Магазин

Начална цена: 139200.00 лв. Покажи в EUR

57 кв.м., СОФИЯ
ул. " Вълко Радиснски" № 12, вх.Б

Окръжен съд: Софийски градски съд
ЧСИ: Ренета Милчева Василева
Срок: от 16.03.2018 до 16.04.2018
Обявяване на: 17.04.2018 09:00
Публикувана на: 14.03.2018 18:17

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

Подписаната Ренета Милчева, Частен Съдебен Изпълнител, рег. № 790, с район на действие СГС, обявявам на интересуващите се, че на основание чл. 487 от ГПК, по искане на взискателите РУМЕН ГЪЛЪБОВ и ЙОАННА КОЙЧЕВА КОЕВА е насрочена ПУБЛИЧНА ПРОДАН с времетраене от 16.03.2018г. до 16.04.2018г. на следния недвижим имот, собственост на длъжника Бранимир Пенчев и Евгения Галева, а именно: Магазин № 4 /четири/, на две нива, разположен на сутерена и партерния етаж на вход „Б“, на сградата, находяща се в гр. София, район „Изгрев“, Столична община, ул. „Вълко Радински“ № 12 /дванадесет/, състоящ се на първо ниво в сутерена на сградата от складово помещение и на второ ниво на партерния етаж - от търговско помещение, склад и тоалетна, с разгърната застроена площ от 56,68 /петдесет и шест цяло и шестдесет и осем/ кв.м., при съседи на първо ниво: изток – ул. „Пиер Дегейтър“, север – стълбищна клетка, юг – разделна стена с вх. „В“, запад – коридор на мазета, и при съседи на второ ниво: север – стълбищна клетка и помещение за ел. табло, изток – ул. „Пиер Дегетър“, юг – преградна стена с вх. „В“, запад – Гараж № 8 и помещение за ел. табло, ЗАЕДНО с 3,355% /три цяло триста петдесет и пет хилядни върху сто/ ид.ч. от общите части на вх. „Б“ на сградата, ЗАЕДНО с 0,088% /нула цяло и осемдесет и осем хилядни върху сто идеални части от правото на строеж върху Урегулиран поземлен имот VIII-644, 644а /осми, отреден за имоти с планоснимачни номера шестстотин четиридесет и четири, шестстотин четиридесет и четири буква „а“/ от квартал 86 /осемдесет и шест/ по плана на гр. София, местността „Изток“, с площ от 1610 /хиляда шестстотин и десет/ кв.м., при съседи на имота: ул. „Пиер Дегейтър“, ул. „Вълко Радински“, УПИ VII-643, УПИ XII-644а, УПИ XI- общински, УПИ X-645. Публичната продажба ще се произведе в сградата на СРС, в гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 54, п.к.1612, тел.: 8955300, 9526539, факс: 9516798 и приключва на основание чл. 489, ал. 5 от ГПК в края на работното време в последния ден. Началната цена, от която ще започне наддаването за имота, е 139'200 лв. /сто тридесет и девет хиляди и двеста/. Същата представлява 80% от пазарната цена на имота. Тежести върху имота: Обезпечителна заповед върху ½ ид.ч. от недвижимия имот, в полза на РУМЕН КРЪСТАНОВ ГЪЛЪБОВ, вписана в СВ – гр. София, акт № 9, том 12, дв.вх.рег. № 41271/08.07.2016г. за сумата от 15 000 евро. 2/ Възбрана в полза на взискателите по настоящото изпълнително дело върху ½ ид.ч. от недвижимия имот, вписана в СВ – гр. София, акт № 30, том 22, дв.вх.рег. № 79768/16.12.2016г., за сумата от 107 829,38 лв. Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията на съда всеки присъствен ден, за да прегледат книжата /чл. 488, ал. 2 от ГПК/. Всички желаещи да прегледат имота, могат да сторят това всеки понеделник и петък от 17 до 19 часа. За пазач на имота е назначена Йоанна Коева, тел: 0889 283 615 Задатъкът - 10 % върху началната цена на продавания имот за участие в проданта се внася предварително по сметка на Частен Съдебен Изпълнител Ренета Милчева - IBAN BG21 CECB 9790 1066 0623 00, BIC код CECBBGSF по изпълнително дело № 20167900402122 (чл. 489, ал. 1 от ГПК). Взискателят не внася задатък, ако вземането надвишава неговия размер. На основание чл. 489 от ГПК всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Предложенията се подават в канцеларията на районния съд, което се отразява във входящия регистър. Проданта приключва в края на работното време в последния ден. Наддавателните предложения могат да се оттеглят най-късно в този срок. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан /чл. 185 от ЗЗД/, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. На 17.04.2018г. в 9.00 часа в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявя купувача по реда на чл. 492 от ГПК.

ЧСИ

Име: Ренета Милчева Василева
Служебен номер: 790
Телефон: 02 – 98 98 255; 0884 719 782
E-mail: [email protected]
Адрес: София, ул. "Княз Борис I" №130, ет.1
Окръжен съд: Софийски градски съд
Уеб сайт: http://www.milcheva.com
Виж всички активни обяви за имоти на Ренета Милчева Василева

Актуални обяви