Етаж от къща

Начална цена: 39856.00 лв. Покажи в EUR

82 кв.м., СМОЛЯН
ул. "Симеон Фисински" № 1

Окръжен съд: Окръжен съд Смолян
ЧСИ: Соня Георгиева Димитрова
Срок: от 18.03.2018 до 18.04.2018
Обявяване на: 19.04.2018 09:30
Публикувана на: 13.03.2018 11:52

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 67653.934.163.1.1 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, три, четири, точка, едно, шест, три, точка, едно, точка, едно), с административен адрес: гр. Смолян, ЕКАТТЕ 67653, общ. Смолян, обл. Смолян, ул. Симеон Фисински № 1, ет. 1, с предназначение: жилище, апартамент, със застроена площ 82,35 кв.м. (осемдесет и две цяло тридесет и пет стотни квадратни метра), при съседи: отдолу - избени помещения, отгоре - обект с идентификатор 67653.934.163.1.2 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, три, четири, точка, едно, шест, три, точка, едно, точка, две) - втори жилищен етаж и отстрани - външни зидове, съгласно документ за собственост и схема № 3054/ 08.08.2006г., заверена на 30.08.2011г. от СГКК Смолян, който обект се намира в четириетажна масивна жилищна сграда с идентификатор 67653.934.163.1 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, три, четири, точка, едно, шест, три, точка, едно), ВЕДНО със съответните идеални части от правото на собственост върху общите части на сградата и от правото на строеж върху имота, в който е построена сградата, представляващ поземлен имот с идентификатор 67653.934.163 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, три, четири, точка, едно, шест, три) по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Смолян, одобрени със заповед № РД- 18 -14/ 10.05.2005г. на Изпълнителен директор на АГКК, с площ 246 кв.м. (двеста четиридесет и шест квадратни метра), трайно предназначение: урбанизирана територия, начин на трайно ползване: територии, заети от населени места, при съседи: имоти с идентификатори 67653.934.165 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, три, четири, точка, едно, шест, пет), 67653.934.154 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, три, четири, точка, едно, пет, четири), 67653.934.162 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, три, четири, точка, едно, шест, две) и 67653.934.164 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, три, четири, точка, едно, шест, четири), съгласно скица № 3053/ 08.08.2006г., заверена на 30.08.2011г. от СГКК Смолян, който имот образува урегулиран поземлен имот Х- 1464 (десети, отреден за имот хиляда четиристотин шестдесет и четир) в квартал 205 (двеста и пет) по действащия устройствен план на град Смолян, квартал Смолян и е идентичен с имот пл. № 1464 (хиляда четиристотин шестдесет и четири), образуващ урегулиран поземлен имот Х- 1464 (десети, отреден за имот хиляда четиристотин шестдесет и четири) в квартал 205 (двеста и пет и с имот пл. № 1950 ( хиляда деветстотин и петдесет), образуващ урегулиран поземлен имот VIII- 1950 (осми, отреден за имот хиляда деветстотин и петдесет) в квартал 151 (сто петдесет и едно по преходния план на град Смолян, квартал Смолян.

Тип строителство

  • Тухла

ЧСИ

Име: Соня Георгиева Димитрова
Служебен номер: 917
Телефон: 030162087;030162093
E-mail: [email protected]
Адрес: Смолян, гр.Смолян, ул. Кольо Шишманов №78А, ет.2
Окръжен съд: Окръжен съд Смолян
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Соня Георгиева Димитрова

Актуални обяви