Земеделска земя

Начална цена: 64.80 лв. Покажи в EUR

196 кв.м., Добринище
М. ШЕБЕЛИЦА

Окръжен съд: Окръжен съд Благоевград
ЧСИ: Виолина Йорданова Тозева
Срок: от 17.04.2018 до 17.05.2018
Обявяване на: 18.05.2018 13:30
Публикувана на: 16.04.2018 18:19

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

1/6 идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 21498.154.3 /две едно четири девет осем точка едно пет четири точка три/, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: нива, находящ се в град Добринище, община Банско, област Благоевград, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД 18 92/15.12.2007 година на Изпълнителния директор на АК, с адрес на поземления имот: местност ШЕБЕЛИЦА, с площ от 196 /сто деветдесет и шест/ квадратни метра, категория на земята при неполивни условия: 7, с номер по предходен план: 154003, при съседи на имота: имоти с идентификатори № 21498.154.2, 21498.154.17, 21498.154.4, 21498.352.296, който имот по документ за собственост представлява 1/6 идеални части от НИВА от 0.196 дка в м.”ШЕБЕЛИЦА",имот план. N2 154003, землище на с. Добринище,при съседи: населено място на Общината,ливада н ци на Никола Добрев Цигориин, ливада н ци на Иван Петров Мартонин, нива н ци на Иван Петров. НАЧАЛНА ЦЕНА Началната цена на подробно описания недвижим имот е 64.80 лв. /шестдесет и четири лева и осемдесет стотинки/

ЧСИ

Име: Виолина Йорданова Тозева
Служебен номер: 795
Телефон: 073 836295
E-mail: [email protected]
Адрес: Благоевград, ул.Тодор Александров №41, ет.3, офис 15,16 и 17
Окръжен съд: Окръжен съд Благоевград
Уеб сайт: http://www.violina-tozeva.com/
Виж всички активни обяви за имоти на Виолина Йорданова Тозева

Актуални обяви