Гараж

Начална цена: 9856.00 лв. Покажи в EUR

22 кв.м., Банкя
ул. "Цар Калоян" № 9, сграда № 2, Гараж № 2

Окръжен съд: Софийски градски съд
ЧСИ: Ренета Милчева Василева
Срок: от 14.04.2018 до 14.05.2018
Обявяване на: 15.05.2018 09:00
Публикувана на: 13.04.2018 11:34

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

Подписаната Ренета Милчева, Частен Съдебен Изпълнител, рег. № 790, с район на действие СГС, обявявам на интересуващите се, че на основание чл. 487 от ГПК, е насрочена ПУБЛИЧНА ПРОДАН с времетраене от 14.04.2018 г. до 14.05.2018 г. на следния недвижими имоти, собственост на Мария Миткова Цветкова, находящи се в гр. Банкя, ул. „Цар Калоян“ № 9, ет. 1, изградени в сграда № 2 с идентификатор 02659.2193.1758.2 (нула, две, шест, пет, девет, точка, две, едно, девет, три, точка, едно, седем, пет, осем, точка, две), разположена в Поземлен имот с идентификатор 02659.2193.1758 (нула, две, шест, пет, девет, точка, две, едно, девет, три, точка, едно, седем, пет, осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-13/17.01.2012 г. на Изпълнителния директор на АГКК; с адрес на поземления имот: гр. Банкя, район „Банкя“, ул. „Цар Калоян“ № 9 (девет); с площ: 483 (четиристотин осемдесет и три) кв. м; трайно предназначение на територията: урбанизирана; начин на трайно ползване: ниско застроява (до 10 м); при съседни поземлени имоти: 02659.2193.1394, 02659.2193.1396, 02659.2193.533, 02659.2193.1395, а по нотариален акт представлява Дворно място, нахоядщо се в гр. Банкя, цялото състоящо се от 487 (четиристотин осемдесет и седем) кв. метра, съставляващо парцел ХІ (единадесет) за имот пл. № 599 (петстотин деветдесет и девети) от кв. 24 (двадесет и четвърти), по плана на гр. Банкя, с неуредени сметки по регулация за 18 (осемнадесет) кв. метра, при съседи: улица, парцел ХІІ (дванадесети), за имот пл. № 599 (петстотин деветдесет и девети), от квартал 24 (двадесет и четвърти); парцел Х (десети) за имот 600 (шестстотин), от същия квартал; парцел ІХ (девети), за имот планоснимачен номер 598 (петстотин деветдесет и осми), от същия квартал, а именно: 1. Гараж № 1 (едно), представляващ самостоятелен обект с идентификатор 02659.2193.1758.2.4 (нула, две, шест, пет, девет, точка, две, едно, девет, три, точка, едно, седем, пет, осем, точка, две, точка, четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-13/17.01.2012 г. на Изпълнителния директор на АГКК, брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ: 22,70 (двадесет и две цяло и седемдесет стотни) кв. м, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж – 02659.2193.1758.2.3, под обекта – няма, над обекта – няма, а съгласно архитектурни проекти, одобрени от Столична община, район „Банкя“ представлява Гараж № 1 (едно), разположен на кота ± 0.00 м, с площ от 22,702 (двадесет и две цяло седемстотин и две хилядни) кв. метра, при съседи: от север – двор, от юг - гараж № 2, от изток – вътрешен двор, от запад – двор Началната цена, от която ще започне наддаването за имота, е 10016.00 лв. (десет хиляди и шестнадесет лева). Същата представлява 80% от пазарната цена на имота. 2. Гараж № 2 (две), представляващ самостоятелен обект с идентификатор 02659.2193.1758.2.3 (нула, две, шест, пет, девет, точка, две, едно, девет, три, точка, едно, седем, пет, осем, точка, две, точка, три) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-13/17.01.2012 г. на Изпълнителния директор на АГКК, брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ: 22,30 (двадесет и две цяло и тридесет стотни) кв. м, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж – 02659.2193.1758.2.2, 02659.2193.1758.2.4, под обекта – няма, над обекта – няма, а съгласно архитектурни проекти, одобрени от Столична община, район „Банкя“ представлява Гараж № 2 (едно), разположен на кота ± 0.00 м, с площ от 22,302 (двадесет и две цяло триста и две хилядни) кв. метра, при съседи: от север – гараж № 1, от юг - гараж № 3, от изток – вътрешен двор, от запад – двор. Началната цена, от която ще започне наддаването за имота, е 9856.00 лв. (девет хиляди осемстотин петдесет и шест лева). Същата представлява 80% от пазарната цена на имота. Публичната продажба ще се произведе в сградата на СРС, в гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 54, п.к.1612, тел.: 8955300, 9526539, факс: 9516798 и приключва на основание чл. 489, ал. 5 от ГПК в края на работното време в последния ден. Тежести за имотите: Възбрана по настоящото изпълнително дело, вписана в СВ – гр. София, акт № 55, том 1, дв.вх.рег. № 379/10.01.2018 г. за сумата от 34 221,97 лв. Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията на съда всеки присъствен ден, за да прегледат книжата /чл. 488, ал. 2 от ГПК/. Всички желаещи да прегледат имота, могат да сторят това всеки понеделник, сряда и петък от 17 до 19 часа. За пазач на имота е назначен Мария Миткова Цветкова. Задатъкът - 10 % върху началната цена на продавания имот за участие в проданта се внася предварително по сметка на Частен Съдебен Изпълнител Ренета Милчева - IBAN BG21 CECB 9790 1066 0623 00, BIC код CECBBGSF по изпълнително дело № 20187900400025 (чл. 489, ал. 1 от ГПК). Взискателят не внася задатък, ако вземането надвишава неговия размер. На основание чл. 489 от ГПК всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Предложенията се подават в канцеларията на районния съд, което се отразява във входящия регистър. Проданта приключва в края на работното време в последния ден. Наддавателните предложения могат да се оттеглят най-късно в този срок. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан /чл. 185 от ЗЗД/, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. На 15.05.2018 г. в 9.00 часа в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявя купувача по реда на чл. 492 от ГПК.

ЧСИ

Име: Ренета Милчева Василева
Служебен номер: 790
Телефон: 02 – 98 98 255; 0884 719 782
E-mail: [email protected]
Адрес: София, ул. "Княз Борис I" №130, ет.1
Окръжен съд: Софийски градски съд
Уеб сайт: http://www.milcheva.com
Виж всички активни обяви за имоти на Ренета Милчева Василева

Актуални обяви