Парцел

Начална цена: 93542.00 лв. Покажи в EUR

770 кв.м., Банкя
кв.Вердикал, ул. "Ручей" № 13

Окръжен съд: Софийски градски съд
ЧСИ: Ренета Милчева Василева
Срок: от 28.05.2018 до 28.06.2018
Обявяване на: 29.06.2018 09:00
Публикувана на: 23.05.2018 12:21

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

Подписаната Елина Маринова Коева – помощник-частен съдебен изпълнител при ЧСИ Ренета Милчева Василева, рег. № 790, с район на действие СГС, обявявам на интересуващите се, че на основание чл. 348 ГПК във връзка с чл. 494, ал. 2 ГПК и чл. 487 ГПК, по искане на съделителите МАРИЯНА КОСТОВА и ИВАНКА ИВАНОВА е насрочена ПУБЛИЧНА ПРОДАН с времетраене от 28.05.2018г. до 28.06.2018г. на следния неподеляем недвижим имот, съсобствен между съделителите МАРИЯНА КОСТОВА, ИВАНКА ИВАНОВА, СУЛТАНА МАРКОВА, ЮЛИЯ ВЪЛЧАНСКА, БОЙКА ТРАЙКОВА, ПЕТЪР ВЛАДИМИРОВ, ПАВЛИНКА НЕДЯЛКОВА-ДОЧЕВА, ДАНАИЛ БОГДАНОВ, ВАСИЛ ИВАНОВ, КОСТАДИНКА ГАНЧЕВА, СТЕФАНКА ГРИГОРОВА, ЕМИЛИЯ МИТОВА, ДАНИЕЛА ВЕЛИНОВА, ЧАВДАР ВЕЛИЧКОВ, ТЕОДОРА ВЕЛИЧКОВА, АНИ ВЕЛИЧКОВА, ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА, МАЙЯ НИКИФОРОВА, ВЕНЕЛИН НИКИФОРОВ и ИГЛИКА НИКИФОРОВА, а именно: Дворно място от 770,00 кв.м., находящо се в гр. Банкя, кв. „Вердикал“, съставляващо парцел VIII-430 в кв. 44 по плана на гр. Банкя, заедно с построената в него едноетажна жилищна сграда от 55,00 кв.м., който имот по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Банкя, Столична община, област София /столица/ одобрени със заповед РД-18-13/17.01.2012г. на Изпълнителния директор на АГКК е заснет като Поземлен имот с идентификатор 02659.2196.122, с адрес на поземления имот: гр. Банкя, район "Банкя", ул. "Ручей" № 13, с площ от 737,00 кв.м., с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 м./, при съседи: 02659.2237.942, 02659.2196.123, 02659.2196.1038, 02659.2196.121, заедно с построената в имота Сграда с идентификатор 02659.2196.122.1, със застроена площ от 64,00 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: Жилищна сграда – еднофамилна. Публичната продажба ще се произведе в сградата на СРС, в гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 54, п.к.1612, тел.: 8955300, 9526539, факс: 9516798 и приключва на основание чл. 489, ал. 5 от ГПК в края на работното време в последния ден. Началната цена, от която ще започне наддаването за имота, е 93 542.40 лв. (деветдесет и три хиляди петстотин четиридесет и двe лева и четиридесет стотинки). Същата представлява 90 % от началната цена по първата публична продан. Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията на съда всеки присъствен ден, за да прегледат книжата /чл. 488, ал. 2 от ГПК/. Всички желаещи да прегледат имота, могат да сторят това всеки понеделник, сряда и петък от 17,00 до 19,00 часа. За пазач на имота е назначен съделителя Марияна Костова. Задатъкът - 10 % върху началната цена на продавания имот за участие в проданта се внася предварително по сметка на Частен Съдебен Изпълнител Ренета Милчева - IBAN BG21 CECB 9790 1066 0623 00, BIC код CECBBGSF по изпълнително дело № 20177900401922 (чл. 489, ал. 1 от ГПК). Взискателят не внася задатък, ако вземането надвишава неговия размер. На основание чл. 489 от ГПК всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Предложенията се подават в канцеларията на районния съд, което се отразява във входящия регистър. Проданта приключва в края на работното време в последния ден. Наддавателните предложения могат да се оттеглят най-късно в този срок. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан /чл. 185 от ЗЗД/, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. На 29.06.2018 г. в 9.00 часа в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявя купувача по реда на чл. 492 от ГПК.

ЧСИ

Име: Ренета Милчева Василева
Служебен номер: 790
Телефон: 02 – 98 98 255; 0884 719 782
E-mail: [email protected]
Адрес: София, ул. "Княз Борис I" №130, ет.1
Окръжен съд: Софийски градски съд
Уеб сайт: http://www.milcheva.com
Виж всички активни обяви за имоти на Ренета Милчева Василева

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3664
  • Продажба на МПС: 114
  • Продажба на имущество: 227