Къща

Начална цена: 347760.00 лв. Покажи в EUR

271 кв.м., Панчарево
местност "Детски град" № 16

Окръжен съд: Софийски градски съд
ЧСИ: Ренета Милчева Василева
Срок: от 07.05.2018 до 07.06.2018
Обявяване на: 08.06.2018 09:00
Публикувана на: 03.05.2018 11:15

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

Подписаната Ренета Милчева, Частен Съдебен Изпълнител, рег. № 790, с район на действие СГС, обявявам на интересуващите се, че на основание чл. 494, ал. 2 ГПК във връзка с чл. 487 от ГПК, по искане на взискателя ТЕ-ДЖЕ ЗИРААТ БАНКАСЪ - КЛОН СОФИЯ КЧТ е насрочена ПУБЛИЧНА ПРОДАН с времетраене от 07.05.2018 г. до 07.06.2018 г. на следния недвижим имот, собственост на НУРИ БИЛГЕЧ и НАТАЛИЯ НИКОЛАЕВА БИЛГЕЧ, а именно: Еднофамилна двуетажна жилищна сграда, находяща се в село Панчарево, район "Панчарево" при Столична община, местност "Детски град" със застроена площ от 169,80 кв.м. и разгърната застроена площ 271,41 кв.м., състояща се на първия етаж, кота 0,00 м. от входно антре, дневна, кухня с трапезария и покрита веранда, спалня, баня с тоалетна и стълбище към втория етаж, на кота -1,05 м. от двоен гараж, котелно помещение и стая за градински инвентар, на втория етаж на кота +2,80 м. от коридор, спалня с баня и тоалетна, две спални, баня с тоалетна и стая за фитнес, заедно с дворното място в което е построена същата съставляващо Урегулиран поземлен имот ХХХ-45 от кв. 15 по плана на гр. София, село Панчарево, местност "Детски град" с площ от 500,00 кв.м., при граници: от две страни улица, УПИ ХХХI-45 и УПИ ХIV-45, заснет по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Панчарево, Столична община, област София /столица/ одобрени със Заповед РД-18-24/02.03.2012г. на Изпълнителния директор на АГКК, като Поземлен имот с идентификатор 55419.6702.774, с адрес на поземления имот: с. Панчарево, район „Панчарево“, м. „Детски град“ № 16, с площ: 500,00 кв.м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 м./, номер по предходен план: 45, квартал: 15, парцел ХХХ, при съседи: 55419.6702.775, 55419.6702.45, 55419.6702.709, 55419.6702.712, заедно с построените в имота сгради: 1. с идентификатор 55419.6702.774.1, със застроена площ: 102,00 кв.м., брой етажи: 2, с предназначение: друг вид сграда за обитаване, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма, 2. с идентификатор 55419.6702.774.2, със застроена площ: 16,00 кв.м., брой етажи: 1, с предназначение: хангар, депо, гараж, 3. с идентификатор 55419.6702.774.3, със застроена площ: 50,00 кв.м., брой етажи: 1, с предназначение: хангар, депо, гараж. Публичната продажба ще се произведе в сградата на СРС, в гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 54, п.к.1612, тел.: 8955300, 9526539, факс: 9516798 и приключва на основание чл. 489, ал. 5 от ГПК в края на работното време в последния ден. Началната цена, от която ще започне наддаването за имота, е 347 760.00 лв. (триста четиридесет и седем хиляди седемстотин и шестдесет лева). Същата представлява 90% от началната цена по първата публична продан. Тежести за имота: 1. Договорна ипотека в полза на БАНКА ДСК ЕАД, вписана в СВ – гр. София, акт № 156, том 38, дв.вх.рег. № 45259/29.06.2007г., за сумата от 168 000,00 лв. - главница. 2. Договорна ипотека в полза на взискателя ТЕ-ДЖЕ ЗИРААТ БАНКАСЪ – КЛОН СОФИЯ КЧТ, вписана в СВ – гр. София, акт № 155, том 30, дв.вх.рег. № 55090/01.12.2010г., за сумата от 185 000,00 лв. - главница. 3. Възбрана в полза на взискателя по настоящото изпълнително дело ТЕ-ДЖЕ ЗИРААТ БАНКАСЪ – КЛОН СОФИЯ КЧТ, вписана в СВ – гр. София, акт № 143, том 1, вх.рег. № 1004/15.01.2018г., за сумата от 96 956,51 лв. Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията на съда всеки присъствен ден, за да прегледат книжата /чл. 488, ал. 2 от ГПК/. Всички желаещи да прегледат имота, могат да сторят това всеки вторник от 17,00 до 19,00 часа. За пазач на имота е назначен НУРИ БИЛГЕЧ. Задатъкът - 10 % върху началната цена на продавания имот за участие в проданта се внася предварително по сметка на Частен Съдебен Изпълнител Ренета Милчева - IBAN BG21 CECB 9790 1066 0623 00, BIC код CECBBGSF по изпълнително дело № 20187900400039 (чл. 489, ал. 1 от ГПК). Взискателят не внася задатък, ако вземането надвишава неговия размер. На основание чл. 489 от ГПК всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Предложенията се подават в канцеларията на районния съд, което се отразява във входящия регистър. Проданта приключва в края на работното време в последния ден. Наддавателните предложения могат да се оттеглят най-късно в този срок. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан /чл. 185 от ЗЗД/, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. На 08.06.2018г. в 9.00 часа в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявя купувача по реда на чл. 492 от ГПК.

ЧСИ

Име: Ренета Милчева Василева
Служебен номер: 790
Телефон: 02 – 98 98 255; 0884 719 782
E-mail: [email protected]
Адрес: София, ул. "Княз Борис I" №130, ет.1
Окръжен съд: Софийски градски съд
Уеб сайт: http://www.milcheva.com
Виж всички активни обяви за имоти на Ренета Милчева Василева

Актуални обяви