Тристаен апартамент

Начална цена: 164000.00 лв. Покажи в EUR

98 кв.м., СОФИЯ
блок 223А

Окръжен съд: Софийски градски съд
ЧСИ: Ренета Милчева Василева
Срок: от 06.05.2018 до 06.06.2018
Обявяване на: 07.06.2018 09:00
Публикувана на: 03.05.2018 16:33

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

Подписаната Ренета Милчева, Частен Съдебен Изпълнител, рег. № 790, с район на действие СГС, обявявам на интересуващите се, че на основание чл. 487 от ГПК, по искане на взискателя ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД е насрочена ПУБЛИЧНА ПРОДАН с времетраене от 06.05.2018 г. до 06.06.2018 г. на следния недвижим имот, собственост на длъжниците по делото, а именно: Самостоятелен обект с идентификатор 68134.206.106.1.13 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, двеста и шест, точка, сто и шест, точка, едно, точка, тринадесет/, находящ се в гр. София, общ. Столична, обл. София (столица) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД 18-50/20.06.2016г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота: гр. София, район "Красно село", ж.к. "Красно село", кв. "Борово", бл. 223А /двеста двадесет и три, буква "А"/, вх. "А", ет. 6 /шести/, ап. 13 /тринадесет/, който самостоятелен обект се намира в сграда № 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.206.106 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, двеста и шест, точка, сто и шест/, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 /едно/, с посочена в документа площ:няма, при съседи по скица: на същия етаж: 68134.206.106.1.14; под обекта: 68134.206.106.1.10; над обекта: 68134.206.106.1.16, който самостоятелен обект съгласно документ за собственост представлява: АПАРТАМЕНТ № 13 /тринадесет/, на V (пети) етаж във вход "А" на жилищна сграда, находящ се в гр. София, Столична община, район Красно село, в картал Борово, блок №223 „а“ /двеста двадесет и три, буква „а“/, със застроена площ от 97,70 кв.м. /деветдесет и седем цяло и седемдесет стотни/ квадратни метра, състоящ се от две стаи, дневна, КУХНЯ и обслужващи помещения, при граници: изток:фасада, запад-фасада, север-калкан, юг-апартамент №14 /четиринадесет/, отгоре-апартамент №16 /шестнадесет/ и отдолу-апартамент №10 /десет/, заедно с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ №13 /тринадесет/, с полезна площ от 4,29 кв.м. /четири цяло и двадесет и девет стотни/ квадратни метра, при граници: изток-фасада, запад-коридор, север-калкан и юг-мазе №14 /четиринадесет/, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата и 4.505% /четири цяло петстотин и пет хилядни върху сто/ идеални части от правото на строеж върху мястото, в което е построена сградата. Публичната продажба ще се произведе в сградата на СРС, в гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 54, п.к.1612, тел.: 8955300, 9526539, факс: 9516798 и приключва на основание чл. 489, ал. 5 от ГПК в края на работното време в последния ден. Началната цена, от която ще започне наддаването за имота, е 164 000.00 лв. (сто шестдесет и четири хиляди лева и нула стотинки). Същата представлява 80% от пазарната цена на имота. Тежести за имота: 1. Договорна ипотека в полза на взискателя по настоящото изпълнително дело, вписана в СВ – гр. София, акт № 7, том 4, дв.вх.рег. № 7342/01.03.2012г., за сумата от 1 700 000.00 евро – главница. 2. Възбрана в полза на Емил Ангелов Иванов, вписана в СВ – гр. София, акт № 253, том 19, вх.рег. № 40971/21.09.2012г., вписана по изп.д.№20128410411577 по описа на ЧСИ Неделчо Митев, с рег.№ 841, с район на действив СГС, за сумата от 68 761.56 лв. - главница. 3. Възбрана в полза на Цветомир Христов Чипев, вписана по изп.д. №20138380400154 по описа на ЧСИ Милен Бъзински, с рег.№838, с район на действие СГС, вписана в СВ-гр. София, акт №48, том 10, дв.вх.рег.№20903/13.05.2013г. за сумата от 24 209.57 евро главница; 4. Възбрана, вписана в полза на взискателя по настоящото изпълнително дело, вписана в СВ-гр. София, акт №67, том 2, вх.рег.№3368/25.01.2018г. за сумата от 47 697.19 лв. Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията на съда всеки присъствен ден, за да прегледат книжата /чл. 488, ал. 2 от ГПК/. Всички желаещи да прегледат имота, могат да сторят това всеки понеделник, сряда и петък от 17 до 19 часа. За пазач на имота е назначен Славчо Симеонов Славчев, тел.: 0878 355 889. Задатъкът - 10 % върху началната цена на продавания имот за участие в проданта се внася предварително по сметка на Частен Съдебен Изпълнител Ренета Милчева - IBAN BG96FINV915010UB409350, BIC код FINVBGSF по изпълнително дело № 20187900400097 (чл. 489, ал. 1 от ГПК). Взискателят не внася задатък, ако вземането надвишава неговия размер. На основание чл. 489 от ГПК всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Предложенията се подават в канцеларията на районния съд, което се отразява във входящия регистър. Проданта приключва в края на работното време в последния ден. Наддавателните предложения могат да се оттеглят най-късно в този срок. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан /чл. 185 от ЗЗД/, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. На 07.06.2018 г. в 9.00 часа в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявя купувача по реда на чл. 492 от ГПК.

ЧСИ

Име: Ренета Милчева Василева
Служебен номер: 790
Телефон: 02 – 98 98 255; 0884 719 782
E-mail: [email protected]
Адрес: София, ул. "Княз Борис I" №130, ет.1
Окръжен съд: Софийски градски съд
Уеб сайт: http://www.milcheva.com
Виж всички активни обяви за имоти на Ренета Милчева Василева

Актуални обяви