Етаж от къща

Начална цена: 78856.00 лв. Покажи в EUR

79 кв.м., Нови Искър
с. Балша, ул. "Иван Н.Денкоглу" № 47

Окръжен съд: Софийски градски съд
ЧСИ: Ренета Милчева Василева
Срок: от 16.04.2018 до 16.05.2018
Обявяване на: 17.05.2018 09:00
Публикувана на: 11.04.2018 16:18

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

Подписаната Ренета Милчева, Частен Съдебен Изпълнител, рег. № 790, с район на действие СГС, обявявам на интересуващите се, че на основание чл. 487 от ГПК, по искане на взискателя УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД е насрочена ПУБЛИЧНА ПРОДАН с времетраене от 16.04.2018 г. до 16.05.2018 г. на следния недвижим имот, собственост на Антон Георгиев Георгиев и Десислава Цветанова Георгиева, а именно: ПЪРВИЯТ ЕТАЖ от двуетажната жилищна сграда, находяща се в с. Балша, община Столична, район „Нови Искър“, ул. „Иван Н.Денкоглу“ № 47, със застроена площ от 79,00 кв. м, състоящ се от стая, хол, кухня и коридор със самостоятелен подход от западната тераса на сградата, заедно с МАЗЕ под първия етаж с площ от 50,00 кв. м, ведно със съответните идеални части от общите части на сградата, който етаж съгласно схема № 15-281554/13.06.2016 г. на СГКК – гр. София, представлява САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 02511.4605.563.4.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри одобрени със Заповед № РД-18-2/11.01.2012 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота: с. Балша, община Столична, район „Нови Искър“, ул. „Иван Н. Денкоглу“ № 47, етаж 1, с посочена в документа площ от 79,00 кв. м, брой нива на обекта: 1, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – няма, под обекта – няма и над обекта – Имот с идентификатор 02511.4605.563.4.2, който самостоятелен обект се намира в сграда № 4, разположена в поземлени имоти с идентификатори 02511.4605.563 и 02511.4605.564 и принадлежи към поземлен имот с идентификатор 02511.4605.563, с прилежащи части: МАЗЕ с площ от 50,00 кв. м, ведно със съответните идеални части от общите части на сградата, ЗАЕДНО със СЕЛСКОСТОПАНСКАТА СГРАДА, с идентификатор 02511.4605.563.1, по кадастралната карта и кадастралните регистри одобрени със Заповед № РД-18-2/11.01.2012 г. на Изпълнителния директор на АГКК, която сграда е построена в източната част на гореописания ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 02511.4605.563, с адрес на сградата: с. Балша, община Столична, район „Нови Искър“, ул. „Иван Н. Денкоглу“ № 47, със застроена площ от 29,00 кв. м, съгласно скица на сграда № 15-281591/13.06.2016 г. на СГКК – гр. София, брой етажи: 1, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма, с предназначение: друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, ЗАЕДНО със СГРАДА с идентификатор 02511.4605.563.2, по кадастралната карта и кадастралните регистри одобрени със Заповед № РД-18-2/11.01.2012 г. на Изпълнителния директор на АГКК, която сграда е построена в северната част на гореописания ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 02511.4605.563, с адрес на сградата: с. Балша, община Столична, район „Нови Искър“, ул. „Иван Н. Денкоглу“ № 47, със застроена площ от 19,00 кв. м, съгласно скица на сграда № 15-281602/13.06.2016 г. на СГКК – гр. София, брой етажи: 1, предназначение: хангар, депо, гараж, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма, ЗАЕДНО със СГРАДА с идентификатор 02511.4605.563.3, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-2/11.01.2012 г. на Изпълнителния директор на АГКК, която сграда е построена в северната част на гореописания ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 02511.4605.563, с адрес на сградата: с. Балша, община Столична, район „Нови Искър“, ул. „Иван Н. Денкоглу“ № 47, със застроена площ от 19,00 кв. м, съгласно скица на сграда № 15-281603/13.06.2016 г. на СГКК – гр. София, брой етажи: 1, предназначение: хангар, депо, гараж, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма, ЗАЕДНО с ½ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 02511.4605.563, по кадастралната карта и кадастралните регистри одобрени със Заповед № РД-18-2/11.01.2012 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот: с. Балша, община Столична, район „Нови Искър“, ул. „Иван Н. Денкоглу“ № 47, с площ от 564 кв. м, съгласно скица на поземлен имот № 15-281572/13.06.2016 г. на СГКК – гр. София, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 /десет/ метра), стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 563, (363), квартал 4, парцел ІV, при съседи: Имоти с идентификатори: 02511.4605.426, 02511.4605.564, 02511.4605.781, 02511.4605.552, и ЗАЕДНО с ½ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 02511.4605.564, по кадастралната карта и кадастралните регистри одобрени със Заповед № РД-18-2/11.01.2012 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот: с. Балша, община Столична, район „Нови Искър“, ул. „Иван Н. Денкоглу“ № 47, с площ от 567 кв. м, съгласно скица на поземлен имот № 15-281582/13.06.2016 г. на СГКК – гр. София, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 /десет/ метра), стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 363, квартал 4, парцел ІV, при съседи: Имоти с идентификатори: 02511.4605.426, 02511.4605.362, 02511.4605.781 и 02511.4605.364 и 02511.4605.563, които поземлени имоти съгласно предходен регулационен план на с.Балша, община Столична, район „Нови Искър“, образуван УПИ ІV-363 (бивш парцел ІV-281) от квартал 4 по плана на с. Балша, с графично изчислена площ от 1 100,00 кв. м, при съседи, съгласно доказателствен акт за собственост: Апостол Иванов, Гоге Андреев, улица и Владо Андреев, а по скица: УПИ ІІІ-205, улица, УПИ V-364, УПИ ХV-362 Публичната продажба ще се произведе в сградата на СРС, в гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 54, п.к.1612, тел.: 8955300, 9526539, факс: 9516798 и приключва на основание чл. 489, ал. 5 от ГПК в края на работното време в последния ден. Началната цена, от която ще започне наддаването за имота, е 78856.00 лв. (седемдесет и осем хиляди осемстотин петдесет и шест лева). Същата представлява 80% от пазарната цена на имота. Тежести: 1. Възбрана по настоящото изпълнително дело, в полза на „Уникредит Булбанк“ АД, вписана в СВ – гр. София, акт № 88, том 10, дв.вх.рег. № 33620/09.06.2016 г. за сумата от 114 250,82 лв.; 2. Договорна ипотека, вписана в СВ - гр. София, акт № 118, том 4, дв.вх.рег.№9983/12.03.2013 г. (Договор за банков ипотечен кредит на физическо лице № 267/0026/19361136 от 04.03.2013 г. в размер на 94 000 лв. по Изпълнителен лист от 28.04.2016 г., на чието основание е образувано настоящото изпълнително дело); 3. Възбрана в полза на „Райфайзенбанк България“ АД, по изпълнително дело № 20168590400240 по описа на ЧСИ Стилияна Стефанова, вписана в СВ-гр. София, акт № 125, том 22, дв.вх.рег. № 82279/22.12.2016г. за сумата от 35 798,40 лв. главница Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията на съда всеки присъствен ден, за да прегледат книжата/чл.488, ал.2 от ГПК/. Всички желаещи да прегледат имота, могат да сторят това всеки понеделник, сряда и петък от 19:00 до 20:00 часа. За пазач на имота е назначена Десислава Цветанова Георгиева, тел.:0887 782 744. Задатъкът - 10 % върху началната цена на продавания имот за участие в проданта се внася предварително по сметка на Частен Съдебен Изпълнител Ренета Милчева - IBAN BG28UNCR70001522087870, BIC код UNCRBGSF по изпълнително дело № 20167900400851 (чл. 489, ал. 1 от ГПК). Взискателят не внася задатък, ако вземането надвишава неговия размер. На основание чл. 489 от ГПК всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Предложенията се подават в канцеларията на районния съд, което се отразява във входящия регистър. Проданта приключва в края на работното време в последния ден. Наддавателните предложения могат да се оттеглят най-късно в този срок. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан /чл. 185 от ЗЗД/, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. На 17.05.2018 г. в 9.00 часа в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявя купувача по реда на чл. 492 от ГПК.

ЧСИ

Име: Ренета Милчева Василева
Служебен номер: 790
Телефон: 02 – 98 98 255; 0884 719 782
E-mail: [email protected]
Адрес: София, ул. "Княз Борис I" №130, ет.1
Окръжен съд: Софийски градски съд
Уеб сайт: http://www.milcheva.com
Виж всички активни обяви за имоти на Ренета Милчева Василева

Актуални обяви