Двустаен апартамент

Начална цена: 94400.00 лв. Покажи в EUR

54 кв.м., СОФИЯ
ж.к. „Люлин 8“, ул. „400“ № 48, ет. 3, ап. 21

Окръжен съд: Софийски градски съд
ЧСИ: Ренета Милчева Василева
Срок: от 19.03.2018 до 19.04.2018
Обявяване на: 20.04.2018 09:00
Публикувана на: 15.03.2018 14:43
Резултат: Нестанала. Липса на наддаване

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

Подписаната Ренета Милчева Василева, Частен Съдебен Изпълнител, рег. № 790, с район на действие СГС, обявявам на интересуващите се, че на основание чл. 487 от ГПК, по искане на взискателя БАНКА ДСК ЕАД е насрочена ПУБЛИЧНА ПРОДАН с времетраене от 19.03.2018г. до 19.04.2018г. на следния недвижим имот, собственост на НОРА ЛИТОВА ВЕЛИНСКА, а именно: Апартамент № 21, находящ се в жилищна сграда в гр. София, СО - район "Люлин" , на III надпартерен етаж, със застроена площ по архитектурен проект от 54,15 кв.м., състоящ се от: стая, кухня с трапезария, баня-тоалетна, входно антре и тераса, при съседи: апартамент № 20, вътрешен двор, стълбищна клетка и коридор, заедно с МАЗЕ № 21, находящо се в сутерена на сградата, с полезна площ по архитектурен проект от 5,96 кв.м., при съседи: коридор, мазе № 17, абонатна станция, мазе № 19, заедно с 1,54 % идеални части, равняващи се на 5,38 кв.м. от общите части на сградата и правото на строеж върху мястото, върху което същата е изградена, съставляващ УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ XV-145, 146, от кв. 35, по плана на гр. София, местността жилищен комплекс "Люлин 8-ми микрорайон", целият с площ от 835,00 кв.м., при съседи:: от две страни улици, УПИ XIV-1286, ПИ № 1286 и ПИ № 147, който имот по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. София, Столична община, област София /столица/ одобрени със заповед РД-18-14/06.03.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, представлява Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.4358.144.1.19, с адрес на имота: гр. София, район „Люлин“, ж.к. „Люлин 8“, ул. „400“ № 48, ет. 3, ап. 21, който самостоятелен обект се намира в Сграда № 1, разположена в поземлени имоти с идентификатори 68134.4358.144, 68134.4358.145, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брои нива на обекта: 1, с посочена в документа площ от 54,15 кв.м., с прилежащи части: Мазе № 21, 1,54 % ид.ч. от общите части на сградата, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – 68134.4358.144.1.20, под обекта – 68134.4358.144.1.123, над обекта – няма. Публичната продажба ще се произведе в сградата на СРС, в гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 54, п.к.1612, тел.: 8955300, 9526539, факс: 9516798 и приключва на основание чл. 489, ал. 5 от ГПК в края на работното време в последния ден. Началната цена, от която ще започне наддаването за имота, е 94 400.00 лв. (деветдесет и четири хиляди и четиристотин лева). Същата представлява 80 % от пазарната цена на имота. Тежести за имота: Договорна ипотека в полза на взискателя по настоящото изпълнително дело „Банка ДСК“ ЕАД, вписана в СВ – гр. София, акт № 158, том 42, дв.вх.рег. № 49697/16.07.2007г., за сумата от 69 000 лева – главница /Новиране вписано в СВ – гр. София, акт № 145, том 35, дв.вх.рег. № 37419/19.06.2017г./. Възбрана в полза на „Банка ДСК“ ЕАД, по изп. дело № 201479004000545 по мой опис, вписана в СВ – гр. София, акт № 141, том 7, дв.вх.рег. № 14490/01.04.2014г., за сумата от 107 298,88 лв. Възбрана в полза на взискателя по настоящото изпълнително дело „Банка ДСК“ ЕАД, вписана в СВ – гр. София, акт № 215, том 18, вх.рег. № 68005/17.10.2017г., за сумата от 124 872,25 лв. Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията на съда всеки присъствен ден, за да прегледат книжата /чл. 488, ал. 2 от ГПК/. Всички желаещи да прегледат имота, могат да сторят това всеки понеделник, сряда и петък от 17,00 до 19,00 часа. За пазач на имота е назначена НОРА ЛИТОВА ВЕЛИНСКА, тел.: 0885/ 713 994. Задатъкът - 10 % върху началната цена на продавания имот за участие в проданта се внася предварително по сметка на Частен Съдебен Изпълнител Ренета Милчева - IBAN BG 04 STSA 9300 0018 3930 61, BIC код STSABGSF по изпълнително дело № 20177900401949 (чл. 489, ал. 1 от ГПК). Взискателят не внася задатък, ако вземането надвишава неговия размер. На основание чл. 489 от ГПК всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Предложенията се подават в канцеларията на районния съд, което се отразява във входящия регистър. Проданта приключва в края на работното време в последния ден. Наддавателните предложения могат да се оттеглят най-късно в този срок. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан /чл. 185 от ЗЗД/, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. На 20.04.2018 г. в 9.00 часа в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявя купувача по реда на чл. 492 от ГПК.

ЧСИ

Име: Ренета Милчева Василева
Служебен номер: 790
Телефон: 02 – 98 98 255; 0884 719 782
E-mail: [email protected]
Адрес: София, ул. "Княз Борис I" №130, ет.1
Окръжен съд: Софийски градски съд
Уеб сайт: http://www.milcheva.com
Виж всички активни обяви за имоти на Ренета Милчева Василева

Актуални обяви