Двустаен апартамент

Начална цена: 36240.00 лв. Покажи в EUR

77 кв.м., СОФИЯ
блок 460, вх. Б

Окръжен съд: Софийски градски съд
ЧСИ: Ренета Милчева Василева
Срок: от 06.05.2018 до 06.06.2018
Обявяване на: 07.06.2018 09:00
Публикувана на: 03.05.2018 16:42

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

Подписаната Ренета Милчева, Частен Съдебен Изпълнител, рег. № 790, с район на действие СГС, обявявам на интересуващите се, че на основание чл. 487 от ГПК, по искане на взискателя е насрочена ПУБЛИЧНА ПРОДАН с времетраене от 06.05.2018 г. до 06.06.2018 г. на следния недвижим имот, собственост на длъжника по делото , а именно: ½ /една втора/ ид. част от Самостоятелен обект с идентификатор 68134.1384.2038.5.89 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, хиляда триста осемдесет и четири, точка две хиляди и тридесет и осем, точка, пет, точка, осемдесет и девет/, находящ се в гр. София, общ. Столучна, обл. София (столица), по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-48/12.10.2011г. на изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота: гр. София, район Надежда, ж.к. Надежда-4ч. /четвърта/, бл. 460 /четиристотин и шестдесет/, вх. Б /буква "Б"/, ет.12 /дванадесети/, ап. 89 /осемдесет и девет/, който самостоятелен обект се намира в сграда №5 /пет/, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.1384.2038 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, хиляда триста осемдесет и четири, точка две хиляди и тридесет и осем/, с предназначение на обекта: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 /едно/, с посочена в документа площ: 77,08 /седемдесет и седем цяло и осем стотни/ кв.м., заедно с прилежащите части: тав. помещение №89 /осемдесет и девет/ и 1,923 % /едно цяло деветстотин двадесет и ти хилядни върху сто/ ид.ч. от общ.ч. на сгр., при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж:68134.1384.2038.5.88, под обекта: 68134.1384.2038.5.82, 68134.1384.2038.5.83, над обекта: 68134.1384.2038.5.92, който самостоятелен обект съгласно документ за собственост представлява: АПАРТАМЕНТ №89 /осемдесет и девет/, находящ се в гр. София, ж.к. Надежда-4 /четвърта/ част, блок №460 /четиристотин и шестдесет/ /бивш блок 3а-3б/, вход „Б“, ет. 12 /дванадесети/, състоящ се от една стая, дневна, куненски бокс и други сервизни помещения, с площ от 77,08 /седемдесет и седем цяло и осем стотни/ кв.м., при съседи: коридор, таван №90, коридор, заедно с 1.923% /едно цяло деветстотин двадесет и три хилядни върху сто/ идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, в което е построена сградата. Тежести за имота: 1. Възбрана в полза на взискателя по настоящото изпълнително дело, вписана в СВ – гр. София, акт № 39, том 5, вх.рег. № 13746/12.03.2018г., за сума в размер на 544 749,17 лв. 2. Искова молба по чл. 135 от ЗЗД от взискателите по настоящото изпълнително дело, вписана в СВ-гр. София, акт №118, том 11, дв.вх.рег. №47530/25.09.2014г. 3. Възбрана в полза на „ЕВРО – КОРИ – ТРЕЙД“ ЕООД С ЕИК:175309905, вписана по изп.д. №20108530401032 по описа на ЧСИ Александър Дачев, с рег.№853, с район на действие СГС, вписана в СВ-гр. София, акт №230, том 2, дв.вх.рег.№5665/18.02.2011г. за сумата от 4 995.00 лв. главница; Публичната продажба ще се произведе в сградата на СРС, в гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 54, п.к.1612, тел.: 8955300, 9526539, факс: 9516798 и приключва на основание чл. 489, ал. 5 от ГПК в края на работното време в последния ден. Началната цена, от която ще започне наддаването за имота, е 36 240.00 лв. (тридесет и шест хиляди двеста и четиридесет лева и нула стотинки). Същата представлява 80% от пазарната цена на имота. Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията на съда всеки присъствен ден, за да прегледат книжата /чл. 488, ал. 2 от ГПК/. Всички желаещи да прегледат имота, могат да сторят това всеки понеделник, сряда и петък от 17 до 19 часа. За пазач на имота е назначен Емил Тодоров Стефанов. Задатъкът - 10 % върху началната цена на продавания имот за участие в проданта се внася предварително по сметка на Частен Съдебен Изпълнител Ренета Милчева - IBAN BG21 CECB 9790 1066 0623 00, BIC код CECBBGSF по изпълнително дело № 20177900402248 (чл. 489, ал. 1 от ГПК). Взискателят не внася задатък, ако вземането надвишава неговия размер. На основание чл. 489 от ГПК всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Предложенията се подават в канцеларията на районния съд, което се отразява във входящия регистър. Проданта приключва в края на работното време в последния ден. Наддавателните предложения могат да се оттеглят най-късно в този срок. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан /чл. 185 от ЗЗД/, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. На 07.06.2018 г. в 9.00 часа в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявя купувача по реда на чл. 492 от ГПК.

ЧСИ

Име: Ренета Милчева Василева
Служебен номер: 790
Телефон: 02 – 98 98 255; 0884 719 782
E-mail: [email protected]
Адрес: София, ул. "Княз Борис I" №130, ет.1
Окръжен съд: Софийски градски съд
Уеб сайт: http://www.milcheva.com
Виж всички активни обяви за имоти на Ренета Милчева Василева

Актуални обяви