Етаж от къща

Начална цена: 144000.00 лв. Покажи в EUR

167 кв.м., СОФИЯ
ул. "Извор" № 26

Окръжен съд: Софийски градски съд
ЧСИ: Ренета Милчева Василева
Срок: от 25.05.2018 до 25.06.2018
Обявяване на: 26.06.2018 09:00
Публикувана на: 22.05.2018 19:21

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

Подписаната Ренета Милчева, Частен Съдебен Изпълнител, рег. № 790, с район на действие СГС, обявявам на интересуващите се, че на основание чл. 348 от ГПК във вр. чл. 487 от ГПК се изнася на ПУБЛИЧНА ПРОДАН с времетраене от 25.05.2018 г. до 25.06.2018 г. на следните неподеляеми недвижими имоти, а именно: І. Поземлен имот с идентификатор 68134.8360.472 (шест, осем, едно, три, четири, точка, осем, три, шест, нула, точка, четири, седем, две) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-61/27.09.2010 г. на изпълнителния директор на АГКК; адрес на поземления имот: гр. София, район „Кремиковци“, кв. „Ботунец“, ул. „Извор“ № 26; площ: 723 (седемстотин двадесет и три) кв. м; трайно предназначение на територията: урбанизирана; начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м); стар идентификатор: няма; номер по предходен план: 472 (четиристотин седемдесет и две), квартал 9 (девет), парцел V-147 (пети, отреден за имот с планоснимачен номер сто четиридесет и седем), при съседи поземлени имоти с идентификатори: 68134.8360.91, 68134.8360.474, 68134.8360.473, 68134.8360.471, а по нотариален акт представлява Урегулиран поземлен имот V-147 (пети, отреден за имот с планоснимачен номер сто четиридесет и седем) от квартал 9 (девет) по плана на град София, район „Кремиковци“, местност „Ботунец“, с административен адрес: град София, кв. „Ботунец“, ул. „Извор“ № 26, целият с площ по графични данни от 745 (седемстотин четиридесет и пет) кв. м, а по документи за собственост – 745 (седемстотин четиридесет и пет) кв. м, при граници по скица: улица, УПИ І-148 (първи, отреден за имот с планоснимачен номер сто четиридесет и осем), ІV-146 (четвърти, отреден за имот с планоснимачен номер сто четиридесет и шест), заедно с Втори етаж с идентификатор 68134.8360.472.1.2, от построената в имота двуетажна жилищна сграда, с обща застроена площ от 167 (сто шестдесет и седем) кв. м и разгърната застроена площ от 317 (триста и седемнадесет) кв. м, като вторият етаж се състои от входно антре, дневна, трапезария с кухненски бокс, тераса, тоалетна, стая с югоизточно изложение с дрешник и тераса, две стаи със западно изложение с тераса, баня и тоалетна; и паянтово жилище с идентификатор 68134.8360.472.2, която сграда е с идентификатор 68134.8360.472.1 (шест, осем, едно, три, четири, точка, осем, три, шест, нула, точка, четири, седем, две, точка, едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-61/27.09.2010 г. на изпълнителния директор на АГКК; с адрес на сградата: гр. София, район „Кремиковци“, кв. „Ботунец“, ул. „Извор“ № 26; със застроена площ: 162 (сто шестдесет и два) кв. м; брой етажи: 2 (два); предназначение: жилищна сграда – еднофамилна, собственост на съделителите Мариана Димитрова Дамянова и Петър Петков Крайнински, съответно при квоти: ½ ид. ч. за Мариана Дамянова и ½ ид. ч. за Петър Крайнински. С нотариален акт, вписан в СВ – гр. София, акт № 31, том LХХХІІІ, дв.вх.рег. № 35083/17.06.2015 г., съделителят Петър Крайнински прехвърля ½ от своята ½ идеална част от имота на Маргарета Димитрова, като си запазва пожизнено и безвъзмездно право на ползване върху прехвърлената ¼ ид. ч. от целия имот, което учредяване е направено след вписване на исковата молба за делба. Началната цена, от която ще започне наддаването за имота, е 144000.00 лв. (сто четиридесет и четири хиляди лева). Същата представлява 80% от пазарната цена на имота. ІІ. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 68134.8360.2002 (шест, осем, едно, три, четири, точка, осем, три, шест, нула, точка, две, нула, нула, две) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-61/27.09.2010 г. на изпълнителния директор на АГКК; последно изменение със заповед: 18-8243/21.10.2015 г. на началника на СГКК – София; адрес на поземления имот: гр. София, район „Кремиковци“, кв. „Ботунец“, ул. „Мусала“ № 2а; с площ от 709 (седемстотин и девет) кв. м; трайно предназначение на територията: урбанизирана; начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м); стар идентификатор: 68134.8360.473; при съседи поземлени имоти с идентификатори 68134.8360.2003, 68134.8360.37, 68134.8360.470, 68134.8360.471, 68134.8360.472, а по нотариален акт представлява Урегулиран поземлен имот, находящ се в град София, район „Кремиковци“, квартал „Ботунец“, ул. „Балкан“ № 4 (четири), съставляващ парцел ІІ-147 (втори, отреден за имот с планоснимачен номер сто четиридесет и седем) в квартал № 9 (девет) по плана на град София, местност „Ботунец“, целият с площ от 730 (седемстотин и тридесет) кв. м, при съседи по скица: улица, УПИ ІІІ-146 (трети, отреден за имот с планоснимачен номер сто четиридесет и шест), УПИ V-147 (пети, отреден за имот с планоснимачен номер сто четиридесет и седем) и УПИ І-148 (първи, отреден за имот с планоснимачен номер сто четиридесет и осем), собственост на съделителите Мариана Димитрова Дамянова и Петър Петков Крайнински, съответно при квоти: ½ ид. ч. за Мариана Дамянова и ½ ид. ч. за Петър Крайнински. С нотариален акт, вписан в СВ – гр. София, акт № 88, том LХХХІІ, дв.вх.рег. № 35288/17.06.2015г., съделителят Петър Крайнински прехвърля ½ от своята ½ идеална част от имота на Маргарета Димитрова, като си запазва пожизнено и безвъзмездно право на ползване върху прехвърлената ¼ ид. ч. от целия имот, което учредяване е направено след вписване на исковата молба за делба. Началната цена, от която ще започне наддаването за имота, е 34400.00 лв. (тридесет и четири хиляди и четиристотин лева). Същата представлява 80% от пазарната цена на имота. ІІІ. Поземлен имот с идентификатор 68134.8360.464 (шест, осем, едно, три, четири, точка, осем, три, шест, нула, точка, четири, шест, четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-61/27.09.2010 г. на изпълнителния директор на АГКК; адрес на поземления имот: гр. София, район „Кремиковци“, кв. „Ботунец“, ул. „Мусала“; площ: 1 993 (хиляда деветстотин деветдесет и три); трайно предназначение на територията: урбанизирана; начин на трайно ползване: за друг вид застрояване; номер по предходен план: 464 (четиристотин шестдесет и четвърти), квартал 8 (осем), парцел І (първи); при съседи поземлени имоти с идентификатори 68134.8360.37, 68134.8360.821, 68134.8360.465, 68134.8360.1000, а по нотариален акт представлява Урегулиран поземлен имот, находящ се в град София, район „Кремиковци“, кв. „Ботунец“, ул. „Балкан“ № 32 (тридесет и две), съставляващ парцел І (първи) общ, в квартал № 8 (осем) по плана на град София, местност „кв. Ботунец“, целият с площ от 1 900 (хиляда и деветстотин) кв. м, при съседи по скица: улица, улица, УПИ ІІ (втори) общ и УПИ ХІV-466 (четиринадесети, отреден за имот с планоснимачен номер четиристотин шестдесет и шест), собственост на съделителите Мариана Димитрова Дамянова и Петър Петков Крайнински, съответно при квоти: ½ ид. ч. за Мариана Дамянова и ½ ид. ч. за Петър Крайнински. С нотариален акт, вписан в СВ – гр. София, акт № 46, том СLХІІ, дв.вх.рег. № 68206/17.11.2015 г., съделителят Петър Крайнински прехвърля ½ от своята ½ идеална част от имота на Маргарета Димитрова, като си запазва пожизнено и безвъзмездно право на ползване върху прехвърлената ¼ ид. ч. от целия имот, което учредяване е направено след вписване на исковата молба за делба. Началната цена, от която ще започне наддаването за имота, е 96800.00 лв. (деветдесет и шест хиляди и осемстотин лева). Същата представлява 80% от пазарната цена на имота. Публичната продажба ще се произведе в сградата на СРС, в гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 54, п.к.1612, тел.: 8955300, 9526539, факс: 9516798 и приключва на основание чл. 489, ал. 5 от ГПК в края на работното време в последния ден. Тежести за имотите: Искова молба, вписана в СВ – гр. София, акт № 193, том 10, дв. вх. рег. № 35420/18.08.2011 г.; Възбрана по настоящото дело, вписана в СВ – гр. София, акт № 231, том 8, дв.вх.рег. № 25668/26.04.2018 г. за сумата от 1 294,60 лв. Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията на съда всеки присъствен ден, за да прегледат книжата /чл. 488, ал. 2 от ГПК/. Всички желаещи да прегледат имота, могат да сторят това всеки понеделник, сряда и петък от 17 до 19 часа. За пазач на имота е назначен Маргарета Димитрова Крайнинска, тел.: 0876 98 90 99. Задатъкът - 10 % върху началната цена на продавания имот за участие в проданта се внася предварително по сметка на Частен Съдебен Изпълнител Ренета Милчева - IBAN BG21 CECB 9790 1066 0623 00, BIC код CECBBGSF по изпълнително дело № 20187900400473 (чл. 489, ал. 1 от ГПК). Взискателят не внася задатък, ако вземането надвишава неговия размер. На основание чл. 354, ал.1 ГПК всеки съделител в делбата може да изкупи имота при условията на чл. 505, ал. 2 ГПК. На основание чл. 489 от ГПК всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Предложенията се подават в канцеларията на районния съд, което се отразява във входящия регистър. Проданта приключва в края на работното време в последния ден. Наддавателните предложения могат да се оттеглят най-късно в този срок. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан /чл. 185 от ЗЗД/, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. На 26.06.2018 г. в 9.00 часа в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявя купувача по реда на чл. 492 от ГПК.

ЧСИ

Име: Ренета Милчева Василева
Служебен номер: 790
Телефон: 02 – 98 98 255; 0884 719 782
E-mail: [email protected]
Адрес: София, ул. "Княз Борис I" №130, ет.1
Окръжен съд: Софийски градски съд
Уеб сайт: http://www.milcheva.com
Виж всички активни обяви за имоти на Ренета Милчева Василева

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3664
  • Продажба на МПС: 114
  • Продажба на имущество: 227