Земеделска земя

Начална цена: 288.00 лв. Покажи в EUR

542 кв.м., Добринище
М. ГРАМАДАТА

Окръжен съд: Окръжен съд Благоевград
ЧСИ: Виолина Йорданова Тозева
Срок: от 17.04.2018 до 17.05.2018
Обявяване на: 18.05.2018 13:30
Публикувана на: 16.04.2018 18:16

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

1/6 идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 21498.151.116 /две едно четири девет осем точка едно пет едно точка едно едно шест/, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: нива, находящ се в град Добринище, община Банско, област Благоевград, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД 18 92/15.12.2007 година на Изпълнителния директор на АК, с адрес на поземления имот: местност ГРАМАДАТА, с площ от 542 /петстотин четиридесет и два/ квадратни метра, категория на земята при неполивни условия: 6, с номер по предходен план: 1510116, квартал: 0, при съседи на имота: имоти с идентификатори № 21498.151.115, 21498.151.114, 21498.151.106, 21498.151.105, който имот по документ за собственост представлява 1/6 идеални части от НИВА от 0.542 дка,в м.’’ГРАМАДАТА “ Имот план. № 151116 в землището на с. Добринище, при съседи: нива насл.на Петър Ал.Маричин, нива н ци В. Макриова, РЦигориина, М.Белчина, ливада н ци на Георги Тошев Макриев. НАЧАЛНА ЦЕНА Началната цена на подробно описания недвижим имот е 288.00 лв. /двеста осемдесет и осем лева/

ЧСИ

Име: Виолина Йорданова Тозева
Служебен номер: 795
Телефон: 073 836295
E-mail: [email protected]
Адрес: Благоевград, ул.Тодор Александров №41, ет.3, офис 15,16 и 17
Окръжен съд: Окръжен съд Благоевград
Уеб сайт: http://www.violina-tozeva.com/
Виж всички активни обяви за имоти на Виолина Йорданова Тозева

Актуални обяви