Заведение

Начална цена: 70400.00 лв. Покажи в EUR

59 кв.м., СОФИЯ
ж.к."Левски - зона Г" блок 40, вх.Б, ет.1

Окръжен съд: Софийски градски съд
ЧСИ: Ренета Милчева Василева
Срок: от 28.04.2018 до 28.05.2018
Обявяване на: 29.05.2018 09:00
Публикувана на: 25.04.2018 18:56

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

Подписаната Ренета Милчева, Частен Съдебен Изпълнител, рег. № 790, с район на действие СГС, обявявам на интересуващите се, че на основание чл. 494, ал. 2 ГПК във връзка с чл. 487 от ГПК, по искане на взискателя БАНКА ДСК ЕАД е насрочена ПУБЛИЧНА ПРОДАН с времетраене от 28.04.2018 г. до 28.05.2018 г. на следния недвижим имот, собственост на Станислав Кирилов Илиев, а именно: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор 68134.601.248.1.83 (шест, осем, едно, три, четири, точка, шест, нула, едно, точка, две, четири, осем, точка, едно, точка, осем, три) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-4/09.03.2016 г. на Изпълнителния директор на АГКК; с адрес на имота: гр. София, блок 40, вход Б, етаж 1; самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.601.248; предназначение на самостоятелния обект: за търговска дейност; брой нива на обекта: 1; при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – самостоятелни обекти с идентификатори 68134.601.248.1.82, 68134.601.248.1.85, 68134.601.248.1.86, 68134.601.248.1.87, 68134.601.248.1.84, под обекта – няма, над обекта – самостоятелни обекти с идентификатори 68134.601.248.1.48, 68134.601.248.1.50, 68134.601.248.1.49, а по нотариален акт представлява КАФЕНЕ, находящо се в гр. София, СО – район „Подуяне“, ж.к. „Левски – зона Г“, в жилищна сграда – секция „Б“, от обекта „Жилищни сгради блок 1 (едно)“, със застроена площ от 59,30 (петдесет и девет цяло и тридесет стотни) кв. м, състоящо се от търговска зала, склад и тоалетна, при съседи: изток – магазин № 2Б, запад – магазин № 3Б, север – гараж № 3 и гараж № 2, юг – външна стена и двор, ведно с 0,67 % (нула цяло и шестдесет и седем стотни върху сто) идеални части от общите части на сградата и със съответните идеални части от правото на строеж върху мястото, върху което е построена сградата – урегулиран поземлен имот, обозначен като парцел ІІ (втори) за жилищно строителство, от кв. 23 (двадесет и три) по плана на гр. София, местността „ж.к. Левски – Зона Г“, с площ от 18 870,00 (осемнадесет хиляди осемстотин и седемдесет) кв. м, при граници: от три страни – улици и УПИ І. Публичната продажба ще се произведе в сградата на СРС, в гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 54, п.к. 1612, тел.: 8955300, 9526539, факс: 9516798 и приключва на основание чл. 489, ал. 5 от ГПК в края на работното време в последния ден. Началната цена, от която ще започне наддаването за имота, е 70400.00 лв. (седемдесет хиляди и четиристотин лева). Същата представлява новата начална цена за имота. Тежести за имота: Възбрана по настоящото изпълнително дело, вписана в СВ – гр. София, акт № 179, том ХV, дв.вх.рег. № 53285/15.08.2017г. за сумата от 228 973,35 лв.; Договорна ипотека в полза на взискателя „Банка ДСК“ ЕАД, по Договор за ипотечен кредит от 22.02.2008 г. за сумата от 140 000 лв., вписан в СВ – гр. София, акт № 175, том 8, дв.вх.рег. № 10061/25.02.2008 г.; Договорна ипотека в полза на взискателя „Банка ДСК“ ЕАД, по Договор за ипотечен кредит от 21.12.2006г. за сумата от 100 000 лв., вписан в СВ – гр. София, акт № 75, том 71, дв.вх.рег. № 95000/21.12.2006г. Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията на съда всеки присъствен ден, за да прегледат книжата/чл.488, ал.2 от ГПК/. Контакт за огледи - тел.: 0884 719 782. Задатъкът - 10 % върху началната цена на продавания имот за участие в проданта се внася предварително по сметка на Частен Съдебен Изпълнител Ренета Милчева - IBAN BG 04 STSA 9300 0018 3930 61, BIC код STSABGSF по изпълнително дело № 20177900401630 (чл. 489, ал. 1 от ГПК). Взискателят не внася задатък, ако вземането надвишава неговия размер. На основание чл. 489 от ГПК всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Предложенията се подават в канцеларията на районния съд, което се отразява във входящия регистър. Проданта приключва в края на работното време в последния ден. Наддавателните предложения могат да се оттеглят най-късно в този срок. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан /чл. 185 от ЗЗД/, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. На 29.05.2018 г. в 9.00 часа в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявя купувача по реда на чл. 492 от ГПК.

ЧСИ

Име: Ренета Милчева Василева
Служебен номер: 790
Телефон: 02 – 98 98 255; 0884 719 782
E-mail: [email protected]
Адрес: София, ул. "Княз Борис I" №130, ет.1
Окръжен съд: Софийски градски съд
Уеб сайт: http://www.milcheva.com
Виж всички активни обяви за имоти на Ренета Милчева Василева

Актуални обяви