Магазин

Начална цена: 609343.10 лв. Покажи в EUR

65 кв.м., СОФИЯ
ул. "Позитано" №11, МАГАЗИН 4

Окръжен съд: Софийски градски съд
ЧСИ: Ренета Милчева Василева
Срок: от 12.03.2018 до 12.04.2018
Обявяване на: 13.04.2018 09:00
Публикувана на: 09.03.2018 12:54

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

Подписаната Ренета Милчева, Частен Съдебен Изпълнител, рег. № 790, с район на действие СГС, обявявам на интересуващите се, че на основание чл. 487 от ГПК, по искане на взискателя БАНКА ДСК ЕАД е насрочена ПУБЛИЧНА ПРОДАН с времетраене от 12.03.2018 г. до 12.04.2018 г. на следния недвижим имот, собственост на ЖИВКА КРАСИМИРОВА КРЪСТЕВА, а именно: МАГАЗИН № 4 (четири), находящ се в град София, Столична община, район „Красно село“, в сградата на ул. „Позитано“ № 11 (единадесет), на първия (партерен) етаж, със застроена площ от 64,26 (шестдесет и четири цяло и двадесет и шест стотни) кв. м, при съседи: ул. „Позитано“, вход на сградата, мазета и калкан, заедно с прилежащите му: МАЗЕ – ВИНАРСКА ИЗБА, в сградата, разположено под магазините, заемащо цялата застроена площ на сградата от 266 (двеста шестдесет и шест) кв. м, при съседи: ул. „Позитано“, ул. „Христо Ботев“, ул. „Хр. Михайлов“ и калкан, както и 104/1000 (сто и четири върху хиляда) идеални части от общите части на сградата и толкова идеални части от дворното място, в което е построена, съставляващо по действаща регулация поземлен имот V (пети), от квартал 309 (триста и девет) по регулационния план на гр. София, местността „Еврейски гробища“, с площ по скица 386,60 (триста осемдесет и шест цяло и шестдесет стотни) кв. м, с неуреденеи сметки по регулация за придаваемите се 75 (седемдесет и пет) кв. м, при съседи по скица на целия УПИ: УПИ ІІІ-3, УПИ ІV-4 и от две страни улица Забележка: Абонатната станция на сградата се намира в горепосочената изба. Публичната продажба ще се произведе в сградата на СРС, в гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 54, п.к.1612, тел.: 8955300, 9526539, факс: 9516798 и приключва на основание чл. 489, ал. 5 от ГПК в края на работното време в последния ден. Началната цена, от която ще започне наддаването за имота, е 609343.10 лв. (шестстотин и девет хиляди триста четиридесет и три лева и десет стотинки). Същата представлява данъчната оценка на имота, съгласно чл. 485, ал. 5 от ГПК Тежести за имота: 1.Възбрана в полза на „Банка ДСК“ ЕАД по изпълнително дело № 20088410401195 по описа на ЧСИ Неделчо Митев, прехвърлено за продължаване на изпълнителните действия при мен и образувано под изпълнително дело № 20177900401507, вписана в СВ – гр. София, акт № 4, том 5, дв.вх.рег. № 18848/18.05.2009 г. за сумата от 94 201,40 лв. главница Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията на съда всеки присъствен ден, за да прегледат книжата /чл. 488, ал. 2 от ГПК/. Всички желаещи да прегледат имота, могат да сторят това всеки понеделник, сряда и петък от 17 до 19 часа. За пазач на имота е назначен Светослав Славчев. Задатъкът - 10 % върху началната цена на продавания имот за участие в проданта се внася предварително по сметка на Частен Съдебен Изпълнител Ренета Милчева - IBAN BG 04 STSA 9300 0018 3930 61, BIC код STSABGSF по изпълнително дело № 20177900401507 (чл. 489, ал. 1 от ГПК). Взискателят не внася задатък, ако вземането надвишава неговия размер. На основание чл. 489 от ГПК всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Предложенията се подават в канцеларията на районния съд, което се отразява във входящия регистър. Проданта приключва в края на работното време в последния ден. Наддавателните предложения могат да се оттеглят най-късно в този срок. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан /чл. 185 от ЗЗД/, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. На 13.04.2018 г. в 9.00 часа в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявя купувача по реда на чл. 492 от ГПК.

ЧСИ

Име: Ренета Милчева Василева
Служебен номер: 790
Телефон: 02 – 98 98 255; 0884 719 782
E-mail: [email protected]
Адрес: София, ул. "Княз Борис I" №130, ет.1
Окръжен съд: Софийски градски съд
Уеб сайт: http://www.milcheva.com
Виж всички активни обяви за имоти на Ренета Милчева Василева

Актуални обяви