Тристаен апартамент

Начална цена: 152000.00 лв. Покажи в EUR

82 кв.м., СОФИЯ
ж.к. "Дианабад", ул. "Апостол Карамитев" №2, вх.А, ет.3, ап. 12

Окръжен съд: Софийски градски съд
ЧСИ: Ренета Милчева Василева
Срок: от 23.03.2018 до 23.04.2018
Обявяване на: 24.04.2018 09:00
Публикувана на: 21.03.2018 21:20
Резултат: Нестанала. Спряна по молба на взискателя

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

Подписаната Ренета Милчева, Частен Съдебен Изпълнител, рег. № 790, с район на действие СГС, обявявам на интересуващите се, че на основание чл. 487 от ГПК, по искане на взискателя БАНКА ДСК ЕАД е насрочена ПУБЛИЧНА ПРОДАН с времетраене от 23.03.2018 г. до 23.04.2018 г. на следните недвижими имоти, собственост на Росен Трендафилов Димитров, изградени в сграда, построена в Урегулиран поземлен имот ІІ-1349 /втори, отреден за имот с планоснимачен номер хиляда триста четиридесет и девет) от квартал 22а /двадесет и втори "а"/ по плана на гр. София, местността "Дианабад", целият с площ от 2455 /две хиляди четиристотин петдесет и пет/ кв. м., при граници по скица: улица, улица, УПИ І /първи/ - за бензиностанция и УПИ ІІІ - 1471 /трети, отреден за имот с планоснимачен номер хиляда четиристотин седемдесет и едно/, а именно: АПАРТАМЕНТ №12 /дванадесет/, находящ се в гр. София, район "Изгрев", ж.к. "Дианабад", ул. "Апостол Карамитев" №2 две/, вх.А, ет.3 /три/, на кота +9 /плюс девет/ метра, със застроена площ от 81.87 /осемдесет и едно цяло и осемдесет и седем стотни/ кв. м., състоящ се от: коридор, санитарен възел, баня, склад, спалня, спалня, балкон и дневна /кухня/ трапезария, при съседи: етажна площадка, апартамент №11 /единадесет/, калкан към вход "Б", двор и стълбищна клетка с асансьорна шахта на вход "А", заедно с 1.205 % /едно цяло двеста и пет хилядни върху сто/ идеални части от общите части сградата и заедно с 1.094 % /едно цяло деветдесет и четири хилядни върху сто/ идеални части от гореописаното дворно място Началната цена, от която ще започне наддаването за имота, е 152000.00 лв. (сто петдесет и две хиляди лева). Същата представлява 80% от пазарната цена на имота. ПОДЗЕМЕН ГАРАЖ №5 /пет/, находящ се в гр. София, район "Изгрев", ж.к. "Дианабад", ул. "Апостол Карамитев" №2 две/, в подземния гараж на сградата, целият със застроена площ от 12.81/дванадесет цяло и осемдесет и една стотни/ кв. м., при съседи: маневрена алея, подземен гараж №6 /шест/, външна стена и подземен гараж №4 /четири/, заедно с припадащите му се 2.226% /две цяло двеста двадесет и шест хилядни върху сто/ идеални части от общите части на подземния паркинг и заедно с 0.171% /нула цяло сто седемдесет и една хилядни върху сто/ идеални части от гореописаното дворно място Началната цена, от която ще започне наддаването за имота, е 11200.00 лв. (единадесет хиляди и двеста лева). Същата представлява 80% от пазарната цена на имота. Публичната продажба ще се произведе в сградата на СРС, в гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 54, п.к.1612, тел.: 8955300, 9526539, факс: 9516798 и приключва на основание чл. 489, ал. 5 от ГПК в края на работното време в последния ден. Тежести за имотите: Договорна ипотека в полза на взискателя „Банка ДСК“ ЕАД, вписана в СВ – гр. София, акт № 88, том 2, дв.вх.рег. № 7455/21.02.2006 г., подновена с акт № 208, том 3, дв.вх.рег. № 2220/22.01.2016 г., за сумата от 43 700 евро, по Договор за кредит за покупко на недвижим имот от 28.11.2005 г., въз основа на който произтича вземането по Изпълнителен лист от 22.07.2013 г.; Възбрана по настоящото изпълнително дело, вписана в СВ – гр. София, акт № 246, том 17, дв.вх.рег.№ 37321/02.08.2013 г. за сумата от 143 700,31 лв. Интересуващите се от имотите могат да се явят в канцеларията на съда всеки присъствен ден, за да прегледат книжата /чл. 488, ал. 2 от ГПК/. Всички желаещи да прегледат имотите, могат да сторят това всеки понеделник, сряда и петък от 17 до 19 часа. За пазач на имота е назначен Росен Трендафилов Димитров, тел.: 0897 925 564. Задатъкът - 10 % върху началната цена на продавания имот за участие в проданта се внася предварително по сметка на Частен Съдебен Изпълнител Ренета Милчева - IBAN BG 04 STSA 9300 0018 3930 61, BIC код STSABGSF по изпълнително дело № 20137900401339 (чл. 489, ал. 1 от ГПК). Взискателят не внася задатък, ако вземането надвишава неговия размер. На основание чл. 489 от ГПК всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Предложенията се подават в канцеларията на районния съд, което се отразява във входящия регистър. Проданта приключва в края на работното време в последния ден. Наддавателните предложения могат да се оттеглят най-късно в този срок. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан /чл. 185 от ЗЗД/, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. На 24.04.2018 г. в 9.00 часа в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявя купувача по реда на чл. 492 от ГПК.

ЧСИ

Име: Ренета Милчева Василева
Служебен номер: 790
Телефон: 02 – 98 98 255; 0884 719 782
E-mail: [email protected]
Адрес: София, ул. "Княз Борис I" №130, ет.1
Окръжен съд: Софийски градски съд
Уеб сайт: http://www.milcheva.com
Виж всички активни обяви за имоти на Ренета Милчева Василева

Актуални обяви