Тристаен апартамент

Начална цена: 98640.00 лв. Покажи в EUR

88 кв.м., СОФИЯ
ж.к. Надежда 1, бл. 114, вх. А, ет. 8, ап.21

Окръжен съд: Софийски градски съд
ЧСИ: Ренета Милчева Василева
Срок: от 26.05.2018 до 26.06.2018
Обявяване на: 27.06.2018 09:00
Публикувана на: 23.05.2018 11:15

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

Подписаната Ренета Милчева, Частен Съдебен Изпълнител, рег. № 790, с район на действие СГС, обявявам на интересуващите се, че на основание чл. 494, ал. 2 ГПК във връзка с чл. 487 от ГПК, по искане на взискателя БАНКА ДСК ЕАД е насрочена ПУБЛИЧНА ПРОДАН с времетраене от 26.05.2018 г. до 26.06.2018 г. на следния недвижим имот, собственост на Димитър Лулчев и Гизда Лулчева, а именно: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 68134.1386.2087.1.21 (шест, осем, едно, три, четири, точка, едно, три, осем, шест, точка, две, нула, осем, седем, точка, едно, точка, две, едно), съгласно Схема № 15-187317/11.06.2014 г. по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-48/12.10.2011 г. на Изпълнителния директор на АГКК; с адрес на имота: гр. София, район "Надежда", ж.к. "Надежда - 1", бл. 114, вх. А, ет. 8 ап. 21; обектът се намира в сграда № 1 (едно), разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.1386.2087; с предназначение на обекта: жилище, апартамент; брой нива на обекта: 1 (едно); с посочена в документа площ: 87,86 (осемдесет и седем цяло осемдесет и шест) кв. м; прилежащи части: избено помещение № 15, 1,294 % ид. части от общите части на сградата; при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж - обект с идентификатор 68134.1386.2087.1.22, под обекта - обект с идентификатор 68134.1386.2087.1.18, над обекта - няма, а по нотариален акт представлява АПАРТАМЕНТ № 21 (двадесет и едно), находящ се в град София, район "Надежда", ж.к. "Надежда - І (първа) част", в жилищната сграда на блок № 114 (сто и четиринадесет), вход А, на VІІІ (осми) етаж, състоящ се от две стаи, дневна, кухна и други сервизни помещения, със застроена площ от 87,86 (осемдесет и седем цяло и осемдесет и шест стотни) кв. м, при съседи по документ за собственост: стълбище, апартамент № 22 (двадесет и две), улица "Френска революция", улица "Йордан Лютибродски", заедно с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 15 (петнадесет), без посочена площ по документ за собственост, при съседи: коридор, Методи Митов Ковачев, улица "Йордан Лютибродски", ведно с 1,294 % (едно цяло двеста деветдесет и четири хилядни върху сто) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото - държавна земя, върху която е построена сградата. Публичната продажба ще се произведе в сградата на СРС, в гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 54, п.к.1612, тел.: 8955300, 9526539, факс: 9516798 и приключва на основание чл. 489, ал. 5 от ГПК в края на работното време в последния ден. Началната цена, от която ще започне наддаването за имота, е 98640.00 лв. (деветдесет и осем хиляди шестстотин и четиридесет лева). Същата представлява 90% от началната цена по първата публична продан. Тежести за имота: 1. Договорна ипотека в полза на "Банка ДСК" ЕАД, вписана в СВ - гр. София, акт № 143, том 56, дв. вх. рег. № 63740/04.09.2007 г. за сумата от 90 000 лв., новирана с подновяване на договорна ипотека, вписан в СВ – гр. София, акт № 182, том LІ, дв. вх. рег. № 55732/28.08.2017 г.; 2. Възбрана по настоящото дело, в полза на "Банка ДСК" ЕАД, вписана в СВ - гр. София, акт № 34, том 12, дв. вх. рег. № 27205/06.06.2014 г. за сумата от 111 749,92 лв.; 3. Възбрана в полза на „Топлофикация София“ ЕАД, по изпълнително дело № 20148440401716 по описа на ЧСИ Стоян Якимов, вписана в СВ – гр. София, акт № 92, том ХІV, вх.рег. № 34337/11.07.2014 г. за сумата от 936,91 лв. главница; 4. Възбрана в полза на „Топлофикация София“ ЕАД, по изпълнително дело № 20178630400034 по описа на ЧСИ Сия Халаджова, вписана в СВ – гр. София, акт № 160, том VІІ, дв. вх. рег. № 20117/10.04.2017 г. за сумата от 2 898,82 лв. Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията на съда всеки присъствен ден, за да прегледат книжата /чл. 488, ал. 2 от ГПК/. Всички желаещи да прегледат имота, могат да сторят това всеки понеделник, сряда и петък от 17 до 19 часа. За пазач на имота е назначен Димитър Цанков Лулчев, тел.: 0888 696456 Задатъкът - 10 % върху началната цена на продавания имот за участие в проданта се внася предварително по сметка на Частен Съдебен Изпълнител Ренета Милчева - IBAN BG 04 STSA 9300 0018 3930 61, BIC код STSABGSF по изпълнително дело № 20147900400830 (чл. 489, ал. 1 от ГПК). Взискателят не внася задатък, ако вземането надвишава неговия размер. На основание чл. 489 от ГПК всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Предложенията се подават в канцеларията на районния съд, което се отразява във входящия регистър. Проданта приключва в края на работното време в последния ден. Наддавателните предложения могат да се оттеглят най-късно в този срок. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан /чл. 185 от ЗЗД/, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. На 27.06.2018 г. в 9.00 часа в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявя купувача по реда на чл. 492 от ГПК.

ЧСИ

Име: Ренета Милчева Василева
Служебен номер: 790
Телефон: 02 – 98 98 255; 0884 719 782
E-mail: [email protected]
Адрес: София, ул. "Княз Борис I" №130, ет.1
Окръжен съд: Софийски градски съд
Уеб сайт: http://www.milcheva.com
Виж всички активни обяви за имоти на Ренета Милчева Василева

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3664
  • Продажба на МПС: 112
  • Продажба на имущество: 227