Магазин

Начална цена: 117397.00 лв. Покажи в EUR

109 кв.м., БУРГАС
гр.Бургас, ул."Страхил" № 6

Окръжен съд: Окръжен съд Бургас
ЧСИ: Ивелина Борисова Божилова
Срок: от 17.04.2018 до 17.05.2018
Обявяване на: 18.05.2018 09:30
Публикувана на: 16.04.2018 16:09

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1
Сканирано обявление 2

Виж на картата

Описание

МАГАЗИН на партера във вход 1 на СГРАДА СЪС СМЕСЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, с административен адрес: гр.Бургас, ул."Страхил" № 6, с площ от 108.70 кв.м. /сто и осем цяло и седемдесет стотни квадратни метра/, състоящ се от търговско помещение, баня -тоалетна при граници: североизток - външен зид, югоизток: проход, коридор и стълбище, югозапад: стълбище, югозапад - стълбище, коридор и офис във вход 1 на сградата, северозапад - калканен зид заедно с 4.146 % идеални части от общите части на сградата равняващи се на 18.73 кв.м. и съответния процент идеални части от правото на строеж върху, УПИ III- 1232, в квартал 110 А, идентичен с бивш парцел VII в бивш квартал 90 по плана на гр. Бургас, целият с площ от 1230 кв. м. при граници на УПИ: североизток: ул. „Страхил“, югоизток: УПИ XIV-1228 и УПИ XIX-1229, югозапад: УПИ ХХ-1230, УПИ XXI-1 231, УПИ XXII-1 234 и УПИ XX111-1235, северозапад - УПИ XXIII-1235 и УПИ XV- 1233, а съгласно скица на Агенция по кадастъра - Служба по кадастъра – гр.Бургас представлява САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 07079.608.313.1.27 /нула, седем хиляди седемдесет и девет, точка, шестстотин и осем, точка, триста и тринадесет, точка, едно, точка, двадесет и седем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Бургас, общ. Бургас, обл.Бургас, одобрени със Заповед № РД-18-9 от 31.01.2019 г. на изпълнителния директор на АГКК, с адрес: гр. Бургас, ул. "Страхил" № 6, вх. 1, ет.0, обект 27, с площ по документ 108.70 кв.м. /сто и осем цяло и седемдесет стотни квадратни метра/, прилежащи части 4.146 % идеални части от общите части на сградата, с предназначение на самостоятелния обект: За търговска дейност, брой нива на обекта 1, стар идентификатор: 07079.608.190.3.27, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 07079.608.313.1.40, 07079.608.313.1.28 и 07079.608.313.1.33, под обекта: 07079.608.313.1.22, 07079,608.313.1.23, 07079,608.313.1.24 и 07079.608.313.1.38, над обекта: 07079.608.313.1.1, 07079.608.313.1.2, 07079.608.31 3.1.35 и 07079.608.313.29, като самостоятелния обект се намира в СГРАДА № 1 с идентификатор 07079.608.313.1 /нула, седем хиляди седемдесет и девет, точка, шестстотин и осем, точка, триста и тринадесет, точка, едно/, разположена в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 07079.608.313 /нула, седем хиляди седемдесет и девет, точка, шестстотин и осем, точка, триста и тринадесет/. ОФИС 1 на партера във вход 1 на СГРАДА СЪС СМЕСЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, с административен адрес: гр. Бургас, ул. "Страхил" № 26, с площ от 52.36 кв.м. /петдесет и две цяло и тридесет и шест стотни квадратни метра/, състоящ се от офисно помещение, баня-тоалетна при граници: североизток- магазин, асансьорна шахта и стълбище, югоизток: асансьорна шахта, коридор и стълбище, югозапад: външен зид, северозапад - калканен зид заедно с 1.997 % идеални части от общите части на сградата равняващи се на 9.02 кв. м. и съответния процент идеални части от правото на строеж върху, УПИ III- 1232, в квартал 110 А, идентичен с бивш парцел VII в бивш квартал 90 по плана на гр. Бургас, при граници на УПИ: североизток: ул. „Страхил“, югоизток: УПИ XIV-1228 и УПИ XIX-1229, югозапад: УПИ ХХ-1230, УПИ XXI-1231, УПИ XXII-1234 и УПИ XXIII - 1 235, северозапад- УПИ XXIII-1 235 и УПИ XV-1 233, а съгласно скица на Агенция по кадастъра - Служба по кадастъра – гр.Бургас представлява САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 07079.608.313.1.28 /нула, седем хиляди седемдесет и девет, точка, шестстотин и осем, точка, триста и тринадесет, точка, едно, точка, двадесет и осем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Бургас, общ.Бургас, обл.Бургас, одобрени със Заповед № РД-18-9 от 31.01.2019 г. на изпълнителния директор на АГКК, с адрес: гр. Бургас, ул. "Страхил" № 6, вх. 1, ет.0, обект 1, с площ по документ 52.36 кв.м. /петдесет и две цяло и тридесет и шест стотни квадратни метра/, прилежащи части 1.997 % идеални части от общите части на сградата, с предназначение на самостоятелния обект: За офис, брой нива на обекта 1, стар идентификатор: 07079.608.190.3.28, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 07079.608.313.1.27, 07079.608.313.1.33 и 07079.608.313.1.40, под обекта: 07079.608.313.1.24, 07079,608.313.1.23 и 07079.608.313.1.22, над обекта: 07079.608.313.1.1, 07079.608.313.1.29, 07079.608.313.1.35 и 07079.608.313.111, като самостоятелния обект се намира в СГРАДА № 1 с идентификатор 07079.608.313.1 /нула, седем хиляди седемдесет и девет, точка, шестстотин и осем, точка, триста и тринадесет, точка, едно/, разположена в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 07079.608.313 /нула, седем хиляди седемдесет и девет, точка, шестстотин и осем, точка, триста и тринадесет/.

ЧСИ

Име: Ивелина Борисова Божилова
Служебен номер: 800
Телефон: 056 – 820080; 0 889 - 441 017
E-mail: [email protected]
Адрес: Бургас, ул. Иван Шишман No4, ет.2
Окръжен съд: Окръжен съд Бургас
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Ивелина Борисова Божилова

Актуални обяви