Парцел

Начална цена: 2016.00 лв. Покажи в EUR

264 кв.м., Белащица
местност "Бялата пръст"

Окръжен съд: Окръжен съд Пловдив
ЧСИ: Петко Стефанов Илиев
Срок: от 19.03.2018 до 19.04.2018
Обявяване на: 20.04.2018 13:00
Публикувана на: 12.03.2018 12:07

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

1/5 (една пета) идеална част от Поземлен имот с начин на трайно ползване УЛИЦА, с площ 0,264 дка. /двеста шестдесет и четири квадратни метра/, VIII /осма/ категория при неполивни условия, находящ се в местността „БЯЛАТА ПРЪСТ” в землището на с.Белащица, ЕКАТТЕ 03304, съставляващ имот № 011138 /нула, едно, едно, едно, три, осем/ по плана на с.Белащица, общ.Родопи, обл.Пловдив, при граници и съседи: поземлен имот № 011141 – индивидуално застрояване на Даниел Петров Кроежев, поземлен имот № 011140 – индивидуално застрояване на Георги Милчев Танев и др., поземлен имот № 011139 – индивидуално застрояване на Даниел Христов Христов, поземлен имот № 011135 – индивидуално застрояване на Добрин Делчев Иванов, поземлен имот № 011136 – индивидуално застрояване на Даниел Петров Кроежев и др., поземлен имот № 011137 – индивидуално застрояване на Даниел Петров Кроежев и др., позмелен имот № 011074 – полски път на Община Родопи, който имот съгласно кадастрална карта и кадастрални регистри одобрени със Заповед РД-18-127/22.12.2016 г. на Изпълнителния директор на АГКК съставлява поземлен имот с идентификатор № 03304.11.138 с площ от 264 кв.м. Продаваният недвижим имот представлява обслужващ път за съседните имоти, между които и горепосоченият поземлен имот УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ІІ-011072.

ЧСИ

Име: Петко Стефанов Илиев
Служебен номер: 821
Телефон: 032 – 632224; 032-622347
E-mail: [email protected]
Адрес: Пловдив, ул. 4 януари No34Б
Окръжен съд: Окръжен съд Пловдив
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Петко Стефанов Илиев

Актуални обяви