Земеделска земя

Начална цена: 4168.00 лв. Покажи в EUR

4029 кв.м., Иваняне
м. Боро - 1/6 ид.ч.

Окръжен съд: Софийски градски съд
ЧСИ: Ренета Милчева Василева
Срок: от 28.04.2018 до 28.05.2018
Обявяване на: 29.05.2018 09:00
Публикувана на: 25.04.2018 20:24

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

Подписаната Ренета Милчева, Частен Съдебен Изпълнител, рег. № 790, с район на действие СГС, обявявам на интересуващите се, че на основание чл. 494, ал. 2 ГПК във връзка с чл. 487 от ГПК, по искане на взискателя ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД е насрочена ПУБЛИЧНА ПРОДАН с времетраене от 28.04.2018 г. до 28.05.2018 г. на следните недвижими имоти, собственост на Весела Иванова Карамаждракова, а именно: 1/6 (една шеста) идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 32216.2334.40 (три, две, две, едно, шест, точка, две, три, три, четири, точка, четири, нула), представляващ ЛИВАДА с площ от 1 592 /хиляда петстотин деветдесет и два/ квадратни метра, шеста категория, местност „Боро“, находяща се в с. Иваняне-Банкя, съставляваща имот № 016040 /шестнадесет хиляди и чеиридесет/ по картата на землището, при граници /съседи/ имот №016167-ливада на наследник на Георги Минев Петков, имот № 016038-ливада на наследник на Недялко Малинов Божков, имот № 016039-ливада на наследник на Милан Тричков Минков, имот №016045-ливада на наследник на Александър Младжов Цонев, имот №016044-ливада на неидентифициран имот за стопанисване от общината, имот №016041-ливада на наследник на Георги Вацов Божилов и имот №016098-ливада на наследник на Стоян Иванов Божилов. При съответните ограничения за ползването на имота, на основание преминаващ през имота електропровод 20 kV, а именно на 10 м. от двете страни до крайните проводници или на 11 м. от оста на електропровода не може да се строят сгради и съоръжения или да се засажда високостеблена растителност, в съсобственост с Тодорка Петрова. Имотът граничи с регулационния план на в.з. Иваняне. Съгласно предвижданията по сега действащия ОУП, около ½ от имота попада в зона Жвд – това означава зона за далекоперспективно развитие, нискоетажно застрояване във вилните зони, а останалата ½ от имота е в зона Тзв-терени за озеленяване, не се допуска строителство с изключение на изграждане на проводи и съоръжения на инженерната мрежа. Началната цена, от която ще започне наддаването за имота, е 2196.80 лв. (две хиляди сто деветдесет и шест лева и осемдесет стотинки). Същата представлява 80% от новата пазарна цена на имота. 1/6 (една шеста) идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 32216.2334.98 (три, две, две, едно, шест, точка, две, три, три, четири, точка, девет, осем), представляващ ЛИВАДА с площ от 4 029 /четири хиляди и двадесет и девет/ квадратни метра, шеста категория, местност „Боро“, находяща се в с. Иваняне-Банкя, съставляваща имот № 016098 /шестнадесет хиляди деветдесет и осем/ по картата на землището, при граници /съседи/ имот № 016100-ливада на наследник на Никола Белев Тодоров, имот №016167-ливада на наследник на Георги Минев Петков, имот №016040-ливада на Стоян Иванов Божилов и имот №016041-ливада на Георги Вацов Божилов, в съсобственост със съпруга й и наследниците на Евлоги Вацов. По партидата на този имот има вписана искова молба в СВ-гр.София, акт № 262, том 4, дв.вх.рег. № 73182/01.11.2006г., за която има решение от 26.05.2009г., че собственици на имота са ищците Иво Кирилов Милошевски и Надя Боянова Милошевска, по отношение на ответника Бисер Николов Костов, но не и по отношение на длъжницата Весела Карамаждракова. Длъжницата е собственик, предвид че е придобила имота през 1999г., а ищците - през 2002г. Началната цена, от която ще започне наддаването за имота, е 4168.00 лв. (четири хиляди сто шестдесет и осем лева). Същата представлява 80% от новата пазарна цена на имота. Публичната продажба ще се произведе в сградата на СРС, в гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 54, п.к. 1612, тел.: 8955300, 9526539, факс: 9516798 и приключва на основание чл. 489, ал. 5 от ГПК в края на работното време в последния ден. ИМОТИТЕ СЕ ПРОДАВАТ ПООТДЕЛНО! Тежести за имотите: Възбрана по настоящото изпълнително дело в полза на „Обединена Българска Банка“ АД, вписана в СВ-гр. София, акт № 246, том ІІІ, дв.вх.рег.№4318/13.02.2012 г. за сумата от 35 185,83 лв.; Възбрана в полза на „Мост Финанс Мениджмънт“ АД по изпълнително дело № 20168380402617 по описа на ЧСИ Милен Бъзински, вписана в СВ-гр. София, акт № 19, том 7, дв.вх.рег.№22723/21.04.2016г.; Искова молба, вписана в СВ-гр.София, акт №262, том 004, дв.вх.рег.№73182/01.11.2006г. (само за имот №016098) Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията на съда всеки присъствен ден, за да прегледат книжата/чл.488, ал.2 от ГПК/. Всички желаещи да прегледат имота, могат да сторят това всеки понеделник, сряда и петък от 17 до 19 часа. За пазач на имота е назначена Весела Иванова Карамаждракова, тел.: 0878 859 086. Задатъкът - 10 % върху началната цена на продавания имот за участие в проданта се внася предварително по сметка на Частен Съдебен Изпълнител Ренета Милчева - IBAN BG 41 UBBS 8002 5030 5999 40, BIC код UBBSBGSF по изпълнително дело № 20127900400195 (чл. 489, ал. 1 от ГПК). Взискателят не внася задатък, ако вземането надвишава неговия размер. На основание чл. 489 от ГПК всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Предложенията се подават в канцеларията на районния съд, което се отразява във входящия регистър. Проданта приключва в края на работното време в последния ден. Наддавателните предложения могат да се оттеглят най-късно в този срок. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан /чл. 185 от ЗЗД/, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. На 29.05.2018 г. в 9.00 часа в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявя купувача по реда на чл. 492 от ГПК.

ЧСИ

Име: Ренета Милчева Василева
Служебен номер: 790
Телефон: 02 – 98 98 255; 0884 719 782
E-mail: [email protected]
Адрес: София, ул. "Княз Борис I" №130, ет.1
Окръжен съд: Софийски градски съд
Уеб сайт: http://www.milcheva.com
Виж всички активни обяви за имоти на Ренета Милчева Василева

Актуални обяви