Земеделска земя

Начална цена: 48000.00 лв. Покажи в EUR

3595 кв.м., Железница
с. Железница, общ. Панчарево

Окръжен съд: Софийски градски съд
ЧСИ: Росица Иванова Апостолова
Срок: от 19.03.2018 до 19.04.2018
Обявяване на: 20.04.2018 10:30
Публикувана на: 12.03.2018 14:32

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 19.03.2018г. до 19.04.2018г. ще се проведе в сградата на Софийски районен съд в гр.София, бул. Цар Борис III № 54 ПУБЛИЧНА ПРОДАЖБА на следния недвижим имот, принадлежащ на длъжника СИМЕОН ВЪЛЕВ АЛТЪНОВ, а именно: НИВА, находяща се в село Железница, общ. Панчарево, обл. София, СО-Район Панчарево, цялата с площ по скица от 3 597 кв.м., а по нотариален акт с площ от 3 595 кв.м., съставляваща имот пл. № 034039 (тридесет и четири хиляди и тридесет и девет), ІХ (девета) категория, ЕКАТЕ - 29 150, местност „Усади”, стар имот пл.№ 759, нанесен в кадастрален лист № Г-17-3-А, заснет през 1996г., при съседи по скица: имот № 034038 – нива на насл. на Асен Йорданов Сулев, имот № 034045 – нива на Илия Георгиев Пурешов, имот № 034046 – нива на насл. на Петър Георгиев Пурешов, имот № 034041 – нива на временно на кметство с. Железница, имот № 034040 – нива на насл. на Славе Трайков Ковачки, имот № 034035 – нива на насл. на Симеон Янев Йовчев, имот № 034036 – нива на насл. на Борис Янев Йовчев, който имот съгласно скица представлява ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 29150.7102.675 (две, девет, едно, пет, нула, точка, седем, едно, нула, две, точка, шест, седем, пет) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-36/17.06.2011г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АГКК, с адрес на поземления имот: с.Железница, район Панчарево, местност БРЕЗОВИЦА, с площ от 3597 кв.м., трайно предназначение на територията: ЗЕМЕДЕЛСКА, начин на трайно ползване: НИВА, с номер по предходен план 034039, при съседи по скица: 29150.7102.773, 29150.7102.770, 29150.7102.769. 29150.7102.676, 29150.7102.666, 29150.7102.670, 29150.7102.674. НАЧАЛНАТА ЦЕНА от която ще започне наддаването е в размер на 48 000 лв. (четиридесет и осем хиляди лева). Всички желаещи да оглеждат имота, могат да сторят това всеки вторник и петък от 13.00 до 14.00 часа през времетраенето на публичната продан посочено по-горе. Купувачите могат да се явяват всеки работен ден и час в сградата на Софийски районен съд за да се запознаят с книжата за имота и да подават наддавателни предложения. Тежести и вписвания за имота: Възбрана в полза на взискателя по настоящото дело, вписана на 18.12.2014г., т.XXIII акт № 146/2014г., вх.рег. № 67673/18.12.2014г. в Служба по вписванията гр.София. Задатък за участие в публичната продан - 10 % от посочената по-горе начална цена се внася предварително по сметка с IBAN: BG72CECB97905072102600, BIC: CECBBGSF при „Централна кооперативна банка” АД с титуляр ЧСИ Росица Апостолова, по изп. д. № 20148480401641. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си в запечатан плик с квитанция за внесен задатък. Предложенията се подават в канцеларията на Софийски районен съд. На 20.04.2018г. в 10.30ч. в присъствието на явилите се наддавачи Частния съдебен изпълнител съставя протокол и обявява купувача /чл. 492 ГПК/.

ЧСИ

Име: Росица Иванова Апостолова
Служебен номер: 848
Телефон: 02 9806820; 0884298994
E-mail: [email protected]
Адрес: София, Бул. Витоша № 16, ет.1, ап.2
Окръжен съд: Софийски градски съд
Уеб сайт: http://www.apostolova.org
Виж всички активни обяви за имоти на Росица Иванова Апостолова

Актуални обяви