Тристаен апартамент

Начална цена: 280125.00 лв. Покажи в EUR

158 кв.м., СОФИЯ
ул. "Планинец" № 9, 2-ри мансарден етаж

Окръжен съд: Софийски градски съд
ЧСИ: Ренета Милчева Василева
Срок: от 16.04.2018 до 16.05.2018
Обявяване на: 17.05.2018 09:00
Публикувана на: 11.04.2018 11:33

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

Подписаната Ренета Милчева Василева, Частен Съдебен Изпълнител, рег. № 790, с район на действие СГС, обявявам на интересуващите се, че на основание чл. 494, ал. 2 ГПК във връзка с чл. 487 от ГПК, по искане на взискателя БАНКА ДСК ЕАД е насрочена ПУБЛИЧНА ПРОДАН с времетраене от 16.04.2018г. до 16.05.2018г. на следния недвижим имот, собственост на КАМЕН КАРЛОВ АНГЕЛОВ, а именно: АПАРТАМЕНТ № 19, находящ се в гр. София, район „Витоша“ при Столична община, в жилищна сграда на ул. „Планинец“ № 9, на 2-ри мансарден етаж, на кота + 14,25 м., състоящ се от коридор, две бани с тоалетни, складово помещение, дневна с кухненски бокс, две стаи, дрешник и две тераси, с площ от 158,26 кв.м., при граници по документ за собственост: от запад – стълбище, стълбищна площадка и асансьорна шахта, от север – рампа за подземни гаражи и двор, от изток – двор, от юг – двор, заедно с 7,54% идеални части от общите части на сградата, заедно със СКЛАД № 1 на втори мансарден етаж, на кота + 14,25 м., със застроена площ от 2,40 кв.м., при съседи: от запад – улица, от север – стълбищна площадка, от изток – асансьорна шахта, от юг – апартамент № 19, ведно с 0,11% идеални части от общите части на сградата и 7,65% идеални части от ДВОРНОТО МЯСТО, находящо се в гр. София, Столична община, район „Витоша“, цялото с площ, съгласно документ за собственост 790,00 кв.м., а съгласно приложена скица 820,00 кв.м., съставляващо по скица УПИ XXIII-211, от квартал 184, по плана на гр. София, от 2003г., местността „Гърдова глава“, с административен адрес ул. „Планинец“ № 9, при граници на имота по скица: ул. „Планинец“, УПИ – XXII-212, XXI-213, УПИ XX-214, УПИ II-209 и УПИ I-210, а по доказателствен акт, при съседи: ул. „Планинец“, Иван Георгиев Иванов, Георги, Владимир и Веска Антонови Трифонови, Георги Николчев и Ал. Костов и Фанка и Спас Антонови Трифонови. Към момента административният район, в който се намира имотът, е кадастриран, но самият обект няма идентификатор съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. София. Съгласно чл.6, ал.3 ПВ в Постановлението за възлагане недвижимият имот се описва съобразно данните по чл.60, т.1-7 ЗКИР и към него се прилага скица - копие от кадастралната карта. Предвид горното, купувачът ще трябва да инициира и проведе процедура по нанасяне на имота в кадастрална карта. Публичната продажба ще се произведе в сградата на СРС, в гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 54, п.к.1612, тел.: 8955300, 9526539, факс: 9516798 и приключва на основание чл. 489, ал. 5 от ГПК в края на работното време в последния ден. Началната цена, от която ще започне наддаването за имота, е 280 125.00 лв. (двеста и осемдесет хиляди сто двадесет и пет лева). Същата представлява 90 % от началната цена по първата публична продан. Тежести за имота: Договорна ипотека в полза на взискателя „Банка ДСК“ ЕАД, вписана в СВ – гр. София, акт № 176, том 52, дв.вх.рег. № 59839/21.08.2007г., за сумата от 240 000 лв. – главница. Договорна ипотека в полза на взискателя по настоящото изпълнително дело „Банка ДСК“ ЕАД, вписана в СВ – гр. София, акт № 192, том 71, дв.вх.рег. № 73349/08.10.2008г., за сумата от 231 000 евро – главница. Възбрана в полза на взискателя по настоящото изпълнително дело „Банка ДСК“ ЕАД, вписана в СВ – гр. София, акт № 152, том 12, дв.вх.рег. № 41890/30.06.2017г., за сумата от 750 752,75 лв. Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията на съда всеки присъствен ден, за да прегледат книжата /чл. 488, ал. 2 от ГПК/. Всички желаещи да прегледат имота, могат да сторят това всеки понеделник, сряда и петък от 17,00 до 19,00 часа. За пазач на имота е назначен КАМЕН КАРЛОВ АНГЕЛОВ, тел.: 0888/603 633. Задатъкът - 10 % върху началната цена на продавания имот за участие в проданта се внася предварително по сметка на Частен Съдебен Изпълнител Ренета Милчева - IBAN BG 04 STSA 9300 0018 3930 61, BIC код STSABGSF по изпълнително дело № 20177900401320 (чл. 489, ал. 1 от ГПК). Взискателят не внася задатък, ако вземането надвишава неговия размер. На основание чл. 489 от ГПК всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Предложенията се подават в канцеларията на районния съд, което се отразява във входящия регистър. Проданта приключва в края на работното време в последния ден. Наддавателните предложения могат да се оттеглят най-късно в този срок. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан /чл. 185 от ЗЗД/, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. На 17.05.2018 г. в 9.00 часа в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявя купувача по реда на чл. 492 от ГПК.

ЧСИ

Име: Ренета Милчева Василева
Служебен номер: 790
Телефон: 02 – 98 98 255; 0884 719 782
E-mail: [email protected]
Адрес: София, ул. "Княз Борис I" №130, ет.1
Окръжен съд: Софийски градски съд
Уеб сайт: http://www.milcheva.com
Виж всички активни обяви за имоти на Ренета Милчева Василева

Актуални обяви