Етаж от къща

Начална цена: 38400.00 лв. Покажи в EUR

65 кв.м., СОФИЯ
ул. "Станислав Доспевски" № 19А

Окръжен съд: Софийски градски съд
ЧСИ: Ренета Милчева Василева
Срок: от 28.04.2018 до 28.05.2018
Обявяване на: 29.05.2018 09:00
Публикувана на: 25.04.2018 17:12

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

Подписаната Ренета Милчева Василева, Частен Съдебен Изпълнител, рег. № 790, с район на действие СГС, обявявам на интересуващите се, че на основание чл. 494, ал. 2 ГПК във връзка с чл. 487 от ГПК, по искане на взискателя СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК АД е насрочена ПУБЛИЧНА ПРОДАН с времетраене от 28.04.2018г. до 28.05.2018г. на следния недвижим имот, собственост на РАДИОЛА ЕООД, а именно: ВТОРИЯ ЕТАЖ (над сутерена) от двуетажна жилищна сграда, находяща се в гр. София, СО, Район Подуяне, кв. "Левски", ул. "Станислав Доспевски" № 19А (деветнадесет, буква "А"), състоящ се от: две стаи, хол, кухня и други сервизни помещения, със застроена площ от 65 кв. м (шестдесет и пет квадратни метра), заедно с 1/2 (една втора) идеална част от общите части на сградата и заедно с 1/2 (една втора) идеална част от 5/9 (пет девети) идеални части от дворно място, върху което е построена сградата, представляващо поземлен имот, целият с площ от 485 кв. м (четиристотин осемдесет и пет квадратни метра), попадащ в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (парцел) VІІІ-268 (осми за имот планоснимачен номер двеста шестдесет и осем) от кв. 287 (двеста осемдесет и седем) по плана на гр. София, местността Левски - бул. Ботевградско шосе - рамка, при съседи по скица: улица "Станислав Доспевски", улица "Дряновски манастир", УПИ (парцел) ІХ-284 (девети за имот планоснимачен номер двеста осемдесет и четири) и УПИ (парцел) VІІ-269 (седми за имот планоснимачен номер двеста шестдесет и девет), който имот съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. София, Столична община, област София /столица/ е заснет като Поземлен имот с идентификатор 68134.608.268, с адрес на поземления имот: гр. София, район „Подуяне“, ул. „Станислав Доспевски“ № 19-19А, с площ на поземления имот 530,00 кв.м., с предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10м./, с номер по предходен план: 268, квартал: 287, парцел VIII, при съседи: 68134.608.2012, 68134.608.2004, 68134.608.269, 68134.608.284. Към момента административният район, в който се намира имотът, е кадастриран, но в построената сграда с идентификатор 68134.608.268.1 няма нанесени схеми на самостоятелни обекти съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. София. Съгласно чл. 6, ал. 3 ПВ в Постановлението за възлагане недвижимият имот се описва съобразно данните по чл. 60, т. 1-7 ЗКИР и към него се прилага скица - копие от кадастралната карта. Предвид горното, в случай, че към момента на издаване на постановлението за възлагане, имотът няма идентификатор, купувачът ще трябва да инициира и проведе процедура по нанасяне на имота в кадастрална карта. Публичната продажба ще се произведе в сградата на СРС, в гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 54, п.к. 1612, тел.: 8955300, 9526539, факс: 9516798 и приключва на основание чл. 489, ал. 5 от ГПК в края на работното време в последния ден. Началната цена, от която ще започне наддаването за имота, е 38 400.00 лв. (тридесет и осем хиляди и четиристотин лева). Същата представлява новата начална цена за имота. Тежести за имота: Възбрана в полза на „Юробанк България“ АД, по изп. дело № 20117860400488 по описа на ЧСИ Миладин Миладинов, вписана в СВ – гр. София, акт № 91, том 4, дв. вх. рег. № 10516/23.03.2011 г. за сумата от 45 491,87 лв.; Възбрана в полза на взискателя по настоящото изпълнително дело по настоящото изпълнително дело „Сосиете Женерал Експресбанк“ АД, вписана в СВ – гр. София, акт № 76, том 21, дв. вх. рег. № 53709/24.11.2010 г. за сумата от 226 598,87 лв.; Възбрана в полза на НАП, вписана в СВ – гр. София, акт № 216, том 10, дв. вх. рег. № 44038/14.10.2009 г. за сумата от 37 385,60 лв. главница; Договорна ипотека в полза на взискателя по настоящото изпълнително дело „Сосиете Женерал Експресбанк“ АД, вписана в СВ – гр. София, акт № 101, том 011, дв. вх. рег. № 13038/06.03.2008 г. за сумата от 180 000 лв. /Новиране вписано в СВ – гр. София, акт № 126, том 8, дв.вх.рег. № 6620/08.02.2018г. Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията на съда всеки присъствен ден, за да прегледат книжата /чл. 488, ал. 2 от ГПК/. Всички желаещи да прегледат имота, могат да сторят това след предварителна уговорка с пазача. За пазач на имота е назначена Радиола Маринова Александрова, тел: 0877 564 096, 0876/ 667 713. Задатъкът - 10 % върху началната цена на продавания имот за участие в проданта се внася предварително по сметка на Частен Съдебен Изпълнител Ренета Милчева - IBAN BG21 CECB 9790 1066 0623 00, BIC код CECBBGSF по изпълнително дело № 20107900401790 (чл. 489, ал. 1 от ГПК). Взискателят не внася задатък, ако вземането надвишава неговия размер. На основание чл. 489 от ГПК всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Предложенията се подават в канцеларията на районния съд, което се отразява във входящия регистър. Проданта приключва в края на работното време в последния ден. Наддавателните предложения могат да се оттеглят най-късно в този срок. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан /чл. 185 от ЗЗД/, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. На 29.05.2018 г. в 9.00 часа в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявя купувача по реда на чл. 492 от ГПК.

ЧСИ

Име: Ренета Милчева Василева
Служебен номер: 790
Телефон: 02 – 98 98 255; 0884 719 782
E-mail: [email protected]
Адрес: София, ул. "Княз Борис I" №130, ет.1
Окръжен съд: Софийски градски съд
Уеб сайт: http://www.milcheva.com
Виж всички активни обяви за имоти на Ренета Милчева Василева

Актуални обяви