Склад

Начална цена: 26503.92 лв. Покажи в EUR

228 кв.м., МАДАН
УЛ. ПЕРЕЛИК

Окръжен съд: Окръжен съд Смолян
ЧСИ: Петко Иванов Мачкърски
Срок: от 02.04.2018 до 02.05.2018
Обявяване на: 03.05.2018 10:30
Публикувана на: 13.03.2018 16:23

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 46045.501.959 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Мадан, общ. Мадан, обл. Смолян, одобрени със Заповед РД-18-6/25.01.2010 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ 310 кв.м (триста и десет квадратни метра), с адрес гр. Мадан, кв. Малка река, ул. Перелик, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект, при граници и съседи на имота: 46045.501.958, 46045.501.974, 46045.501.975, 46045.501.973, ВЕДНО с построената в поземления имот ЕДНОЕТАЖНА СКЛАДОВА БАЗА с идентификатор 46045.501.959.1 с площ от 228 кв.м. (двеста двадесет и осем квадратни метра).

ЧСИ

Име: Петко Иванов Мачкърски
Служебен номер: 881
Телефон: 0301 81 230
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Смолян, ул. Бузлуджа № 11, ет.2, офис 12, Бизнес център – Смолян
Окръжен съд: Окръжен съд Смолян
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Петко Иванов Мачкърски

Актуални обяви