Двустаен апартамент

Начална цена: 68140.80 лв. Покажи в EUR

65 кв.м., СОФИЯ
ж.к. Люлин, бл. 110, вх. Г, ет. 1, ап. 78

Окръжен съд: Софийски градски съд
ЧСИ: Ренета Милчева Василева
Срок: от 09.04.2018 до 09.05.2018
Обявяване на: 10.05.2018 09:00
Публикувана на: 03.04.2018 17:09

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

Подписаната Елина Маринова Коева – помощник-частен съдебен изпълнител при ЧСИ Ренета Милчева Василева, рег. № 790, с район на действие СГС, обявявам на интересуващите се, че на основание чл. 348 ГПК, чл. 494, ал. 2 ГПК във връзка с чл. 487 от ГПК, по искане на съделителя САМЪРЛИН ХАУС ЕООД е насрочена ПУБЛИЧНА ПРОДАН с времетраене от 09.04.2018 г. до 09.05.2018 г. на следния неподеляем недвижим имот, собственост на съделителите САМЪРЛИН ХАУС ЕООД и ИЗАБЕЛА АЛЕКСАНДРОВА БЕЛКОВСКА, при квоти: по ½ идеална част за всеки, а именно: Самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 68134.4359.198.11.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. София, Столична община, област София, одобрени със Заповед № РД-18-14/06.03.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота: гр. София, район „Люлин“, ж.к. „Люлин“, бл. 110, вх. „Г“, ет. 1, ап. 78, който самостоятелен обект се намира в сграда № 11, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.4359.198, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, с брой нива на обекта: 1, с посочена в документа площ от 65.20 кв.м., с прилежащи части: избено помещение № 1, с площ от 2,80 кв.м. и 3,562 % ид.ч. от общите части на сградата, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж – 68134.4359.198.11.2, над обекта – няма, под обекта – 68134.4359.198.11.4, а по нотариален акт представляваш: Апартамент № 78, с административен адрес: гр. София, район „Люлин“, ж.к. „Люлин“, в блок 110, във вход „Г“, на 1-ви етаж, със застроена площ от 65,20 кв.м., състоящ се от две стай, кухня и други сервизни помещения, при съседи по документ за собственост: стълбище, двор, двор, апартамент № 79, ведно с прилежащото избено помещение № 1, с площ от около 2,80 кв.м., при съседни: коридор, коридор, мазе № 2 на апартамент № 79, заедно с 3,562 % идеални части от общите части на сградата и съответните идеални части от правото на строеж върху мястото. Публичната продажба ще се произведе в сградата на СРС, в гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 54, п.к.1612, тел.: 8955300, 9526539, факс: 9516798 и приключва на основание чл. 489, ал. 5 от ГПК в края на работното време в последния ден. Началната цена, от която ще започне наддаването за имота, е 68 140.80 лв. (шестдесет и осем хиляди сто и четиридесет лева и осемдесет стотинки). Същата представлява 90 % от началната цена по първата публична продан. Тежести за имота: Запазено право на ползване в полза на ЮТА ТРИП ЕООД, върху 9/20 ид.ч. от недвижимия имот, вписано в СВ – гр. София, акт № 48, том 11, дв.вх.рег. № 5021/05.02.2016г. Искова молба, вписана в СВ – гр. София, акт № 7, том 10, дв.вх.рег. № 43608/20.07.2016г. Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията на съда всеки присъствен ден, за да прегледат книжата /чл. 488, ал. 2 от ГПК/. Всички желаещи да прегледат имота, могат да сторят това всеки понеделник, сряда и петък от 17,00 до 19,00 часа. За пазач на имота е назначен съделителят ИЗАБЕЛА АЛЕКСАНДРОВА БЕЛКОВСКА, тел.: 0879/ 054 495. Задатъкът - 10 % върху началната цена на продавания имот за участие в проданта се внася предварително по сметка на Частен Съдебен Изпълнител Ренета Милчева - IBAN BG21 CECB 9790 1066 0623 00, BIC код CECBBGSF по изпълнително дело № 20177900402194 (чл. 489, ал. 1 от ГПК). Взискателят не внася задатък, ако вземането надвишава неговия размер. На основание чл. 489 от ГПК всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Предложенията се подават в канцеларията на районния съд, което се отразява във входящия регистър. Проданта приключва в края на работното време в последния ден. Наддавателните предложения могат да се оттеглят най-късно в този срок. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан /чл. 185 от ЗЗД/, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. На 10.05.2018г. в 9.00 часа в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявя купувача по реда на чл. 492 от ГПК.

ЧСИ

Име: Ренета Милчева Василева
Служебен номер: 790
Телефон: 02 – 98 98 255; 0884 719 782
E-mail: [email protected]
Адрес: София, ул. "Княз Борис I" №130, ет.1
Окръжен съд: Софийски градски съд
Уеб сайт: http://www.milcheva.com
Виж всички активни обяви за имоти на Ренета Милчева Василева

Актуални обяви