Земеделска земя

Начална цена: 5760.00 лв. Покажи в EUR

3000 кв.м., Ведрина

Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
ЧСИ: Лучия Тасева Тасева
Срок: от 19.03.2018 до 19.04.2018
Обявяване на: 20.04.2018 08:30
Публикувана на: 12.03.2018 08:15

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

1/6 (една шеста) идеална част от поземлен имот, находящ се в село ВЕДРИНА, община Добричка, област Добрич, с площ 18,002 дка (осемнадесет декара и два квадратни метра) – съгласно акт за собственост, а по скица с площ 18,003 дка (осемнадесет декара и три квадратни метра), с идентификатор № 10307.116.56 (едно, нула, три, нула, седем, точка, едно, едно, шест, точка, пет, шест) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Ведрина, одобрени със Заповед № РД-18-271/28.08.2017г. На Изпълнителния директор на АГКК, с предназначение - земеделска земя, начин на трайно ползване - НИВА, четвърта категория, в местността "САРАНЧА, съставляваща парцел 56 (петдесет и шести) от масив 116 (сто и шестнадесети), имот номер 116056 (сто и шестнадесет хиляди петдесет и шест) в землището на село Ведрина, ЕКАТТЕ 10307, при граници и съседи: 10307.116.55, 110307.116.7, 10307.116.57, 10307.116.102. Описание: Имотът се намира в северозападния кра на селото. Разположен е на равен терен, с правилна правоъгълна форма, издължен в посока югозапад/североизток, среден за масива, с достъп по полски път. Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията Добрич: възбрана№7, том ІІ, дв. вх. рег. № 3842/28.03.2012г.

ЧСИ

Име: Лучия Тасева Тасева
Служебен номер: 737
Телефон: 058 – 600313
E-mail: [email protected]
Адрес: Добрич, ул. Ген.Киселов 5,ет.4 -ловно-рибарско дружество
Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
Уеб сайт: http://www.luchiataseva.com
Виж всички активни обяви за имоти на Лучия Тасева Тасева

Актуални обяви