Етаж от къща

Начална цена: 11332.80 лв. Покажи в EUR

77 кв.м., МАДАН
УЛ. ВЪЗХОД № 21, ЕТ. 2

Окръжен съд: Окръжен съд Смолян
ЧСИ: Петко Иванов Мачкърски
Срок: от 02.04.2018 до 02.05.2018
Обявяване на: 03.05.2018 10:00
Публикувана на: 13.03.2018 16:31
Резултат: Нестанала. Липса на наддаване

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 46045.501.666.1.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Мадан, общ. Мадан, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-6/25.01.2010 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 76.50 кв. м. (седемдесет и шест цяло и петдесет стотни квадратни метра), с предназначение: Жилище, апартамент, с административен адрес: гр. Мадан, ЕКАТТЕ 46045, общ. Мадан, обл. Смолян, ул. Възход № 21, ет. 2, намиращ се в еднофамилна жилищна сграда с идентификатор 46045.501.666.1, със застроена площ от 77 кв.м. (седемдесет и седем квадратни метра), разположена в поземлен имот с идентификатор 46045.501.666, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване /НТП/: Ниско застрояване (до 10 м), с площ от 407 кв.м. (четиристотин и седем квадратни метра), при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: 46045.501.666.1.1, над обекта: 46045.501.666.1.3, при граници и съседи на поземления имот по кадастралната карта и кадастралните регистри: 46045.501.982, 46045.501.262, 46045.501.667, 46045.501.927, 46045.6.199, 46045.6.7, ВЕДНО със съответните идеални части от правото на собственост върху общите части на сградата и ВЕДНО със съответните идеални части от правото на строеж върху гореописания поземлен имот.

ЧСИ

Име: Петко Иванов Мачкърски
Служебен номер: 881
Телефон: 0301 81 230
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Смолян, ул. Бузлуджа № 11, ет.2, офис 12, Бизнес център – Смолян
Окръжен съд: Окръжен съд Смолян
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Петко Иванов Мачкърски

Актуални обяви