза на „Уникредит Булбанк“ АД, вписана по изп.д.№2016841043798 по описа на ЧСИ Неделчо Митев, с рег.№841, с район на действие СГС, вписана в СВ-гр. София, акт №154, том 13, дв.вх.рег.№ 46739/02.08.2016г. за сумата от 85 369.23 лв.; 5.Възбрана в полза на „Солитрон България“ ООД, вписана по изп.д.№20167860400474 по описа на ЧСИ Миладин Миладинов, с рег.№786, с район на действие СГС, вписана в СВ-гр. София, акт №113, том 8, дв.вх.рег.№ 27215/13.05.2016г. за сумата от 3 146.00 лв.; 6.Договорна ипотека в полза на „Уникредит Булббанк“ АД, вписана в СВ-гр. София акт №170, том 035, дв.вх.рег.№37434/29.05.2008г. За сумата от 170 000.00 лв. - главница; 7.Договорна ипотека в полза на „Уникредит Булббанк“ АД, вписана в СВ-гр. София акт №111, том 014, дв.вх.рег.№17291/27.03.2007г. За сумата от 24 000.00 лв. - главница; 8.Договорна ипотека в полза на „Уникредит Булббанк“ АД, вписана в СВ-гр. София акт №175, том 029, дв.вх.рег.№38979/01.08.2005г. За сумата от 50 000.00 лв. - главница; Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията на съда всеки присъствен ден, за да прегледат книжата /чл. 488, ал. 2 от ГПК/. Всички желаещи да прегледат имота, могат да сторят това всеки понеделник, сряда и петък от 17 до 19 часа. За пазач на имота е назначен ЧСИ Ренета Милчева Василева, тел.: 0884 719 782; 02/98 98 255; 02/ 98 98 717; 0892 206 317; Задатъкът - 10 % върху началната цена на продавания имот за участие в проданта се внася предварително по сметка на Частен Съдебен Изпълнител Ренета Милчева - IBAN BG21 CECB 9790 1066 0623 00, BIC код CECBBGSF по изпълнително дело № 20177900402219 (чл. 489, ал. 1 от ГПК). Взискателят не внася задатък, ако вземането надвишава неговия размер. На основание чл. 489 от ГПК всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Предложенията се подават в канцеларията на районния съд, което се отразява във входящия регистър. Проданта приключва в края на работното време в последния ден. Наддавателните предложения могат да се оттеглят най-късно в този срок. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан /чл. 185 от ЗЗД/, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. На 11.04.2018 г. в 9.00 часа в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявя купувача по реда на чл. 492 от ГПК.

ЧСИ

Име: Ренета Милчева Василева
Служебен номер: 790
Телефон: 02 – 98 98 255; 0884 719 782
E-mail: [email protected]
Адрес: София, ул. "Княз Борис I" №130, ет.1
Окръжен съд: Софийски градски съд
Уеб сайт: http://www.milcheva.com
Виж всички активни обяви за имоти на Ренета Милчева Василева

Актуални обяви