Магазин

Начална цена: 150800.00 лв. Покажи в EUR

151 кв.м., СОФИЯ
ул. Калиманци № 19

Окръжен съд: Софийски градски съд
ЧСИ: Ренета Милчева Василева
Срок: от 21.04.2018 до 21.05.2018
Обявяване на: 22.05.2018 09:00
Публикувана на: 19.04.2018 17:54
Резултат: Нестанала. Липса на наддаване

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

Подписаната Ренета Милчева, Частен Съдебен Изпълнител, рег. № 790, с район на действие СГС, обявявам на интересуващите се, че на основание чл. 487 от ГПК, по искане на взискателя БАНКА ДСК ЕАД е насрочена ПУБЛИЧНА ПРОДАН с времетраене от 21.04.2018 г. до 21.05.2018 г. на следния недвижим имот, собственост на Евтим Крумов Аризанов и Маргарита Георгиева Аризанова, а именно: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор 68134.702.1011.1.31 (шест, осем, едно, три, четири, точка, седем, нула, две, точка, едно, нула, едно, едно, точка, едно, точка, три, едно), съгласно Схема № 15-571759/15.11.2017 г. по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-138/24.07.2017 г. на Изпълнителния директор на АГКК; с адрес на имота: гр. София, район „Слатина“, ул. „Калиманци“ № 19, ет. - 2, обект 1; предназначение на самостоятелния обект: за търговска дейност; брой нива на обекта: 1; посочена в документа площ: няма данни; при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – самостоятелни обекти с идентификатори 68134.702.1011.1.49, 68134.702.1011.1.32, под обекта – самостоятелни обекти с идентификатори 68134.702.1011.1.52, 68134.702.1011.1.51, 68134.702.1011.1.50, 68134.702.1011.1.40, 68134.702.1011.1.39, 68134.702.1011.1.42, 68134.702.1011.1.41, над обекта – самостоятелни обекти с идентификатори 68134.702.1011.1.29, 68134.702.1011.1.30, 68134.702.1011.1.1; самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.702.1011, съгласно Скица на поземлен имот № 15-571750/15.11.2017 г. по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-138/24.07.2017 г. на Изпълнителния директор на АГКК; с адрес на поземления имот: гр. София, район „Слатина“, ул. „Калиманци“ № 19; с площ на поземления имот: 611 кв. м; трайно предназначение на територията: урбанизирана; начин на трайно ползване: високо застрояване (над 15 м); стар идентификатор: няма; номер по предходен план: 1011, квартал 26а, парцел ХХVІІ; при съседи поземлени имоти с идентификатори: 68134.702.1057, 68134.702.1770, 68134.702.1113, 68134.702.1682, 68134.702.1681, а по нотариален акт представлява МАГАЗИН №1 (едно), находящ се в гр. София, Столична община, район "Слатина", ул. "Калиманци" №19 (деветнадесет), ет.1 (едно), на кота - 6.50 (минус шест цяло и петдесет стотни) м, със застроена площ от 150,91 (сто и петдесет цяло деветдесет и една стотни) кв.м, състоящ се от две помещения и санитарен възел, при съседи: улица, двор, гараж №19 (деветнадесет), подземна улица и магазин №2 (две), заедно с 5.08% (пет цяло и осем стотни върху сто) идеални части от общите части на сградата и от дворното място, върху което е построена сградата, съставляващо УПИ XXVII-1011 от квартал 26А по плана на гр. София, местността "Гео Милев Подуяне Редута", при граници на имота: ул. "Калиманци", УПИ XXVI-1057 (двадесет и шести, отреден за имот с планоснимачен номер хиляда петдесет и седем), парцел IV (четвърти) - за ОЖС и КОО, улица и пешеходна алея Забележка: Към момента на описа магазинът е с променено предназначение на „Релакс център с дейности: козметика, маникюр – педикюр, солариум, сауна, турска баня, I/R лъчение“. Движимите вещи, находящи се в магазина, не са обект на публична продан. Публичната продажба ще се произведе в сградата на СРС, в гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 54, п.к.1612, тел.: 8955300, 9526539, факс: 9516798 и приключва на основание чл. 489, ал. 5 от ГПК в края на работното време в последния ден. Началната цена, от която ще започне наддаването за имота, е 150800.00 лв. (сто и петдесет хиляди и осемстотин лева). Същата представлява 80% от новата пазарната цена на имота. Тежести за имота: 1.Договорна ипотека в полза на взискателя „Банка ДСК“ ЕАД, вписана в СВ-гр.София, акт №149, том 030, дв.вх.рег.№41029/29.06.2006 г. за сумата от 273 000 лв., подновена с Подновяване/новиране на договорна ипотека, вписан в СВ-гр.София, акт №259, том 28, дв.вх.рег.№3082/30.05.2016 г. (договор за ипотечен кредит от 26.06.2006 г. по Изпълнителен лист от 31.10.2012г., на чието основание е образувано настоящото изпълнително дело); 2.Възбрана по настоящото изпълнително дело в полза на „Банка ДСК“ ЕАД, вписана в СВ-гр.София, акт № 203, том 7, дв.вх.рег.№15060/03.04.2014 г. за сумата от 372 016,86 лв.; 3.Възбрана в полза на „Банка ДСК“ ЕАД, по изпълнително дело № 20128380409972 по описа на ЧСИ Милен Бъзински, вписана в СВ-гр. София, акт № 63, том 16, дв.вх.рег.№ 33734/17.07.2013 г. за сумата от 97 925.67 лв. Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията на съда всеки присъствен ден, за да прегледат книжата/чл.488, ал.2 от ГПК/. Всички желаещи да прегледат имота, могат да сторят това всеки вторник, четвъртък и петък от 8.00 до 10.00 часа. За пазач на имота е назначен Маргарита Аризанова, тел.: 0878 161 064. Задатъкът - 10 % върху началната цена на продавания имот за участие в проданта се внася предварително по сметка на Частен Съдебен Изпълнител Ренета Милчева - IBAN BG 04 STSA 9300 0018 3930 61, BIC код STSABGSF по изпълнително дело № 20147900400544 (чл. 489, ал. 1 от ГПК). Взискателят не внася задатък, ако вземането надвишава неговия размер. На основание чл. 489 от ГПК всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Предложенията се подават в канцеларията на районния съд, което се отразява във входящия регистър. Проданта приключва в края на работното време в последния ден. Наддавателните предложения могат да се оттеглят най-късно в този срок. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан /чл. 185 от ЗЗД/, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. На 22.05.2018 г. в 9.00 часа в при

ЧСИ

Име: Ренета Милчева Василева
Служебен номер: 790
Телефон: 02 – 98 98 255; 0884 719 782
E-mail: [email protected]
Адрес: София, ул. "Княз Борис I" №130, ет.1
Окръжен съд: Софийски градски съд
Уеб сайт: http://www.milcheva.com
Виж всички активни обяви за имоти на Ренета Милчева Василева

Актуални обяви