Тристаен апартамент

Начална цена: 102240.00 лв. Покажи в EUR

75 кв.м., СОФИЯ
район Слатина, ж.к.Христо Смирненски, бл.28, вх.1, ет.6, ап.27

Окръжен съд: Софийски градски съд
ЧСИ: Росица Иванова Апостолова
Срок: от 23.03.2018 до 23.04.2018
Обявяване на: 24.04.2018 10:30
Публикувана на: 13.03.2018 13:28

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 23.03.2018г. до 23.04.2018г. ще се проведе в сградата на Софийски районен съд в гр.София, бул. Цар Борис III № 54 ПУБЛИЧНА ПРОДАЖБА на следния недвижим имот, принадлежащ на длъжниците МАРИЯНА ГЕОРГИЕВА ВЪЛКАНОВА и РОМИЛ МЛАДЕНОВ ВЪЛКАНОВ, а именно: АПАРТАМЕНТ № 27 (двадесет и седем), находящ се съгласно доказателствен акт за собственост в гр. София, на 6 (шести) етаж, в жилищна сграда - блок № 28 (двадесет и осем), вх.1 (едно), комплекс „Слатина“, а съгласно Удостоверение за данъчна оценка изх. № 7221014647/02.03.2017г. изд. от СО – ДОП, ОП-Слатина в гр. София, район „Слатина“, ж.к. „Христо Смирненски“ № 28, вх. 1, ап. 27, ет. 6, състоящ се съгласно доказателствения акт за собственост от две стаи, дневна, кухня и обслужващи помещения, със застроена площ 75,33 кв. м. (седемдесет и пет цяло и тридесет и три квадратни метра), с принадлежностите: ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ с полезна площ 2,62 кв. м. (две цяло и шестдесет и два квадратни метра), ТАВАНСКО с полезна площ 4,38 кв. м. (четири цяло тридесет и осем квадратни метра), с 1,582 % (едно цяло петстотин осемдесет и две хилядни върху сто) идеални части от общите части на сградата и идеални части от правото на строеж върху мястото – държавна земя, при съседи: на жилището: коридор, ап. 28 (двадесет и осем), коридор, коридор, ап. 32 (тридесет и две), ап. 22 (двадесет и две), на избеното помещение: мазе на ап. 26 (двадесет и шест), мазе ап. 28 (двадесет и осем), коридор, мазе ап. 32 (тридесет и две), на таванското помещение: тав. ап. 26 (двадесет и шест), тав. ап. 28 (двадесет и осем), коридор, тав. ап. 32 (тридесет и две), като съгласно Схема № 15-65955-02.02.2018г. на СГКК – гр.София апартаментът е нанесен като САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 68134.705.321.1.27 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, седемстотин и пет, точка, триста двадесет и едно, точка, едно, точка, двадесет и седем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. София, общ. Столична, обл. София (столица), одобрени със Заповед РД-18-138/24.07.2017г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота: гр. София, район Слатина, , бл.28, ет.6, ап.27, като самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.705.321, Предназначение на самостоятелния обект - Жилище, апартамент, Брой нива на обекта: 1; Посочена в документа площ: 75.33 кв.м., прилежащи части: мазе - 2.62 кв.м.; таван - 4.38 кв.м.; 3.582 % ид.ч. общ.ч., при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 68134.705.321.1.26, 68134.705.321.1.28; под обекта: 68134.705.321.1.22, Над обекта: 68134.705.321.1.32, стар идентификатор: няма, ведно с всички подобрения в имота. НАЧАЛНАТА ЦЕНА от която ще започне наддаването за имота е в размер на 102 240 лв. (сто и две хиляди двеста и четиридесет лева). Всички желаещи да оглеждат имота, могат да сторят това всеки вторник и петък от 17.00 до 18.00 часа през времетраенето на публичната продан посочено по-горе. Купувачите могат да се явяват всеки работен ден и час в сградата на Софийски районен съд за да се запознаят с книжата за имота и да подават наддавателни предложения. Тежести и вписвания за имота: Възбрана в полза на взискателя по настоящото дело, вписана на 18.01.2018г., т.1, акт № 237/2018г., вх.рег. № 1915/18.01.18г. в Служба по вписванията гр.София; Договорна ипотека, вписана в Службата по вписвания-гр.София том 6, акт № 195/2017г., дв.вх.рег. № 14427/20.03.17г. за сумата от 35790,43 евро; Договорна ипотека, вписана в Службата по вписвания-гр.София том 3, акт № 146/2010г., дв.вх.рег. № 6018/25.02.2010г. за сумата от 30000 евро. Задатък за участие в публичната продан - 10 % от посочената по-горе начална цена се внася предварително по сметка с IBAN: BG72CECB97905072102600, BIC: CECBBGSF при „Централна кооперативна банка” АД с титуляр ЧСИ Росица Апостолова, по изп. д. № 20188480400041. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си в запечатан плик с квитанция за внесен задатък. Предложенията се подават в канцеларията на Софийски районен съд. На 24.04.2018г. в 10.30ч. в присъствието на явилите се наддавачи Частния съдебен изпълнител съставя протокол и обявява купувача /чл. 492 ГПК/.

ЧСИ

Име: Росица Иванова Апостолова
Служебен номер: 848
Телефон: 02 9806820; 0884298994
E-mail: [email protected]
Адрес: София, Бул. Витоша № 16, ет.1, ап.2
Окръжен съд: Софийски градски съд
Уеб сайт: http://www.apostolova.org
Виж всички активни обяви за имоти на Росица Иванова Апостолова

Актуални обяви