Къща

Начална цена: 98000.00 лв. Покажи в EUR

66 кв.м., СОФИЯ
ул. "Люлин" № 63

Окръжен съд: Софийски градски съд
ЧСИ: Ренета Милчева Василева
Срок: от 16.03.2018 до 16.04.2018
Обявяване на: 17.04.2018 09:00
Публикувана на: 14.03.2018 19:28

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ОБЯВЛЕНИЕ Подписаната Ренета Милчева Василева, Частен Съдебен Изпълнител, рег. № 790, с район на действие СГС, обявявам на интересуващите се, че на основание чл. 494, ал. 2 ГПК във връзка с чл. 487 от ГПК, по искане на взискателя БАНКА ДСК ЕАД е насрочена ПУБЛИЧНА ПРОДАН с времетраене от 16.03.2018г. до 16.04.2018г. на следния недвижим имот, собственост на ИВАН ДИМИТРОВ АСЕНОВ и ЦЕЦКА ИВАНОВА ТОДОРОВА, а именно: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор 68134.4388.332.1 /шест, осем, едно, три, четири, точка, четири, три, осем, осем, точка, три, три, две, точка, едно/, съгласно СХЕМА № 15-222013/02.07.2014 г. по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-54/30.08.2010 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК; с адрес на имота: гр. София, район "Люлин", кв. "Филиповци", ул. "Люлин" № 63 /шестдесет и три/; самостоятелният обект представлява сграда № 1 /едно/, предназначение на самостоятелния обект: жилищна сграда - еднофамилна; брой нива на обекта: 2 /два/ етажа; с посочена в документа площ: 73 /седемдесет и три/ кв. м, а по нотариален акт представлява ЖИЛИЩНА СГРАДА - БЛИЗНАК, изградена на два етажа, построена в източната част на дворното място, в поземлен имот № 332 /триста тридесет и две/, находяща се в град София, Столична община, район "Люлин", квартал "Филиповци", на улица "Люлин" № 63 /шестдесет и три/, със стар административен адрес: улица "3-та" № 61 /шестдесет и едно/, със застроена площ от 65,70 /шестдесет и пет цяло и седемдесет стотни/ кв. м., всеки един етаж състоящ се от: гардеробно антре, стая, хол, кухня и баня, заедно с МАЗЕ, заедно с ТАВАН, заедно с 1/2 /една втора/ идеална част от общите части на цялата сгада - близнак, заедно с 1/2 /една втора/ идеална част от ДВОРНО МЯСТО, съставляващо УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ІV-331, 332 /четири, отреден за имоти с планоснимачни номера триста тридесет и едно, триста тридесет и две/, в квартал 48 /четиридесет и осем/, местност "Филиповци" по плана на град София, целият с площ от 855 /осемстотин петдесет и пет/ кв. метра, при съседи по документ за собственост: улица, Цветанка Борисова Божилова, Руси Петков Джуров, Димитър Ганчев Митев и Димитър Иванов Димитров и при граници по скица: улица, УПИ V-334, УПИ VІІ - за инд. жил. компл., УПИ ІІІ-330, която 1/2 /една втора/ идеална част е заснета в кадастралната карта, като Поземлен имот с идентификатор 68134.4388.332 /шест, осем, едно, три, четири, точка четири, три, осем, осем, точка, три, три, две/, с адрес на имота: гр. София, район "Люлин", кв. "Филиповци", ул. "Люлин" № 63 /шестдесет и три/, с площ от 433 /четиристотин тридесет и три/ кв.м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10 м./, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал: 48, парцел: IV, при съседи: 68134.4388.331, 68134.4388.746, 68134.4388.333, 68134.4388.334 и 68134.4388.832. Тежести: Договорна ипотека, в полза на взискателя по настоящото изпълнително дело "Банка ДСК" ЕАД, вписана в СВ - гр. София, акт № 265, том 10, дв. вх. рег. № 100750/17.12.2007 г. за сумата от 60 000.00 лв. /Новиране вписано в СВ – гр. София, акт № 48, том 70, дв.вх.рег. № 75770/15.11.2017г./. Възбрана, в полза на взискателя по настоящото изпълнително дело "Банка ДСК" ЕАД, вписана в СВ - гр. София, акт № 115, том 13, дв. вх. рег. № 31425/26.06.2014 г. за сумата от 90 939.45 лв. Публичната продажба ще се произведе в сградата на СРС, в гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 54, п.к. 1612, тел.: 8955300, 9526539, факс: 9516798 и приключва на основание чл. 489, ал. 5 от ГПК в края на работното време в последния ден. Началната цена, от която ще започне наддаването за имота, е 98 000,00 лв. Същата представлява 80 % от пазарната оценка на имота. Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията на съда всеки присъствен ден, за да прегледат книжата/чл.488, ал.2 от ГПК/. Всички желаещи да прегледат имота, могат да сторят това след предварителна уговорка с пазача. За пазач на имота е назначен Иван Димитров Асенов, тел.: 0878/ 702 312. Задатъкът - 10 % върху началната цена на продавания имот за участие в проданта се внася предварително по сметка на Частен Съдебен Изпълнител Ренета Милчева - IBAN BG 04 STSA 9300 0018 3930 61, BIC код STSABGSF по изпълнително дело № 20147900400957 (чл. 489, ал. 1 от ГПК). Взискателят не внася задатък, ако вземането надвишава неговия размер. На основание чл. 489 от ГПК всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Предложенията се подават в канцеларията на районния съд, което се отразява във входящия регистър. Проданта приключва в края на работното време в последния ден. Наддавателните предложения могат да се оттеглят най-късно в този срок. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан /чл. 185 от ЗЗД/, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. На 17.04.2018г. в 9.00 часа в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявя купувача по реда на чл. 492 от ГПК.

ЧСИ

Име: Ренета Милчева Василева
Служебен номер: 790
Телефон: 02 – 98 98 255; 0884 719 782
E-mail: [email protected]
Адрес: София, ул. "Княз Борис I" №130, ет.1
Окръжен съд: Софийски градски съд
Уеб сайт: http://www.milcheva.com
Виж всички активни обяви за имоти на Ренета Милчева Василева

Актуални обяви