Производствен имот

Начална цена: 306695.70 лв. Покажи в EUR

10119 кв.м., Куклен
ОРТА ХАН

Окръжен съд: Окръжен съд Пловдив
ЧСИ: Бойка Георгиева Андреева
Срок: от 08.04.2018 до 08.05.2018
Обявяване на: 09.05.2018 00:00
Публикувана на: 13.03.2018 08:18

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ИМОТ №001398 (хиляда триста деветдесет и осем), находящ се в землището на гр. Куклен, ЕКАТТЕ 40467, община Куклен, област Пловдив, целият със застроена и незастроена площ от 10.119дка (десет декара и сто и деветнадесет квадратни метра), в местността „ОРТА ХАН“, с начин на трайно ползване: строителни материали, който имот е образуван от имот №001397 (хиляда триста деветдесет и седем) по плана за земеразделяне на землището на гр. Куклен, и за който имот има одобрен и влязъл в сила ПУП – ПРЗ със Заповед №221/12.12.2002г. на Кмета на община Куклен, съгласно който имотът представлява УПИ №VІІ-377 (седем римско – триста седемдесет и седем арабско) по подробния устройствен план на гр. Куклен, при граници и съседи: имот № 001413 – хим. промишленост на „Агрия“ АД, имот № 001414 – химическа промишленост на „АГРИЯ” АД, имот №001409 - строителни материали на „Заводски строежи ПС – Пловдив“, имот №001422 - строителни материали на „Заводски строежи - ПС – Пловдив“ АД, имот №001394 - строителни материали на „Заводски строежи - ПС – Пловдив“ АД; Ведно с всички подобрения и приращения в имота, ведно със ситуираните в имота бетоноцентър „БАЛ-40“ №1 (БАЛ – четиридесет номер едно), със застроена площ от 155.00кв.м. (сто петдесет и пет квадратни метра), представляващ бункер трисекционен за съхранение на инертни материали с различни размери и якостни качества – 3 броя по 200м3, и бетоноцентър БАЛ-40 №2 (БАЛ – четиридесет номер две), представляващ бункер трисекционен за съхранение на инертни материали с различни размери и якостни качества – 4 броя по 200м3, със застроена площ от 155.00кв.м. (сто петдесет и пет квадратни метра).

ЧСИ

Име: Бойка Георгиева Андреева
Служебен номер: 908
Телефон: 032 280 290
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Пловдив, гр. Пловдив, ул. Алцеко №14, ет. 5, офис №13
Окръжен съд: Окръжен съд Пловдив
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Бойка Георгиева Андреева

Актуални обяви