Многостаен апартамент

Начална цена: 369600.00 лв. Покажи в EUR

173 кв.м., СОФИЯ
ул. "Чарлз Дарвин" № 10, ет. 4

Окръжен съд: Софийски градски съд
ЧСИ: Ренета Милчева Василева
Срок: от 25.05.2018 до 25.06.2018
Обявяване на: 26.06.2018 09:00
Публикувана на: 22.05.2018 21:06

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

Подписаната Ренета Милчева Василева, Частен Съдебен Изпълнител, рег. № 790, с район на действие СГС, обявявам на интересуващите се, че на основание чл. 487 от ГПК, по искане на взискателя ТЕ-ДЖЕ ЗИРААТ БАНКАСЪ - КЛОН СОФИЯ КЧТ е насрочена ПУБЛИЧНА ПРОДАН с времетраене от 25.05.2018 г. до 25.06.2018 г. на следните недвижими имоти, собственост на ДИМИТЪР ГЕРАСИМОВ, а именно: Апартамент на целия четвърти етаж, на кота + 7,90 м., в сградата находяща се в град София, район „Изток“, ул. „Чарлз Дарвин“ № 10, състоящ се от три стаи, дневна, кухня, четири балкона и сервизни помещения, с обща площ 173,22 кв.м., при съседи: от север – стълбище и улица, от изток – двор, от юг – двор, от запад – калкан, заедно с вътрешно МАЗЕ до гаражите, на кота – 2,76 м., с обща площ 14,74 кв.м., при съседи: от север – коридор, от изток – гараж, от юг – мазе и двор, от запад – коридор, заедно с ИЗТОЧНОТО И СЪСЕДНОТО ДО НЕГО ЮЖНО ТАВАНСКО ПОМЕЩЕНИЕ, на кота + 10,50 м., с обща площ на двете 77,62 кв.м., при съседи: север – таван, изток – двор, юг – двор, запад – таван и коридор, заедно с 23.39 % ид.ч. от общите части на сградата и от дворното място, върху което сградата е построена, съставляващо УПИ № VII-189, квартал 25а по плана на гр. София, местност „Изток-Изток“, целият с площ от 398,00 кв.м., при граници и съседи: улица, УПИ № VI-191 – за обществено обслужване, УПИ № IX-188, УПИ № VIII-189, идентичен с УПИ № VII-189 от кв. 28 по плана на гр. София, местност „Изток-Изток“ и Средния ГАРАЖ на кота – 2,76 м., в сградата находяща се в град София, район „Изток“, ул. „Чарлз Дарвин“ № 10, с обща площ 17,32 кв.м., при съседи: от север – улица, от изток – гараж, от юг – коридор, от запад – гараж, заедно с 1.61 % ид.ч. от общите части на сградата и от дворното място, върху което сградата е построена, съставляващо УПИ № VII-189, квартал 25а по плана на гр. София, местност „Изток-Изток“, целият с площ от 398,00 кв.м., при граници и съседи: улица, УПИ № VI-191 – за обществено обслужване, УПИ № IX-188, УПИ № VIII-189, идентичен с УПИ № VII-189 от кв. 28 по плана на гр. София, местност „Изток-Изток“. Съгласно представено удостоверение от АГКК не е установено съответствие на гореописаните недвижими имоти със самостоятелни обекти от КККР, поради което в случай, че към момента на издаване на постановление за възлагане, имотите няма идентификатор, купувачът ще трябва да проведе процедура по нанасяне на имотите в кадастралната карта. Тежести за имотите: 1. Договорна ипотека в полза на взискателя ТЕ-ДЖЕ ЗИРААТ БАНКАСЪ – КЛОН СОФИЯ КЧТ, вписана в СВ – гр. София, акт № 59, том 19, дв.вх.рег. № 50146/09.10.2014г., за сумата от 200 000 евро - главница. 2. Възбрана в полза на взискателя по настоящото изпълнително дело ТЕ-ДЖЕ ЗИРААТ БАНКАСЪ – КЛОН СОФИЯ КЧТ, вписана в СВ – гр. София, акт № 90, том 4, вх.рег. № 10591/26.02.2018г., за сумата от 254 068,63 лв. Публичната продажба ще се произведе в сградата на СРС, в гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 54, п.к.1612, тел.: 8955300, 9526539, факс: 9516798 и приключва на основание чл. 489, ал. 5 от ГПК в края на работното време в последния ден. Началната цена, от която ще започне наддаването е 369 600,00 лв. /триста шестдесет и девет хиляди шестстотин лева и нула стотинки/ - за апартамента и 35 200,00 лв. /тридесет и пет хиляди двеста лева и нула стотинки/ - за гаража. Същата представлява 80 % от пазарната цена на имота. ИМОТИТЕ СЕ ПРОДАВАТ ОТДЕЛНО, КАТО ЗА ВСЕКИ ОТ ТЯХ СЛЕДВА ДА БЪДЕ НАПРАВЕНО САМОСТОЯТЕЛНО НАДДАВАТЕЛНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ. Интересуващите се от имотите могат да се явят в канцеларията на съда всеки присъствен ден, за да прегледат книжата /чл. 488, ал. 2 от ГПК/. Всички желаещи да прегледат имотите, могат да сторят това всеки понеделник, сряда и петък от 17,00 до 19,00 часа. За пазач на имота е назначен Димитър Герасимов. Информация. Относно оглед на имота може да получите информация от кантората на ЧСИ Ренета Милчева – тел. 02/ 98 98 717. Задатъкът - 10 % върху началната цена на продавания имот за участие в проданта се внася предварително по сметка на Частен Съдебен Изпълнител Ренета Милчева - IBAN BG21 CECB 9790 1066 0623 00, BIC код CECBBGSF по изпълнително дело № 20187900400272 (чл. 489, ал. 1 от ГПК). Взискателят не внася задатък, ако вземането надвишава неговия размер. На основание чл. 489 от ГПК всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Предложенията се подават в канцеларията на районния съд, което се отразява във входящия регистър. Проданта приключва в края на работното време в последния ден. Наддавателните предложения могат да се оттеглят най-късно в този срок. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан /чл. 185 от ЗЗД/, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. На 26.06.2018 г. в 9.00 часа в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявя купувача по реда на чл. 492 от ГПК.

ЧСИ

Име: Ренета Милчева Василева
Служебен номер: 790
Телефон: 02 – 98 98 255; 0884 719 782
E-mail: [email protected]
Адрес: София, ул. "Княз Борис I" №130, ет.1
Окръжен съд: Софийски градски съд
Уеб сайт: http://www.milcheva.com
Виж всички активни обяви за имоти на Ренета Милчева Василева

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3664
  • Продажба на МПС: 114
  • Продажба на имущество: 227