Парцел

Начална цена: 157064.00 лв. Покажи в EUR

16066 кв.м., Генерал Кантарджиево

Окръжен съд: Окръжен съд Варна
ЧСИ: Дарина Славова Сербезова - Славова
Срок: от 21.05.2018 до 21.06.2018
Обявяване на: 22.06.2018 09:50
Публикувана на: 16.05.2018 17:03

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 109009 /едно нула девет нула нула девет/, находящ се в землището на с. Генерал Кантарджиево, местност Чортлен, община Аксаково, област Варна, целият с площ от 16 066 /шестнадесет хиляди и шестдесет и шест/ кв.м, образуван със Заповед № 318 от 07.04.2008 година на кмета на община Аксаково, обл.Варна, с която е одобрен ПУП – план за застрояване, от поземлени имоти с № 000574 /нула нула нула пет седем четири/ – 3000 /три хиляди/ кв.м. (индивидуализиран с нотариален акт № 146 от 17.05.2007 г., том ІІ, рег. 2039, дело № 295), №000748 /нула нула нула седем четири осем/ – 1065 /хиляда шестдесет и пет/ кв.м (индивидуализиран с нотариален акт № 106 от 30.10.2007 г., том V, рег. 4917, дело № 781), №109003 /едно нула девет нула нула три/ – 5001 /пет хиляди и един/ кв.м (индивидуализиран с нотариален акт № 180 от 28.05.2007 г., том ІІ, рег. 2176, дело № 322) и №109002 /едно нула нула девет нула нула две/ – 7000 /десет хиляди/ кв.м (индивидуализиран с нотариален акт № 184 от 10.11.2006 г., том V, рег. 5916, дело № 831 и нотариален акт за поправка на нотариален акт № 119 от 05.11.2007 г., том V, рег. 5007, дело № 792), с начин на трайно ползване: Друга селищна територия, със съседи по скица имот № 000674 – полски път на общ. Аксаково, имот № 109004 – нива на насл. на Стамат Жеков Демиров, имот № 109005 – жилищна територия на Ивелин Стоянов Вълков, имот № 109007 – нива на Борислав Иовев Колев, имот № 109008 – нива на Борислав Йовев Колев, имот № 000747 – жил. територия на Ивелин Стоянов Вълков, имот № 000675 – полски път на Община Аксаково, имот № 000575 – изоставено трайно насъждение на Николай Тодоров Николов и имот № 109001 – нива на насл. на Недю Петров Стоянов (за имота е издадено РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ № 72/24.03.2008 година на Гл. архитект на Община Аксаково, област Варна и одобрен архитектурен проект от 24.03.2008 на Главния архитект на Община Аксаково за построяване на МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С РЕСТОРАНТ, СПА ЦЕНТЪР, БАСЕЙНИ, и 10 /десет/ БР. ТИПОВИ ЖИЛИЩВИ СГРАДИ (ІV категория строеж), с обща застроена площ от 4 626, 85 /четири хиляди шестстотин двадесет и шест цяло и осемдесет и пет стотни/кв.м., общо РЗП 13 763, 74 /тринадесет хиляди седемстотин шестдесет и три цяло и седемдесет и четири стотни/ кв.м., общо РЗП с подземни гаражи 14 996, 19 /четиринадесет хиляди деветстотин деветдесет и шест цяло и деветнадесет стотни/ кв.м., обем на басейни 1023, 00 /хиляда двадесет и три/ кв.м., съгласно), ведно с всички подобрения и приращения на гореописания недвижим имот

ЧСИ

Име: Дарина Славова Сербезова - Славова
Служебен номер: 893
Телефон: 000
E-mail: [email protected]
Адрес: Варна, район "Одесос", ул. "Драгоман" № 9, ет.2
Окръжен съд: Окръжен съд Варна
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Дарина Славова Сербезова - Славова

Актуални обяви