Земеделска земя

Начална цена: 86400.00 лв. Покажи в EUR

5634 кв.м., СОФИЯ
гр.София, р-н Люлин, Филиповци, местност "Кория", нива с идентификатор 68134.4385.32. Имотът се намира на 500 м. от гр.Банкя, с лице на Банско шосе-18 метра

Окръжен съд: Софийски градски съд
ЧСИ: Ирина Иванова Митова - Кирезиева
Срок: от 16.03.2018 до 16.04.2018
Обявяване на: 17.04.2018 09:00
Публикувана на: 09.03.2018 12:58

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

Подписаната частен съдебен изпълнител Ирина Митова-Кирезиева с рег. № 839 и с адрес на кантората: гр. София 1000, ул. „Г.С.Раковски” № 82, ет. 1 над партер, ап. № 3, ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 16.03.2018 г. до 16.04.2018 г. - края на работния ден-17,00 чс., ще се проведе в сградата на Софийски районен съд в гр. София, бул. „Цар Борис III” № 54, ПУБЛИЧНА ПРОДАН на следния недвижим имот, собственост на Мариана Иванова Божилова от гр.София и Борис Илчев Божилов от гр.София, а именно: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 68134.4385.32 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, четири хиляди триста осемдесет и пет, точка, тридесет и две) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-54/30.08.2010 г. на изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: гр.София, Столична община, район „Люлин”, Филиповци, местност Кория, с площ от 5634 (пет хиляди шестстотин тридесет и четири) квадратни метра, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 047032 (нула, четири, седем, нула, три, две), при съседи: 68134.4385.50 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, четири хиляди триста осемдесет и пет, точка, петдесет), 68134.4385.51 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, четири хиляди триста осемдесет и пет, точка, петдесет и едно), 68134.4385.46 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, четири хиляди триста осемдесет и пет, точка, четиридесет и шест), 68134.4385.33 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, четири хиляди триста осемдесет и пет, точка, тридесет и три), съгласно скица № 15-91399/06.03.2015 г. на Служба по геодезия, картография и кадастър – гр.София, а по документ за собственост – нотариален акт за учредяване на договорна ипотека върху недвижими имоти, вписан в Служба по вписвания-гр.София като акт № 29, том 63I по описа за 2007г. представляващ: НЕУРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - НИВА № 047032 /нула, четиридесет и седем хиляди тридесет и две/, в землището на Филиповци, Столична община, район Люлин, местност "Кория", ЕКАТТЕ 99128 /деветдесет и девет хиляди сто двадесет и осем/, седма категория, целият с площ от 5634 /пет хиляди шестстотин тридесет и четири/ кв.м. по скица, а по доказателствен акт от 5635.50 /пет хиляди шестстотин тридесет и пет цяло и петдесет стотни/ кв.м., при съседи по скица: неурегулиран поземлен имот № 047009 /нула, четиридесет и седем хиляди и девет/ - нива на насл. на Стоян Здравков Вучков, неурегулиран поземлен имот № 000115 /нула, нула, нула сто и петнадесет/ - полски път на Столична община, неурегулиран поземлен имот № 047033 /нула, четиридесет и седем хиляди и тридесет и три/ - нива на Валентин Христов Владимиров и др. и нeypeгулиран поземлен имот № 000194 /нула, нула, нула сто деветдесет и четири/ - полски път на Столична община, а по доказателствен нотариален акт: имот № 047009 /нула, четиридесет и седем хиляди и девет/ на наследниците на Стоян Здравков Вучков, полски път и западната реална част от имот № 47008 / четиридесет и седем хиляди и осем/. Тежести за имота: Върху посочения имот са наложени следните тежести: 1) договорна ипотека в полза на „Алианц Банк България” АД, съгласно нот. акт за договорна ипотека на недв. имоти, вписан в Служба по вписванията – гр.София като акт № 29, том 63 по описа за 2007 г. за сумата от 150 000,00 евро; Ипотеката е подновена с молба, вписана в Служба по вписванията – гр.София като акт № 172, том 57 по описа за 2017 г. 2) възбрана по изп.дело № 122/2014 г. по описа на ЧСИ Стоян Якимов с рег. № 844 на КЧСИ, вписана в Служба по вписванията-София като акт № 183, том IV по описа за 2014 год.; 3) възбрана по настоящото изп.дело № 66/2015 г. по описа на ЧСИ Ирина Митова-Кирезиева, вписана в Служба по вписванията-София като акт № 251, том IV по описа за 2015 год.; 4) възбрана, вписана в Служба по вписванията-София като акт № 62, том 8 по описа за 2016 год.; Няма установени към момента на възбраната ограничени вещни права върху имота, вписани искови молби и договори за наем. НАЧАЛНАТА ЦЕНА, от която ще започне наддаването е в размер на 86 400,00 (осемдесет и шест хиляди и четиристотин) лева, представляваща 80% от актуализираната пазарна стойност на имота. Всички желаещи да оглеждат имота, могат да го сторят през времетраенето на публичната продан, посочено по-горе, след предварителна уговорка за оглед с управителя на имота Мариана Божилова на тел. 0899 311 151. Купувачите могат да се явяват всеки работен ден и час на горепосочения адрес в сградата на на Софийски районен съд в гр. София, бул. „Цар Борис III” № 54, за да се запознаят с книжата за имота и да подават наддавателни предложения. Задатък за участие в публичната продан в размер на 10 % от посочената по-горе начална цена се внася предварително по сметка IBAN: BG31 SOMB 9130 1039 4258 03, bic: SOMB BGSF, „Общинска банка” АД с титуляр частен съдебен изпълнител Ирина Митова-Кирезиева. За всички превода на суми над 30 000 лева, съобразно Закона за мерките срещу изпиране на пари трябва да се подаде декларация, както следва: За физически лица - Декларация по чл. 4, ал.7 от ЗМИП за произход на средствата, За юридически лица – Декларация по чл.6, ал.2 ЗМИП за действителен собственик. Търгът ще се извърши по реда на чл. 488 – 501 от ГПК под формата на търг с тайно наддаване, който може да премине в търг с устно наддаване по реда на чл. 492, ал.2 от ГПК. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанцията за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в канцеларията на Софийски районен съд в гр.София, бул. „Цар Борис III” № 54, което се отразява във входящия регистър. Направените предложения под началната цена, посочена по-горе, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. В публичната продан не могат да участват: длъжникът, неговият законен представител, лицата по чл. 185 от ЗЗД, длъжностните лица от канцеларията на районния съд, както и служителите на частния съдебен изпълнител. Постъпилите наддавателни предложения ще се отворят в присъствието на явилите се наддавачи на 17.04.2018 г. (вторник) в сградата на Софийски районен съд в гр.София, бул. „Цар Борис III” № 54 в началото на работния ден – 09,00 чс. и ще бъде обявен купувач. При обявяването на купувача всеки от явилите се наддавачи може да предложи устно цена по-висока с размера на един задатък, като в този случай за купувач се обявява наддавачът предложил най-висока цена при устното наддаване. Обявеният за купувач е длъжен да внесе предложената от него цена в едноседмичен срок от приключването на проданта, като приспадне внесения задатък. В противен случай губи внесения от него задатък.

ЧСИ

Име: Ирина Иванова Митова - Кирезиева
Служебен номер: 839
Телефон: 02 - 9832003
E-mail: [email protected]
Адрес: София, ул. Г.С.Раковски №82, ет.1 надпартерен, ап.3
Окръжен съд: Софийски градски съд
Уеб сайт: http://kirezieva.bg
Виж всички активни обяви за имоти на Ирина Иванова Митова - Кирезиева

Актуални обяви